22 ޖުލައި

July 22, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް މާވަށަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއި ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ލ. މާވަށަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.