14 މެއި

May 14, 2018 8
ދިރާގުގެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހުޅުވި ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑަށް ދިރާގުން އެހީ ދީފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 5
"ބައިކް ޓު ވޯކް ޑޭ" ފާހަގަ ކޮށްފި

ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން ދިރާގާ ގުޅިގެން ބައިސްކަލުގައި އޮފީހަށް ދިއުމުގެ ދުވަސް (ބައިކް ޓު ވޯކް ޑޭ) މިއަދު ފާހަގަ ކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 2
ދިރާގު ފައިބާ ނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުޑަހުވަދު އަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދު އަށް އިއްޔެ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 1
ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 6
ދިރާގުން ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ

ހިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކުރި ނަމަވެސް ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 5
ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު 898 މިލިއަންގެ ފައިދާއެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރިން 898 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ދިރާގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018
ލޯފަން ކުދިންގެ ޖަމިއްޔާ އަށް ދިރާގުން އެހީތެރިވަނީ

ލޯފަން މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއާޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީވީއައިއެސްއެމް) އަށް ދިރާގުން ދޭ ހާއްސަ ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުގެ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ވެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ތިނަަދު އަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގދ. ތިނަދު އަށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 7
މަމެން ޕްރިޕެއިޑް މޯބައިލް އެޕާއެކު ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑޭޓާ، ވޮއިސް އަދި އެސްއެމްއެސް އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅޭ ގޮތަށް ދިރާގުން އުފެއްދި މޯބައިލް ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭން "މަމެން"އާ ގުޅިގެން ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 42
ދިރާގާއި މީޑިއާ ނެޓުން ވޯލްޑް ވޯލްޑްކަޕް ދައްކާނެ

މި އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މި ސަރަހައްދުގެ އޮފިޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ދިރާގާއި މީޑިއާ ނެޓުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ ހިދުމަތް ވިލިނގިއްޔަށް

ދިރާގުން ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

April 10, 2018
ދިރާގު ޕޭއިން ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން 1،500ރ

ދިރާގު ޕޭ އިން ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން 1،500ރ. އަނބުރާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018
ދިރާގުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް

އޯޓިޒަމާ މެދު އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އަޅައިދޭން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018
ދިރާގާއި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ޑިޖިޓަލް ކޯސްތަކެއް

ކީރިތި ގުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ފުވައްމުލަކާއި، ލ. ފޮނަދޫގައި ގުރުއާން ކްލާސް ހިންގުމަށް ދިރާގުން މުޅިން ހިލޭ، މެގަ އެކްސެސް ނެޓްވަކް ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 4
ޔޮންޑާ މިއުޒިކް ހުއްޓާލައިފި

ބައިނަލްއަގްވާމީ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕް "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް"ގެ ހިދުމަތް އިއްޔެ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 8
އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯން ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު، ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 2
ދިރާގުން އެސް9، އެސް9 ޕްލަސް މާދަމާރޭ ތައާރަފްކުރަނީ

އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 22, 2018 7
އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓާ ދެނީ

ދިރާގުން އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރަން ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 1
ދިރާގުން ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފް ކުރި ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި ގެލެކްސީ އެސް9 ޕްލަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ އޯޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 121
ތައްޔިބު ސިމްގެ އެކްސެސް ދިނީ ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ތައްޔިބު ޝަހީމް ބޭނުންކުރަމުން އައި ދިރާގުގެ ސިމް ކާޑުގެ އެކްސެސް ފުލުހުންނަށް ދިނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެކަމަށް އަމުރު ކުރުމުން ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.