09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 8
ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ކުރުން ދިރާގުން ހުއްޓާލައިފި

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ފެންްފުޅި ބޭނުން ކުރުން ދިރާގުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
ހިލޭ ކޯހެއް ހެދޭނެ ފުރުސަތު ދިރާގުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް

ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއް، ބޭރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ހިލޭ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގެ ބިބް ދޫކުރަން މާދަމާ ފަށަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ބިބް އަދި ޓީޝާޓް ދޫކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ، މިހާރު ހިދުމަތް ލިބޭނެ: ދިރާގު

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ދިމާވި މައްސަަލަ މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

November 02, 2016 3
ދެކުނުގައި ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ބުރޫ އަރަައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
ރޭހަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް، 3000 ޖާގަ ފުރިއްޖެ!

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި، ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 3000 ޖާގަ ފުރިއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހަށް ހާއްސަ މޯބައިލް ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 5
ދިރާގަށް ރެކޯޑު އާމްދަނީއެއް، ދެ ބިލިއަނާ ގާތަށް

ދިރާގަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް ގޮސް، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 7
ބޮޑު ކެމްޕޭނަކާ އެކު ދިރާގު މިއަދު ކުނިގޮނޑަކަށް!

ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމަރުން ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަނުމާ އެކު އެހެން ދުވަސްދުވަހު ނުފެންނަ ކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ. އެތަނުގެ ލޮބީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ފުޅިން ފުރާލައިފަ އެވެ. ހަމަ ހީވަނީ ކުނިގޮނޑެއްހެންނެވެ. އެހާ ވެސް އެތަނަށް އަޅާފައިވާ ކުނީގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ނޮވެމްބަރު 11 ގައި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގެ ރޭސް ކަމަށްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

October 12, 2016 3
ދިރާގުން ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފޯނެއް ގަންނަން ދިރާގަށް އޯޑަރު ދިން މީހަކަށް ފޯނު ނުލިބުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 160،000ރ. ދޭން ދިރާގުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އެ ކުންފުނިން ހައި ކޯޓުގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 4
ހައުސިންގެ އެޕް ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެޕްލިކޭޝަން، "ފަސޭހަ މަގު" ބޭނުންކުރާއިރު އިންޓަނެޓް ޗާޖްނުކުރާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 25 ދަރިވަރުން

ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 25 ދަރިވަރުން ހޮވައި އެންރޯލްމަންޓް ސިޓީ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 6
ދިރާގަށް 28 އަހަރު، 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ

ދިރާގަށް 28 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން، މި މަހު އެއްކޮށް 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 40
ޖީއެސްޓީ ކަނޑާފައި ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސް ޖަމާކުރާ ގޮތަށް ހަދަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުރާ ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސްތަކުން އެކައުންޓަށް ޖަމާ ވާނީ ޖީއެސްޓީ އަށް ވާ އަދަދު އުނި ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 13
އައިފޯނު 7 ލިބުނުތަ؟ މުޅި ރާއްޖޭން ވިކި ހުސްވެއްޖެ

އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރުނު އައިފޯނު 7 ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށިތާ ހައެއްކަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
އުރީދޫން ވާދަވެރިންނާ ސުލްހައިގެ ސަލާންކޮށްފި

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް ވާދަވެރިކަން ބޮޑެވެ. އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރަން އަވަސްވެގަނެ އެވެ. އެއް ބަޔަކު އަގުހެޔޮ ކުރާއިރަށް އަނެއް ކުންފުނިން ވެސް އެ ހިދުމަތެއްގެ އަގުހެޔޮކޮށްލަ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް ވުރެ އަނެއް ބަޔަކު ގިނައިން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި އެހެނިހެން ބޯނަސްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
އައިފޯނުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، އޯޑަރު ނެގުން ހުއްޓާލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި އައިފޯނުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، އޯޑަރު ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 2
އައިފޯން 7 އަށް ދިރާގުން މާދަމާ އޯޑަރު ނަގަން ފަށަނީ

އެޕަލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 7 އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން މާދަމާ ހުޅުވާލަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ދިރާގު އީދު ހަދިޔާ: އާާއިލާއަކަށް ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު އާއިލާއަކަށް ދީފި އެވެ.

September 10, 2016 2
ދިރާގު އީދު ޝޯ އީދު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ފަންނާނުން ބައިވެރިކޮށްގެން ދިރާގު އީދު ޝޯ މި އަހަރު ވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.