15 މެއި

May 15, 2019 8
ދިރާގު 'ތަށިބަރި މޫވްމެންޓް' ރީތި އާދަކާދައިގެ ދިރުން

ރޯދަ ވީއްލަން ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް، ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖެހުމުން ހުޅުވާލި އިރު ލިބުނީ ރިހި ކުލައިގެ ތަށިބަރިއެކެވެ. އޭގައި ބަތާއި ކުކުޅާއި ފޮނި ބޯކިބާ ހުއްޓެވެ. އޭގައި ހަރުކޮށްފައި އިން ޓެގްކޮޅު، ހައިރާންކަމާ އެކު ކިޔާލީމެވެ. #ތަށިބަރިމޫވްމެންޓް ޖަހާފައިވާ އެ ލިޔުންކޮޅުގައި "މިއީ ރޯދަ މަހުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން...

12 މެއި

May 12, 2019 4
ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ވެސް!

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ވެސް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 1
ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ހާއްސަ އެހީތެރިކަމެއްގައި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ދިރާގުން ސްޕެޝަލް ރޯދަ ބަންޑަލްސް ޕެކޭޖު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ބައެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 20
ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ)ގެ ސަސްޓެއިނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް ޕްރޮގްރާމުގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 15
ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި

ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބަަހަން ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 3
ދިރާގުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވަނީ

"މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވަން ނިންމައިިފި އެވެ،

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 5
ލަންކާއަށް ކުރާ ކޯލްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ގުޅާ ފޯނު ކޯލްތަކުގެ އަގު އުރީދު އާއި ދިރާގުން ވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ވަރުގަދަ "ލީން ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް" ކުރިއަށްދަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް "ލީން ސްޓާޓްއަޕް މެޝިން" ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ދިރާގު އޭޖީއެމަށް ރަޖިސްޓަރީވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ދިރާގުގެ އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިން (އޭޖީއެމް) ނުވަތަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

April 18, 2019 6
ދިރާގުޓީވީން ހިލޭ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖު ދޫކުރަނީ

ދިރާގުޓީވީން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓީވީ ޕެކޭޖުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 4
ދިރާގުން މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އިނާމު ދީފި

ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަ ބާއްވަމުން އަންނަ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 24
އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 14, 2019 16
އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާކުރުން: ރައީސް

މިއީ ޑިޖިޓަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޒަރީއާ އިން މުޅި ދުނިޔެ، ކުޑަކުޑަ އަވަށަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ޒަމާނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ، ވީހާ ގިނަ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 2
އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓަޕް ވޯކްޝޮޕް ބާއްވަނީ

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް ކަމުގައިވާ "ލީން ސްޓާޓްއަޕް މެޝިން" ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދީ 30 ޕަސެންޓު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 02, 2019 6
ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ދިރާގުން ޑެސްކަޕް 2019 މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ދިރާގު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ 15 ވަނަ އަހަރީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ޑެސްކަޕް 2019" ނިމިއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 5
ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓާ އެކު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019
"ސްޓާޓްއަފް ގްރައިންޑް"ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ބާއްވައިފި

އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ނުކުންނަ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިތަކުގެ ވާހަކަ ގެނެސްދީ ވިޔަފާރިތައް ގުޅުވާލަދިނުމަށް އެހީވުމަށް ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބުން ބާއްވާ "ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް" ބާއްވައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 1
ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަނުން ހދ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސްޕީޗް ތެރެޕީ އެސެސްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ސީއޮކްމާގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި

ދިރާގުން އިންތިޒާމުކުރި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް އިންޑިއަން އޯޝަން ކޭބަލް މެއިންޓެނެންސް އެގްރީމެންޓް (ސީއޮކްމާ)ގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބަޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 9
ޕެރަމޯޓާގައި ފެށި ދަތުރު ފ. އަތޮޅުން ނިންމާލައިފި

ޕެރަމޯޓާގައި ރާއްޖެ ވަށައި އުދުހުމުގެ ދަތުރު ފ. އަތޮޅުން އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.