16 މާޗް

March 16, 2019
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ފާރު ރޭނުމަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރެއްވި އިމަޖެންސީ އުވާލުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 2
ޓިމް ކުކްގެ ނަން "ޓިމް އެޕަލް" އަށް

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކްގެ ނަމަށް ކުއްލި ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ނަމަކީ "ޓިމް އެޕަލް" އެވެ. ޓްވިޓާގައި ވެސް ޓިމް މިހާރު ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި މި ވަނީ އެ ނަމެވެ. އެގޮތުން ޓީމުގެ ފަހަތަށް ކުކްގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އިންނަނީ އެޕަލް ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ކަމަށްވާ، ތަންކޮޅެއް ކައިލައިފައި އިންނަ އާފަލެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 3
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓް ނާކާމިޔާބުވެގެން ނިމިއްޖެ

ހެނޮއި (ފެބްރުއަރީ 28) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ވިއެޓްނާމުގައި ބޭއްވި ސަމިޓުން ނަތީޖާއެއް ފައިދާނުވެ ނިމިއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 2
ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ސަމިޓް ފެއްޓެވީ ފަރިއްކޮޅަކުން

ހެނޮއި (ފެބްރުއަރީ 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ސަމިޓް ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަކުން މިރޭ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019
ނޯތު ކޮރެއާއަށް އިގްތިސާދީ ބާރަކަށް ވެވިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 26) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ގައުމަކީ ދުނިޔޭގައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 1
ޓްރަމްޕާއި ކިމްއާ ވައްތަރު ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެނޮއީ (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން މި ހަފުތާގައި ވިއެޓްނާމްގައި ބާއްވާ ސަމިޓުގެ ކުރިން، އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ ވައްތަރު ދެ...

February 24, 2019
ޓްރަމްޕް ސަމިޓަށް ކިމް 60 ގަޑިއިރުގެ ރޭލު ދަތުރެއްގައި

ޕިއޮންޔަން (ފެބްރުއަަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ވިއެޓްނާމުގައި ބާއްވާ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އެ ގައުމަށް...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019
ވެނެޒުއެލާ ސިފައިންނަށް ޓްރަމްޕް: ގައުމު ސަލާމަތް ކުރޭ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް ސަޕޯޓް ކުރުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

February 19, 2019 3
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމެވުމާ ދެކޮޅަށް 16 ސްޓޭޓަކުން ކޯޓަށް

ކެލިފޯނިއާ (ފެބްރުއަރީ 19) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރި މައްސަލާގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ޓްރަމްޕް ފަލަ، އެކަމަކު ސިއްހަތު ރަނގަޅު: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 15) - އެންމެ ފަހުގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ރަސްމީ ޑޮކްޓަރު ޝޯން ކޮންލޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 5
ރައީސް ކަމަށް ނުހޮވުނު ނަމަ ކޮރެއާއެކު ހަނގުރާމަ ކުރީސް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އޭނާ ހޮވިވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަ އެ ގައުމު މިހާރު އޮތީ ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއްގައި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

February 06, 2019
ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ސަމިޓް މިމަހު ފަހުކޮޅު ވިއެޓްނާމްގައި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންއާ އެކު ދެ ވަނަ ނިއުކްލިއާ ސަމިޓް މި މަހު ފަހުކޮޅު ވިއެޓްނާމުގައި ބާއްވާނެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރިޔާސީ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ނަތަންޔާހޫގެ ކެމްޕޭނުގައި ޓްރަމްޕުގެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރަނީ

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާ ދައުރުކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އެމެެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ހަވަޑް ޝޮލްޒް އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިބާހަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019
އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ބަޖެޓް ފާސްނުވެ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ބައި ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ 35 ދުވަސް ފަހުން މައްސަލަ އަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދިއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ޓްރަމްޕުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވުން ފަސްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 24) - އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވުން ފަސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 2
ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ދެ ވަނަ ސަމިޓް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ދެ ވަނަ ސަމިޓް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 7
މޯދީ އަށް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި މަލާމާތަށް ރައްދު ދީފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 4) - ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް މަލާމާތުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ކޮމެންޓަށް އިންޑިއާ އިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕާއި މެލަނިއާ އިރާގަށް

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް ފެޑަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ފެޑެރަލް ރިޒާވް (ފެޑް) އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 7
ސީރިއާގައި އައިއެސް ބަލިކޮށްލެވިއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

December 20, 2018 3
ސޫތްޕަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނަން ދީފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ބޯހަރު ސިޔާސަޔުތަތަކާ ހެދި ރުޅި ގަދަވެފައި ތިބި ބަޔަކު، އަލަށް ފެނުނު އެމްފިބިއަން އާއިލާގެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 4
މައްސަލަ ބޮޑު ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 19) - މައްސަލަ ބޮޑު ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން ބަންދު ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ ވަކީލް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކުރީގެ ވަކީލް މައިކަލް ކޮއެން ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.