23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާގައި ނެރެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މި ހަފުތާގައި ނެރުއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
ސަލާމަތީ މުޝީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 21) - ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 3
ޓްރަމްޕަށް މެކްކޭން ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 20) - މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސެނޭޓުގެ މެންބަރު ޖޯން މެކްކޭން ޓްރަމްޕަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ވައިޓްހައުސްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 19) - ވައިޓް ހައުސްގެ ހިންގުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަނީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 19, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމެއްގެ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނިއު ޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ ފޯލް ވިންޓާ ފެޝަން ވީކް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޑިޒައިނަރުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވެސް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 3
ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ކަރާކަސް (ފެބްރުއަރީ 18) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިއޮޕޮލްޑޯ ލޮޕޭޒް ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 14 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 30
ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުންގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 11
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 16) - ދެ ދައުލަތް އުފައްދައިގެން ފަލަސްތީނު- އިޒްރޭލް މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން އެމެރިކާ އިން ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ނެރެފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 15) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަކީ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާޖީނިއާގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ސަލާމަތީ މުޝީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - ރަޝިޔާއާ ޚާއްސަ ގުޅުންތަކެއް އޮތްކަން ފަޅާ އަރާފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަލާމަތީ މުޝީރު މައިކަލް ފްލައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިޕޯޓްކުރަން އެމެރިކާގައި އެދިއްޖެ

ލީމާ (ފެބްރުއަރީ 13) - ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލެހެންދުރޯ ޓޮލެޑޯ ޑިޕޯޓް ކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުގައި ޕެރޫގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ޕަބްލޯ ކުޒިންސްކީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 13, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މެކްސިކޯ ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާއި މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ފާރެއް ރާނަން އުޅުމާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޓްރަމްޕާ...

February 13, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުޝީރު ވެސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 13) - އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ހުއްޓުވުމަށް ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ނެރުނު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
ބަސްމަގާ މެދު ރޫހާނީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ބަސްމަގާ މެދު ސަމާލުވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

February 12, 2017 2
"މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ކުޑަކުރާނަން"

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 12) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ކުޑަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 1
ޔަހޫދީންނަށް ގެ އަޅާއިރު ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު ފުޅާ ކުރުމަކީ ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ބޭނުން ނަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް...

February 11, 2017 10
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުގެ އާ އަމުރެއް ނެރޭނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް އާ އަމުރެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 11
އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ވެސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބު

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 10) - އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރަށް އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 7
ޓްރަމްޕަށް ތާއީދު ކުރުމުން 20 އަހަރުވީ ފިރިމީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ތާއީދު ކުރުމުން 20 އަހަރު އެކުގައި އުޅުނު ފިރިމީހާ، 73 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 09, 2017
މަނާ ލިސްޓަށް އިތުރު ގައުމުތައް އަވަހަށް ލުމެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ހަތް ގައުމު ފިޔަވައި އެ ލިސްޓަށް އިތުރު ގައުމުތައް މާ އަވަހަށް ލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން...

February 09, 2017 1
ކޯޓުތައް ވަނީ މާބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައި: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އެމެރިކާގެ ކޯޓުތައް މާބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ގައުމުގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ތައުލީމީ ވަޒީރު ސަލާމަތްވީ ނައިބް ރައީސްގެ ވޯޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ބެޓްސީ ޑިވާސް އަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސެނެޓުގައި ނެގި ވޯޓު އެއްވަރުވުމުން ނައިބް ރައީސް މައިކް...

February 08, 2017
މުސްލިމުން މަނާކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންނަށް ތަފާތު ކުރޭތޯ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 3
އެމެރިކާ އިން ޑިޕޯޓްކޮށްލި ދަރިވަރު އަނބުރާ ހިނގައްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން ޑިޕޯޓްކޮށްލި އީރާނުގެ ދަރިވަރު އަނބުރާ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެވޭ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

February 06, 2017 8
ގޯހެއް ވެއްޖެ ނަމަ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ފަނޑިޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ގައުމު މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ގަބޫލް ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ގޯހުން ކަމެއް ހިނގައްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ފަނޑިޔާރު...

February 06, 2017 4
ބޯޑަރު ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - އެމެރިކާ އަށް ވަންނަ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ، އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ މީހުން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 5
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމެވުން ހުއްޓުވުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން...

February 04, 2017 2
ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 4) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 6
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އެޕަލް އިން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 2) - އެމެރިކާ އަށް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެތެރެވުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެޕަލް ކުންފުނިން ބުނެފި...

February 02, 2017 3
މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ދެ އަހަރު ތެރޭ ފާރު ރާނާ ނިންމާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 2) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ރޭނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ފާރުގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ...