19 މެއި

May 19, 2017 4
ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރު ލިޔުއްވީ މުސްލިމުން މަނާކުރި ބޭފުޅާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - އިސްލާމް ދީނުގެ ބައެއް އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ދެއްވާ ތަގްރީރު ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލެއްވި ސީނިއާ އެޑްވައިޒަރު ސްޓެފަން މިލާ ކަމަށް ވައިޓް...

18 މެއި

May 18, 2017 2
ޓްރަމްޕް ސަމިޓުގެ ދައުވަތު އައިސީސީ އިން ހޯދާ ބަޝީރަށް

ރިޔާޒް (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓަށް، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ކުށުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ...

May 18, 2017
އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލަ ބަލަން އާ ބޭފުޅަކު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިޔާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވާ އަދި ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް އެ ގައުމުން އެހީވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ އިސްވެރިއެއްގެ...

17 މެއި

May 17, 2017 1
އެފްބީއައިގެ ތަހުގީގެއް ހުއްޓާލަން ޓްރަމްޕް އެންގެވި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 17) - ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު މައިކަލް ފްލައިން އާއި ރަޝިޔާއާ އޮތް ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަމުންދިޔަ ތަހުގީގު ހުއްޓާލުމަށް އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓަރު...

May 17, 2017 26
އިސްލާމީ އުސޫލްތަކާ ބެހޭ ތަގުރީރެއް ޓްރަމްޕް ދެއްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 17) - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ފައްޓަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިސްލާމީ އަގީދާގެ ބައެއް އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

16 މެއި

May 16, 2017 3
ސިއްރު މައުލޫމާތު ޓްރަމްޕް ވަނީ ރަޝިޔާ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 16) - ރަޝިޔާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ އެކު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ހޯދާފައިވާ ސިއްރު މައުލޫމާތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 13
ވިސާ ނުނަގާ އެމެރިކާއަށް ދެވެނީ: އެއީ ބޮޑު ދޮގެއް!

އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ދިވެހިން ވިސާ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. އެ ޚަބަރުގައި ބުނާ ގޮތުން ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި އަދި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އެމެރިކާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 180 ދުވަހުގެ ހިލޭ ވިސާއެއް ލިބޭނެ އެވެ. އެކަމަކު...

12 މެއި

May 12, 2017
ކާމިޔާބު ލިބުނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވިކަމަށް ބުނުމުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 12) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުމުގެ ސިއްރަކީ ރަޝިޔާ އިން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހަދައިގެން ދެއްކި ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ބައްދަލުވުމަށް މުސްލިމް ލީޑަރުންނަށް ދައުވަތު

ރިޔާޒް (މެއި 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ދައުވަތު ދެއްވި މުސްލިމް ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޖޯޑުންގެ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާއި...

May 10, 2017 4
ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ، އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓަރު ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޯފާވެވަޑައިގެން އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކޯމޭ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 2
އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާކުރީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ނޫން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވާ ގޮތަށް...

May 05, 2017 2
އޮބާމާކެއާ "މަރުވެއްޖެ" ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 5) - ކޮންގްރެސްގެ ދަށު ގޭގެ ވަރަށް ހަނި އަޣުލަބިއްޔަތުން ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ބިލް ފާސްވުމާ އެކު، ކުރީގެ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް އޮބާމާކެއާ...

04 މެއި

May 04, 2017 3
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - ޕެރިހުގެ ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެ ގައުމުގެ 11 ސްޓޭޓެއްގެ ގަވަރުނަރުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

May 04, 2017 2
"މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސްއާ ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

May 03, 2017 4
އިންތިިޚާބުގައި ނާކާމިޔާބުވީ ދެ މީހެއްގެ ސަބަބުން: ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ދެ މީހަކު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރެއްވި...

02 މެއި

May 02, 2017 9
ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ ރިޕޯޓަރު ނުކުތުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި ސީބީއެސް އަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެއް ސުވާލެއް ކުރާތީ ރިޕޯޓަރު ދެކެ ކޯފާވެ،...

May 02, 2017 4
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރާ ބައްދަލު ކޮށްފާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ރަނގަޅު ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރައްވަފާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 1
ޑުޓާޓެ އަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ދައުވަތު ދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް ވަރަށް ގޯސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޓުޓާޓެ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 7
ޓްރަމްޕުގެ 100 ދުވަސް: މެލަނިއާގެ ފެނިލުން މަދު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފުރިގެން ދިޔަ އިރު އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ރަސްމީ އިވެންޓްތަކުން ފެނިފައި ވަނީ ވަރަށް...

April 30, 2017 9
ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް: ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާ މީޑިއާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕެންސިލްވޭނިއާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާތައް މީޑިއާ އަށް އަމާޒުކޮށްފި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 9
ރައީސްކަން ކުރުން ހީކުރިވަަރަށް ވުރެ އުނދަގޫ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވުމަކީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާއުނދަގޫ ވަޒީފާއެއް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ ސިޓީތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި...

April 26, 2017 5
ސަރުކާރު ހުއްޓުމުން ސާލަމަތްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަމާންދެނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބިލް ކޮންގްރެސް އިން ފާސް ނުވެ، ސަރުކާރު ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާން ފެށުމުން ރައީސް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަށް ވުރެ ޓްރަމްޕް މާ ނުރައްކާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 18) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް ވުރެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މާ ނުރައްކާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

April 18, 2017 5
އުރުދުޣާންގެ ކާމިޔާބީއަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ރައްޔިތުން ރުހުން ދިނުމާ ގުޅިގެން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް އެދި މުޒާހަރާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެ ގައުމުގެ 150 ސަރަހައްދެއްގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
ވައިޓްހައުސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން ސިއްރު ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 15) - ކުރީގެ ރައީސުން ކަން ކުރައްވަމުން ވަޑައިގެންނެވި ގޮތާ ޚިލާފަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހްމާނުންގެ ލިސްޓް ސިއްރު ކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 3
ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ އިވާންކާ

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށް އެމެރިކާ އިން މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން އެރިކް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.