23 ޖުލައި

July 23, 2017 1
މައާފު ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - މީހުންނަށް މައާފް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރަށް އަނެއްކާވެސް ލުޔެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 20) - އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ މުސްލިމުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގެ ދަށުން މުސްލިމުންނަށް އިތުރު ލުޔެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މަގްބޫލްކަން 36 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - ވޭތުވެދިޔަ 70 އަހަރު ތެރޭ އެމެރިކާގެ ރައީސެއްގެ މަގްބޫލްކަން ނުދާހާ ދަށަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މަގްބޫލްކަން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

July 18, 2017 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެ ޚިޔާލު...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 6
ގަތަރާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 15) - ގަތަރާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 7
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިމޮކްރެޓިކުން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 2
ޓްވިޓާ ބްލޮކް ކުރުމުން ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 12) - ޓްވިޓާ އިން ބްލޮކް ކުރި ހަތް މީހަކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017
ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލުކުރިން: ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލު ކުރި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 2
މިއީ ރަޝިޔާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 10) - ރަޝިޔާއާ އެކު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017
ޖީ20 ސަމިޓުގައި ޓްރަމްޕުގެ ގޮނޑިއަށް ދަރިކަނބަލުން

ހެމްބާގު (ޖުލައި 8) - ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖީ20 ސަމިޓުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުމާ އެކު އެމަނިކުފާންގެ ގޮނޑި...

July 08, 2017 2
ނޮކިއާ 3310 އެއް 2،500 ޑޮލަރަށް

ނޮކިއާ 3310 އަކީ ވަރަށް އަގު ހެޔޮ ފޯނެކޭ ބުނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެއީ 50 ޑޮލަރަށް ވުރެ ހެޔޮކޮށް ލިބޭ ފޯނެއް ކަމަށް ބުނި ނަމަ އެ ވާނީ އެ ފޯނުގެ އަސްލު އަގު ނޭނގޭ މީހަކަށެވެ. ނޮކިއާ 3310ގެ އަސްލު...

07 ޖުލައި

July 07, 2017
ޓްރަމްޕާއި ޕުޓިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ހަމްބާގު (ޖުލައި 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 1
ނޯތު ކޮރެއާ އިން އުޅެނީ ނުރައްކާ ގޮތަކަށް: ޓްރަމްޕް

ވޯސޯ (ޖުލައި 5) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދާދި ފަހުން ކުރި މިސައިލް ޓެސްޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އެ ގައުމުން އުޅެނީ ވަރަށް ނުރައްކާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ނެތިދާނެ: ހޯކިން

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ގެއްލުމެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ސައެންސްވެރިޔާ...

July 03, 2017 1
ޓްރަމްޕް "ހަމަލާ ދެއްވާ" ސީއެންއެން ބަލިކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 3) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަފުޅު ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ފޮލޯކުރާ 33 މިލިއަން މީހުންނަށް އިއްޔެ ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެޑިޓްކޮށްފައިވާ...

02 ޖުލައި

July 02, 2017
ޓްވީޓްތަކުގެ ދިފާއުގައި ޓްރަމްޕް ވާހަކަ ދައްކައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 2) - އެކި ފަރާތްތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ޓްވީޓްތަކުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާއާ މެދު ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިފި: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - ނޯތު ކޮރެއާއާ މެދު ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިފި ކަމަށާއި ދެން އޮތީ ވަރުގަދަ ރައްދަކުން ރައްދު ދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 1
ރަޝިޔާގެ ހެކްކުރުން އެމެރިކާގެ 21 ސްޓޭޓަކަށް

އެމެރިކާގައި މިދިއަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި 21 ސްޓޭޓެއްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ސިސްޓަމްތައް ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދި ކަމަށް، ސެނެޓް ޕެނެލްގައި، އެމެރިކާގެ އިސް ވެރިޔަކު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 4
ހިލަރީގެ މައްސަލަ ނުބަލާ ޓްރަމްޕުގެ ތަހުގީގު ހިންގާތީ ކޯފާވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 17) - އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއާ ގުޅުން ބޭއްވި މައްސަލާގައި ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ މައްސަލަ ނުބަލާ ހަމައެކަނި ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގަވާތީ އެމަނިކުފާން ކޯފާވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
ބޭރު ގައުމުތަކުން ފައިސާ ހޯއްދަވާތީ ޓްރަމްޕަށް ދައުވާކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވިޔަފާރި މެދުވެރިކޮށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން މާލީ މަންފާ ހޯއްދަވާތީ ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ވޮޝިންޓަނާއި މެރީލޭންޑުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލުން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
ޕްރޮސެކިއުޓަރު ވަކިކުރީ ޓްރަމްޕުގެ ކޯލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - މަގާމުން ދުރުކުރީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ބޭނުމެއް ނެތް ފޯނު ކޯލްތަކެއްކޮށް އެ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ ކުރީގެ ފެޑެރަލް...

June 12, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ އާއިލާ ވައިޓްހައުސް އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ އާއި ހަގު ދަރިކަލުން ބެރޮން ވައިޓް ހައުސް އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 3
ގަތަރު މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕާއި ޓިލަސަންގެ ބަސްމަގު ތަފާތު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 11) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 2
ތަހުގީގު ހުއްޓާލަން އަންގައިފައެއް ނުވާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 10) - އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކޯމޭއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވާކޮށްފައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށާއި އެފްބީއައިގެ އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ހުއްޓާލުމަށް އަންގަފާއި ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.