21 މާޗް

March 21, 2017
ވޯޓަށް ރަޝިޔާ ނުފޫޒު ފޯރުވިތޯ އެބަ ބަލަން: އެފްބީއައި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރަޝިޔާގެ ނުފޫޒެއް ފޯރާފައިވޭތޯ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަކަން އެފްބީއައި އިން ކޮންގްރެސްގެ ކޮމިޓީއެއްގައި އިއްޔެ ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ. މިއީ އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކޯމޭ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 1
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ: ޓިލާސަން

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ޗައިނާއަށް ދަތުރެއްކުރެވޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ރޭ...

March 19, 2017
ވައިޓް ހައުސްއަށް ނުރައްކަލަކަށްވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިޓް ހައުސްގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކާ ދިމާއަށް ދިޔަ ކާރެއް ހުއްޓުވައި ޑްރައިވަރު ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު އަޑުއެހިކަމުގެ ހެއްކެއް ފެންނާކަށް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހުންނަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އޮފީހުގެ ފޯނުތައް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަޑު އެހިމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ...

March 16, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރު އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވައިފި

މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު، އެމެރިކާގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017
އިންކަމް ޓެކްސް އަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 15) - އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ 38 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައި ކަމަށް އެމްއެސްއެންބީސީ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2017 4
ޕްރިންސް މުހައްމަދާއި ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް...

14 މާޗް

March 14, 2017 2
ފޯނު އަޑުއެހިކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހުންނަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އޮފީހުގެ ފޯނުތައް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަޑު އެހިމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ބަހުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ އެއީ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ފާރާލާފައިވާކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެއްވި އިބާރާތެއް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން...

March 14, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުސާރަ ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން...

March 14, 2017 3
14 މިލިއަން މީހުންނަށް ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ގެއްލެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތައާރަފް ކުރެއްވި ހެލްތުކެއާ ޕްލޭނުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަންނަ އަހަރު ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް...

13 މާޗް

March 13, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު އެމެރިކާ އަށް

ރިޔާޒް (މާޗް 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް...

March 13, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން މެކްކޭން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 13) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަންގަވައިގެން ފޯނު އަޑު އެހިކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން...

12 މާޗް

March 12, 2017 1
އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެންގުމުން ދެކޮޅު ހެދި ނިއު ޔޯކުގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޕްރީތު ބަރާރާ އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި...

March 12, 2017 3
ވައިޓްހައުސް ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ވައިޓްހައުސްގެ ބޭރު ފެންސުން ފުންމާލައިގެން ގޯތި ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ސީކްރެޓް ސާވިސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ގަރާރު މަނާކުރާ އަމުރެއް މި ފަހަރު ނުނެރުނު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ...

March 11, 2017 2
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވައިޓް ހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް "ވަރަށް އަވަށް" ވައިޓްހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ އިތުރު ސްޓޭޓްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 10) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ސްޓޭޓްތަކުން ގާނޫނީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 15 ގައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހަވާއީ އިން...

March 09, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ބިލަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމު އުވާލަން ނިންމާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތައާރަފް ކުރާ ސިއްހީ ބިލުން ފަގީރުންނަށް...

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ފޯނު އަޑުއެހުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެފްބީއައިއާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަމުރަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު ކޯލުތައް އަޑުއަހާފައިވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭ...

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ...

07 މާޗް

March 07, 2017 2
މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން އިރާގު އުނިކުރީ ކީއްވެ؟

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް ރޭ އިއުލާންކުރި އިރު އެ ލިސްޓުން ވަނީ އިރާގު އުނިކޮށްފަ އެވެ. ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގައި ހިމެނޭ ހަތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިރާގު ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕް އެ ފަހަރު ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ އަލަށް...

06 މާޗް

March 06, 2017 8
ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 6) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން 90 ދުވަހަށް އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރާ އާ އަމުރެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ނެރުއްވައިފި އެވެ.

March 06, 2017
އޮބާމާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތަށް އެފްބީއައި ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 6) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ކޯލު އަޑު އެހުމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމް ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް އެފްބީއައި އިން...

05 މާޗް

March 05, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާ ކުރުމުގެ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރެފާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރުއްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ސީއެންއެން އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

March 05, 2017 1
އޮބާމާ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަމުރަށް ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ކޮންގްރެސް އިން ބެލުމަށް ރައީސް...

March 05, 2017 2
އޮބާމާގެ މައްޗަށް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ މައްޗަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި...

03 މާޗް

March 03, 2017 1
މައްސަލަ ބޮޑުވި އެޓާނީ ޖެނެރަލަށް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 3) - ރަޝިޔާއާ ގުޅުންތަކެއް ބޭއްވިކަން ފަޅާއެރުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންދާ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް އަކީ ތެދުވެރިއެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 3
އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - ޓްރަމްޕުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 9
އައިއެސް މި ޕްލެނެޓުން ވެސް ނައްތާލަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ދުނިޔެ އަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށްވެފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) މި ޕްލެނެޓުން ވެސް ނައްތާލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 2
ވައިޓްހައުސްގެ ނޫސްވެރިންގެ ޑިނާގައި ޓްރަމްޕް ބައިވެރިނުވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 26) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީގަނޑުވަރު ވައިޓްހައުސްގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ޑިނާގައި މި އަހަރު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 7
ވައިޓްހައުސްގެ ނޫސް ކޮންފަރެންސަށް ބޮޑެތި މީޑިއާތައް މަނާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ވައިޓްހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތައް ވަނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 4
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އިތުރުކޮށް، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ގައުމަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.