07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 3
ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްގެން ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު "މަމެން" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓާޓްއަޕް މުބާރާތް ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓާޓްއަޕް މުބާރާތް، ސީޑްސްޓާސް ވޯލްޑް (އެސްއެސްޑަބްލިޔު) މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 37
ދިރާގުގެ ނިންމުމުން އެކަށީގެންވާ ލުޔެއް ލިބޭނެ: މަލީހް

އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމުން، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު އެކަމަށް...

August 01, 2020 20
އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުން ހެޔޮ ބަދަލެއް

ދިރާގުން ހޯމް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑު ޕެކޭޖުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް މަޑުއްވަރީއަށް

އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިރާގުގެ ފައިބަ ބްރޯޑް ބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 8
މިނިވަން ދުވަހަށް ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 3
ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑަށް 157މިލިއަން ބަހަނީ

މި އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް މާވަށަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއި ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ލ. މާވަށަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 13
ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑާއެކު ހިލޭ ރައުޓަރެއް

ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް އަލުން ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަނާއި ރައުޓަރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 1
އިމޯޖީ ބޭނުކޮށްގެން ދިރާގުން 5ޖީބީ ޑޭޓާ

"އިމޯޖީ" ބޭނުންކޮށްގެން މެސެޖު ކުރާ ނަމަ 5ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 8
ސްޓާ ޗެނަލްތައް ވެސް ދިރާގު ޓީވީ އަށް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އިންޑިއާގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާ ސްޓާ އިންޑިއާ ނެޓްވޯކުގެ ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޓީވީ އަށް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 2
ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ވެބިނާއެއް ދިރާގުން ބާއްވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން ވާޗުއަލް ސެމިނާ (ވެބިނާ) އެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ދިރާގު ޕްލޭ އަށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް

ދިރާގުން ތައާރަފުކުރި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން "ދިރާގު ޕްލޭ" މެދުވެރިކޮށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ސްޓިންގްރޭ: ތަފާތު މޫޑުތަކުގެ ލަވަތައް، އެއް ތަނަކުން

ގޭގައި އެކި ކަންކަމުގައި އުޅޭއިރު ތަފާތު "ޖޯންރާތަކު"ގެ ލަވަ އަޑު އަހާލަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިކަމަށް މިހާރު އޮތް އެއް ހައްލަކީ ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރި "ސްޓިންގްރޭ" މިއުޒިކް އެޕްލިކޭޝަނެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 18
ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޫސްޓާއިން އިތުރު އެލަވަންސް!

ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ބޫސްޓާ ތަކުން އިތުރު އެލަވަންސާއި މޮބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 4
ދިރާގާއި އާސިލްސްއިން "ތަކުރު ވޯސް"ގެ ނަމުގައި ގޭމެއް

ދިރާގާއި ރާއްޖޭގެ ގޭމް ޑިވެލޮޕާއެއް ކަމަށްވާ "އާސިލްސް" އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން މަލްޓި ޕްލެޔާ ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ކުޅެވޭ މޯބައިލް ގޭމެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 7
ދިރާގުން ހިއްސާއަކަށް 12ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 12ރ. ގެ މަގުން ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 2
ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިރާގު "މައި އެކައުންޓް" ބޭނުންކުރޭ

ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭ މިދުވަސްކޮޅު ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް "މައި އެކައުންޓް" ބޭނުން ކުރުމަށް ދިރާގުން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 9
މާސްކާއި އަންގި ކަނޑުތަކަށް ދިޔަ ނުދީ: ދިރާގު

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލަން ޖެހޭ މާސްކާއި އަންގި ފަދަ ތަކެތިން ކަނޑު ފަރުތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެ ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ދިރާގުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
"ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް

"ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު ކޮންޓެންޓް ސްޓްރީމް ކުރެވޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

June 06, 2020 13
އުރީދޫ-ދިރާގު ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ދެ ކުންފުނި، ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ...

26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.