18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 1
ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާދޭން ފަށައިފި

އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގާނޫނީ ލަފާ، ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ދޭން ފެމެލީ ލީގަލް ކުލިނިކުން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 64
އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނަމޫނާއަކަށް

އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާދެއްވުމުގައި އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އަދާކުރައްވާ ދައުރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުންނަށް އާއްމުކޮށް ނޭނގި އޮތް ކަމަކީ، އޭނާ ވެސް ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފަ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 5
ކޯމާއިން ތެދުވެ ފިރިމީހާ ބޭޒާރު ކޮށްލައިފި

ކައިވެނިކުރިތާ ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރުމުން މަރުވީ ކަމަށް ހިތާ ފިލި މީހަކު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މި ހާދިސާއަށް ތިން މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
"ލޯބިން" އުޅުނު އަނބިމީހާ ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ ބުނުމުން ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި ފިރިހެން މީހާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވި އެވެ. ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ވެސް ހުރީ ނުކެރިފަ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 2
އެސިޑް ހަމަލާ ދިން ފިރިމީހާއާ އެކު 25 އަހަރު

އިންޑިއާ އަންހެނަކު އޭނާ އާއި ދެ ދަރިންނަށް އެސިޑް ހަމަލާ ދިން ފިރިމީހާއާ އެކު އުމުރު ހޭދަކުރަން ޖެހިފައިވާ ސަބަބު ކިޔައިދީފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 16
އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރުމުން 6،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާ

އަނބިމީހާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 6،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 200އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް މިިދިޔަ މަހު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 10
ފިރިމީހާ އަނިޔާވެރިވާ ނަަމަ ހަމަލާ ދޭން "މުގުރު" ދީފި

މަދިޔަ ޕްރަދޭޝް (މެއި 1) - ފިރިމީހާ އަނިޔާވެރި ވެއްޖެ ނަމަ ރައްދު ހަމަލާ ދިނުމަށް ބެޓް ނުވަތަ މުގުރުތަކެއް އިންޑިއާގައި އަލަށް ކައިވެނި ކުރި އަންހެނުންތަކަކަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަހެއްގެ ތެރޭ 142 މައްސަލަ

މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން 142 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 5
ޓެޑްރީގެ ކުޑަކުޑަ، މުހިންމު މަސައްކަތެއް

މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) ގެ މަސަކްކަތްތަކަަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މި ވެސް ކަމުހިނގައި ދާނެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 8
އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާ

ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހި ފިިރިއަކު ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މީހާ 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 5
ޒިޔާދާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ލިބުނު ޖިންސީ އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިޔާވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ހަމަޖައްސައި، އެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްގެން ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިޔާވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
ފިރިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ އެއް ވަނަ މިސްރަށް

އަނބިންގެ ފަރާތުން ފިރިންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭ ގައުމަކީ މިސްރު ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 1
ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލުމުން ސަލާމަތްވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑީބިލްޑަރަކު އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލައިފި އެވެ. ބިރުވެރި މި ހާދިސާ އިން އަމިއްލަ އަށް ސަލާމަތްވި އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދީފަ އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ސަލާމަތް ވެވުނީ ތިލަކޮށް ވަޅުލާފައި އޮތުމުންނެވެ.