12 ޖޫން

June 12, 2019 22
އަނިޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ

ބައްޕަގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބޭތީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް ފުލުސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 1
ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން ކްރައުޑް ފަންޑިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

އާއިލީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން، އެ ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރައުޑް ފަންޑިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 4
ގާނޫނީ ހިލޭ އެހީ، މުހިންމު ދާއިރާއަކުން ބޮޑު އެހީއެއް

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އަނިޔާއެއް ލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ދަރިންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުން ނުވަތަ ދަރިންނަށް ހަރަދު ނުކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކައިވެންޏެއް ކުރަން ނުވަތަ ވަރިވާން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟