29 ޖޫން

June 29, 2018 3
ފަހު ވަގުތު އީގަލްސް އަތުން މާޒިޔާ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އިސްމާއިލް އީސާ (މެސީ) ވައްދާލި ގޯލުން 2-2 އިން ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެއްވަރުކޮށް މާޒިޔާ އިން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި...

June 29, 2018 8
"ފޭވަރިޓަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން، އެއީ ނިއު"

ވާދަވެރި ޓީމުތައް ވަރުގަދަކުރި ނަމަވެސް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކަށް ވާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 17
ނިއު އިން ތިމަރަފުށި ކޮޅަށް 10 ގޯލް ޖަހައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ހެދި ހެޓްރިކްތަކާ އެކު ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 10-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 28, 2018 20
ދަގަނޑޭ ނެތްތަން ދައްކާނެ، އެކަމަކު އިތުބާރު އެބައޮތް

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ، ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދިވެހި...

June 28, 2018 5
ނިއު އާއި ތިމަރަފުށިން މިރޭ ލީގު ހުޅުވައިދެނީ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި ހޯދި ތ. ތިމަރަފުށިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ބައްދަލުކުރާއިރު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެއް...