27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 2
ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ސަމިޓް ފެއްޓެވީ ފަރިއްކޮޅަކުން

ހެނޮއި (ފެބްރުއަރީ 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ސަމިޓް ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަކުން މިރޭ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 1
ޓްރަމްޕާއި ކިމްއާ ވައްތަރު ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެނޮއީ (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން މި ހަފުތާގައި ވިއެޓްނާމްގައި ބާއްވާ ސަމިޓުގެ ކުރިން، އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ ވައްތަރު ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ސަމިޓް މިމަހު ފަހުކޮޅު ވިއެޓްނާމްގައި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންއާ އެކު ދެ ވަނަ ނިއުކްލިއާ ސަމިޓް މި މަހު ފަހުކޮޅު ވިއެޓްނާމުގައި ބާއްވާނެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.