10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 1
މައްސަލަ ޖެހި، ޓްރަމްޕުގެ މުޝީރުންގެ ޓީމު ބަދަލުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިސް މުޝީރުންގެ ޓީމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ވައިޓް ހައުސްގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ޓްރަމްޕުގެ އެޑްވައިޒަރު ސްޓީވް ބެނަން އާއި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިން ޕްރީބަސްގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 8) - ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ދެއްވި ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރައިން ބައެއް ނޭޝަނަލް ޕާކް ސާވިސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 4) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ އިން ބައެއް ނޭޝަނަލް ޕާކް ސާވިސް އަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން...

April 04, 2017
ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން އިރާގުގައި

ބަޣުދާދު (އެޕްރީލް 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 1
އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ކޮރެއާ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 3) - ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނަސް ނުވަތަ ނުލިބުނަސް، އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
ވައިޓްހައުސްގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2) - ވައިޓްހައުސްގެ ސީނިއާ ސްޓާފުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 7
އަރަބި ވެރިން ބޭނުމީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް

އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިން ޖޯޑަންގައި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ އަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ، އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދެ ދައުލަތް ގާއިމު ކުރެވޭ ފަދަ ހައްލެކެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: އެމެރިކާގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާގެ ވާހަކަ އެވެ. ކީއްވެތޯ އެވެ؟ އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ މުސްލިމުން ދެކެ ވަރަށް ކޯފާވާ، މުސްލިމުން ދެކެ ބިރުފުޅުގަންނަ، މުސްލިމުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީވެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ...

25 މާޗް

March 25, 2017 6
ޓްރަމްޕަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް، ޕާޓީ އެއްގަލަކަށް ނޭރި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕަށް ކޮންގްރެސްގައި ފުރަތަމަ އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އިއްޔެ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017
ވޯޓަށް ރަޝިޔާ ނުފޫޒު ފޯރުވިތޯ އެބަ ބަލަން: އެފްބީއައި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރަޝިޔާގެ ނުފޫޒެއް ފޯރާފައިވޭތޯ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަކަން އެފްބީއައި އިން ކޮންގްރެސްގެ ކޮމިޓީއެއްގައި އިއްޔެ ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ. މިއީ އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކޯމޭ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 1
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ: ޓިލާސަން

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ޗައިނާއަށް ދަތުރެއްކުރެވޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ރޭ...

March 19, 2017
ވައިޓް ހައުސްއަށް ނުރައްކަލަކަށްވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިޓް ހައުސްގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކާ ދިމާއަށް ދިޔަ ކާރެއް ހުއްޓުވައި ޑްރައިވަރު ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު އަޑުއެހިކަމުގެ ހެއްކެއް ފެންނާކަށް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހުންނަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އޮފީހުގެ ފޯނުތައް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަޑު އެހިމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ...

March 16, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރު އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވައިފި

މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު، އެމެރިކާގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017
އިންކަމް ޓެކްސް އަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 15) - އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ 38 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައި ކަމަށް އެމްއެސްއެންބީސީ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2017 4
ޕްރިންސް މުހައްމަދާއި ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް...

14 މާޗް

March 14, 2017 2
ފޯނު އަޑުއެހިކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހުންނަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އޮފީހުގެ ފޯނުތައް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަޑު އެހިމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ބަހުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ އެއީ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ފާރާލާފައިވާކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެއްވި އިބާރާތެއް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން...

March 14, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުސާރަ ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން...

March 14, 2017 3
14 މިލިއަން މީހުންނަށް ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ގެއްލެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތައާރަފް ކުރެއްވި ހެލްތުކެއާ ޕްލޭނުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަންނަ އަހަރު ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް...

13 މާޗް

March 13, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު އެމެރިކާ އަށް

ރިޔާޒް (މާޗް 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް...

March 13, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން މެކްކޭން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 13) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަންގަވައިގެން ފޯނު އަޑު އެހިކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން...

12 މާޗް

March 12, 2017 1
އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެންގުމުން ދެކޮޅު ހެދި ނިއު ޔޯކުގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޕްރީތު ބަރާރާ އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި...

March 12, 2017 3
ވައިޓްހައުސް ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ވައިޓްހައުސްގެ ބޭރު ފެންސުން ފުންމާލައިގެން ގޯތި ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ސީކްރެޓް ސާވިސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ގަރާރު މަނާކުރާ އަމުރެއް މި ފަހަރު ނުނެރުނު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ...

March 11, 2017 2
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވައިޓް ހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް "ވަރަށް އަވަށް" ވައިޓްހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ އިތުރު ސްޓޭޓްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 10) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ސްޓޭޓްތަކުން ގާނޫނީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 15 ގައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހަވާއީ އިން...

March 09, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ބިލަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމު އުވާލަން ނިންމާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތައާރަފް ކުރާ ސިއްހީ ބިލުން ފަގީރުންނަށް...

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ފޯނު އަޑުއެހުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެފްބީއައިއާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަމުރަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު ކޯލުތައް އަޑުއަހާފައިވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭ...

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ...

07 މާޗް

March 07, 2017 2
މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން އިރާގު އުނިކުރީ ކީއްވެ؟

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް ރޭ އިއުލާންކުރި އިރު އެ ލިސްޓުން ވަނީ އިރާގު އުނިކޮށްފަ އެވެ. ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގައި ހިމެނޭ ހަތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިރާގު ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕް އެ ފަހަރު ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ އަލަށް...