27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 1
ދިރާގުގެ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ލ. އަތޮޅަށް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ލ. އަތޮޅުގައި އިއްޔެ ފަށައިިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 5
ދިރާގު 4ޖީ މަޝްރޫއަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ދިރާގުން ފަށާފައިވާ ބޮޑު މަޝްރޫއު އަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދަން ނޮކިޔާ އަދި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 2
ދިރާގުން ދެކުނުގެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މަރާމާތު ކުރަނީ

އދ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ކުރާތީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާފާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 15
ދިރާގުން 2018ގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީ ދެނީ

އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ދިރާގުން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 1
ދިރާގުން ހިޔާ އަށް ހިލޭ އިންޓަނެޓް، ކޮމްޕިއުޓަރު ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީ، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ފަސް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ދިރާގުން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 5
"އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަ ދިމާވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކަކުން"

އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑި، ސްޕީޑު ލަސްވުން ފަދަ ކަންކަން މި ދުވަސްވަރު އާއްމުވެފައި ވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާގާއި އުރީދޫން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ، މިހާރު ހިދުމަތް ލިބޭނެ: ދިރާގު

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ދިމާވި މައްސަަލަ މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 9
ދިރާގުން މާފުށީގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކެއް އަޅައިފި

ކ. މާފުށީގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން އެ ރަށުގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކެއް އަޅައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ދިރާގުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ދެނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފް މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.