10 ޖުލައި

July 10, 2016
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކޮންފަރެންސްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް ފަށަން ތައްޔާރުވެ، އެ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 4
ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް (އެންޖީއޯ) ތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 2
ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 1
ދިރާގުން ހަތަރު ވަނަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ ރީފްސައިޑުން ދޭ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ކަސްޓަމަރާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
އިތުރު އަހަރަކަށް ދިރާގުން ޓީޗަރުން ސްޕޮންސަކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޓީޗަރުން، އިތުރު އަހަރަކަށް ދިރާގުން ސްޕޮންސަކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016
ދިރާގުގެ ތިން ވަނަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލު ކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ތިން ވަނަ ކަސްޓަމަރު، ސ. ހުޅުދޫ އެވަރެސްޓް ޝަފީނާ ހަސަންއާ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016
ދިރާގުގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލު ކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ 65،000ރ. ގެ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ ކަސްޓަމަރާ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
ދިރާގުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަދިޔާ ހަވާލު ކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ނަސީބުވެރިޔާއާ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދިރާގު ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް

ޗާންދަނީމަގުން ދިރާގުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: "ބޮޑު ހަދިޔާ"، ގިނަ ޕްރޮމޯޝަން

ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާއި ހިލޭ ލިބޭ ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

June 02, 2016 1
ދިރާގު 4ޖީ: މި ފަހަރު ދ. ލ. އަދި ރ. އަށް

ދިރާގުން ފޯރު ކޮށްދޭ 4ޖީގެ ހިދުމަތް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކަށް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

June 02, 2016 22
މަގު ކޮނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ހަމައެކަނި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް އޮތުމުން އިމާރާތްތަކަށް ފޯނު ނަރު ވެއްދުމާއި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ޙިދުމަތް...

29 މެއި

May 29, 2016 3
ދިރާގު ކަސްޓަމާ ސާވިސް: އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކޯލް ސެންޓަރު

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޯލް ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ، ޒަމާނީ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތިން ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ދިރާގު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
ދިރާގު 4ޖީގެ ހިދުމަތް އިތުރު ތިން ރަށަކަށް

ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިރާގުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ދިރާގު 4ޖީ އެލްޓީއީގެ ހިދުމަތް އިތުރު ތިން ރަށަކަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2016
ހައްޖު ސްކީމް ގައި ދިރާގު ބައިވެރިވެއްޖެ

ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް"ގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ދިރާގުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ދެނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފް މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 2ގެ ޓައިޓްލް ވެސް ދިރާގަށް

ދާދި ފަހުން ޓީވީއެމުން ނިންމާލި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްރެންޗައިޒް ޝޯ "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަ ކުރި ދިރާގުން އެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓައިޓްލް ވެސް ސްޕޮންސަކޮށްފި އެވެ.