14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ނިންމައި ޕްރޮމޯޝަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ޓިކެޓަށް އޮންލައިން ބުކިންސް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނި.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ" ޕްރޮމޯޝަނަށް ތައްޔާރު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" މިހާރު މިއޮތީ ޕްރޮމޯޝަނަލް މަރުހަލާ އަށް އައިސްފަ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ފިލްމްގެ އެޑިޓިން ވެސް ނިންމާލައިފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
މީ ލޯތްބަކީ: ޑާކް ރެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމް

ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައިލާނެ ކަމަށް ޑާކް ރެއިނުން ބުނޭ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މީ ލޯތްބަކީ" އާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. މި ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ މަސައްކަތް ވަަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާ އިރު، ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާވެސް މުހިއްމު ނަމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ 60 ޕަސަންޓް ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިންގެ 60 ޕަސަންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 2
"މިއީ ލޯތްބަކީ" ވެސް އޭޕްރީލް 5 ގައި

ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމްތައް ރިލީޒް ކުރާ ރަސްމީ ތާރީހަކީ މިހާރު އެޕްރީލް ފަހެއް.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 3
"މިއީ ލޯތްބަކީ"ގެ އާ މޫނުތަކާއި ތަރިން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިހާރު އަންނަނީ "މިއީ ލޯތްބަކީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ މި އަހަރު އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ގެނެސް ދިން "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއެކެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
އެކްޓުކުރަން ނައްބަތު އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

ނައްބަތު ބުނީ ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ވަނީ ސައިކޮލޮޖީ ދާއިރާ އިން ކަމަށް.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމަކުން

"މީ ލޯތްބަކީ" އިން މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދާލި އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވެގެން ދާނެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 3
ޗިއްޕެ އަޒުމަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ދެއްކުން

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޑައިރެކްޓަރަކީ އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ދެ ފިލްމަކީ ވެސް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު އަދި ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ތަފާތުތަކެއް ގެނުވައި ދިން ދެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "އެންމެ ފަހު ވިންދާ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 5
"ވާށޭ މަށާއެކީ"ގެ އެންމެ މަޖާ އެއް މަންޒަރު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ ޖާދޫގައި އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން އެތައް ބަޔަކު ބޭނުންވެފައި ތިބުމެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" އަނެއްކާވެސް ޝްވެކަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އަންނަ މަހު ވެސް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ބެލި މީހުންނަށް މީތި ހާއްސަ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަކީ މި އަހަރު މިހާތަނަށް އެޅުވި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމެވެ. ފިލްމުގެ ހައުސްފުލް 19 ޝޯ މާލޭގައި ދައްކާފައި ވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް އަދިވެސް އަންނަނީ ފިލްމް ދައްކަމުންވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ލަންކާ އަށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ހިޓް ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ސްރީ ލަންކާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ މަހު އޮލިމްގައި އެޅުވި މަޖާ އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް އިންތިޒާރުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޔަގީނުން ވެސް އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާ އެތަައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ފިލްމު ބެލި މީހުން ވެސް ތިބީ ފިލްމުގެ އަވާގައި ހަމަ ގަދަޔަށް ޖެހިފަ އެވެ.