01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 20
އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުން ހެޔޮ ބަދަލެއް

ދިރާގުން ހޯމް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑު ޕެކޭޖުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 5
ދިރާގުން ޑޭޓާ ޕްލޭނަކަށް 50 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ

ދިރާގުގެ ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ނަގައިގެން 50 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 2
ދިރާގުން ދެކުނުގެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މަރާމާތު ކުރަނީ

އދ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ކުރާތީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާފާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ، މިހާރު ހިދުމަތް ލިބޭނެ: ދިރާގު

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ދިމާވި މައްސަަލަ މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.