01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 25
ދިރާގު: 31 އަހަރު، ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތަކީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ޒަމާނުގައި މި ހިދުމަތާ ނުލައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 5
ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދެނީ

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 5
ދިރާގު ޓީވީން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގު ޓީވީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ގައިޑުގެ ޕެޓްރޯލް ލީޑާސް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގެ ގާލް ގައިޑުންނާއެކު ބޭއްވި 21 ވަނަ ޕެޓްރޯލް ލީޑާސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
ދިރާގާއި ގާލްގައިޑް ގުޅިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ދިރާގުން ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 21 ވަނަ ޕެޓްރޯލް ލީޑާސް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕުގައި "ސާފް ސްމާޓް"ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 04, 2019 4
ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގުގެ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 2
ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 4
ދިރާގު ޓީވީން ދިވެހި ފިލްމް "ބަވަތި" ދައްކަނީ

ދިރާގު ޓީވީން "އައި ފިލްމްސް" ގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ބަވަތި" އެ ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް ގެނައުމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2019 3
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ލޯންޗްކޮށްފި

ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އާއި 10 ޕްލަސް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށް ޕްރީ އޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 21, 2019
ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަޝިޕް ދިރާގުން އާކޮށްފި

ދިރާގުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބާޝިޕް އާކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 8
"ދިރާގު ޕޭ": ރޯޑްރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ޑިސްކައުންޓެއް

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު "ދިރާގު ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް 50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް އެ ކުންފުނިން ދެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 6
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މި އަހަރުގެ ރަން ލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު މީރާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރަން ލާރި އެވޯޑު މި އަހަރު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 9
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް 210 މިލިއަންގެ ފައިދާ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 210 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިރާގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 51
ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް 5ޖީ ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 15
އަޕްގްރޭޑިންގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ: ދިރާގު

ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 20
ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއެރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ކުރިއަށް ދާތީ

ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަކަށް ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 3
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ގައި!

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
އޭންޖަލް ހެކްގެ އެއްވަނައަށް "ޓީމް ސްޓޭލައިޓް"

ދިރާގާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޭންޖަލް ހެކްގް ދެވަނަ ހެކަތޯން ޓީމް ސްޓޭލައިޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 3
އޭންޖަލް ހެކްގެ ދެވަނަ ހެކަތޯން ފަށައިފި

ދިރާގާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ހެކަތޯން، އޭންޖަލް ހެކް ގެ ދެވަނަ ހެކަތޯން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 2
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ކެއާ ސޮސައިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫން ދިރާގު ޓީވީން

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫނެއް ކަމަށްވާ "ކާއިލް އާއި ލޫލޫ" މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) އިން ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 38
ދިރާގުން "ގިގަ ސްޕީޑް" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ސިކުންތަކު އެއް ޖީބީގެ ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބޭ "ގިގަ ސްޕީޑް"ގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.