16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 3
ދިރާގުން ރެޑް ކްރެސެންޓަށް 50،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި

ދިރާގުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ބައިވެރިވެ، މެމްބަޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި 50،000ރ. އެ ޖަމާއަތަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 31
ފޯނު ނުލިބިގެން ދިރާގުން 160000ރ. ދޭން ޖެހިއްޖެ

ދުރާލައި ޕްރީ އޯޑާ ނަގައިގެން މޮބައިލް ފޯނު ވިއްކުމަށް ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ފޯނަކަށް އޯޑަރު ދިން މީހަކަށް ފޯނު ނުލިބުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 160،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާއަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 4
ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ނޯޓު7 ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގު ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ދައްކާލި ގެލެކްސީ ނޯޓު7ގެ ފޯނު ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ޕްރީ އޯޑާކުރަން މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 04, 2016 2
ދިރާގުން ހަމަސް ދުވަހުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަނީ

ދިރާގުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 450 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 4
ދިރާގުގެ 500،000 ވަނަ ކަސްޓަމަރު ހޮވައިފި

ދިރާގުގެ 500،000 ވަނަ ކަސްޓަމަރަށް އިއްޔެ އެ ކުންފުނިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 12
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގުގެ ފައިދާ 24 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ވުރެ 24 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 11
ޑިޒްނީ އާއި ސްޓާވޯޒްގެ ކެރެކްޓާތަކުން މަގުތައް ފުރިއްޖެ

އިއްޔެ އިރު އޮއްސުމާ މަޖީދީ މަގުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މީހުން ޖަމާވާން ފެށި އެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ފުޅަނދު ބުރުގެ ދަތުރު ރަސްފަންނުން 8:30 ގައި ފެށި އިރު އެ ހިސާބުން ފެށިގެން މަޖީދީމަގާއި ސޯސަން މަގު ގުޅޭ ހަތަރުއަނގޮޅިއާ ހިސާބަށް މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި މީހުންތައް އޮތީ ފުރި ބާރުވެފަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 2
މިނިވަން ދުވަހަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅޭ ފޮޓޯތައް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކޮށްގެން ހާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 8
ދިރާގު ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ، އެއީ ޕާކުގެ ބައެއް

ދިރާގުގެ އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށާއި އެ ތަނަކީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 1
ދިރާގުން އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ދިރާގުން 15 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކޮންފަރެންސްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް ފަށަން ތައްޔާރުވެ، އެ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 4
ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް (އެންޖީއޯ) ތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 2
ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 1
ދިރާގުން ހަތަރު ވަނަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ ރީފްސައިޑުން ދޭ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ކަސްޓަމަރާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
އިތުރު އަހަރަކަށް ދިރާގުން ޓީޗަރުން ސްޕޮންސަކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޓީޗަރުން، އިތުރު އަހަރަކަށް ދިރާގުން ސްޕޮންސަކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016
ދިރާގުގެ ތިން ވަނަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލު ކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ތިން ވަނަ ކަސްޓަމަރު، ސ. ހުޅުދޫ އެވަރެސްޓް ޝަފީނާ ހަސަންއާ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016
ދިރާގުގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލު ކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ 65،000ރ. ގެ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ކަސްޓަމަރާ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
ދިރާގުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލު ކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ނަސީބުވެރިޔާއާ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދިރާގު ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް

ޗާންދަނީމަގުން ދިރާގުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: "ބޮޑު ހަދިޔާ"، ގިނަ ޕްރޮމޯޝަން

ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާއި ހިލޭ ލިބޭ ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

June 02, 2016 1
ދިރާގު 4ޖީ: މި ފަހަރު ދ. ލ. އަދި ރ. އަށް

ދިރާގުން ފޯރު ކޮށްދޭ 4ޖީގެ ހިދުމަތް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކަށް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

June 02, 2016 22
މަގު ކޮނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ހަމައެކަނި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް އޮތުމުން އިމާރާތްތަކަށް ފޯނު ނަރު ވެއްދުމާއި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ޙިދުމަތް...