01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 20
އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުން ހެޔޮ ބަދަލެއް

ދިރާގުން ހޯމް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑު ޕެކޭޖުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް މާވަށަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއި ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ލ. މާވަށަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ދިރާގު ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި އޮފާތަކެއް ދެނީ

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 71
ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް

އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާ އިން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް 30 ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ދިރާގާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ...

March 29, 2020 21
ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުތަކަށް 10 ޖީބީ ހިލޭ

ދިރާގުގެ ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު 10 ޖީބީ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 13
ދިރާގުން މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 25
ކޮވިޑް-19:ދިރާގުން 30 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ

ކޮވިޑްް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 30 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 20
ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއެރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ކުރިއަށް ދާތީ

ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަކަށް ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 38
ދިރާގުން "ގިގަ ސްޕީޑް" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ސިކުންތަކު އެއް ޖީބީގެ ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބޭ "ގިގަ ސްޕީޑް"ގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 9
ދިރާގުން ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

ދިރާގުން ކީރިތި ޤުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތައް މެގަ އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ސޮލިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކިޔަވަދެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 16
ޕާކުތަކަށް ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދީފި

މުޅި ރާއްޖެ ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދޭން ހޮޓްސްޕޮޓްތައް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 6
ދިރާގުޓީވީން ހިލޭ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖު ދޫކުރަނީ

ދިރާގުޓީވީން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ޓީވީ ޕެކޭޖުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 24
އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 14, 2019 16
އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާކުރުން: ރައީސް

މިއީ ޑިޖިޓަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޒަރީއާ އިން މުޅި ދުނިޔެ، ކުޑަކުޑަ އަވަށަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ޒަމާނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ، ވީހާ ގިނަ...

19 މާޗް

March 19, 2019
ސީއޮކްމާގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި

ދިރާގުން އިންތިޒާމުކުރި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް އިންޑިއަން އޯޝަން ކޭބަލް މެއިންޓެނެންސް އެގްރީމެންޓް (ސީއޮކްމާ)ގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބަޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 5
ދިރާގުގެ 100 ޕަސެންޓް ފައިދާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިރާގަށް ލިބުނު 905 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 2
ދިރާގު އެޕާއި މައި އެކައުންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ކެނޑިފައި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
ސޮލަރެލް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސް ދިރާގު ޕޭއިން

ދިރާގު ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް، ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްގެ މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 1
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް މީދުއަށް!

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 3
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީ ހަނިމާދުއާއި ހޯރަފުއްޓަށް!

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހދ. ހަނިމާދުއަށާއި، ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓު ގުރައިދޫ، މިލަންދުއަށް

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓު އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ތ. ގުރައިދު އާއި، ށ. މިލަންދުއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.