06 މާޗް

March 06, 2017 8
ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 6) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން 90 ދުވަހަށް އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރާ އާ އަމުރެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ނެރުއްވައިފި އެވެ.

March 06, 2017
އޮބާމާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތަށް އެފްބީއައި ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 6) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ކޯލު އަޑު އެހުމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމް ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް އެފްބީއައި އިން...

05 މާޗް

March 05, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާ ކުރުމުގެ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރެފާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރުއްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ސީއެންއެން އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

March 05, 2017 1
އޮބާމާ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަމުރަށް ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ކޮންގްރެސް އިން ބެލުމަށް ރައީސް...

March 05, 2017 2
އޮބާމާގެ މައްޗަށް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ މައްޗަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި...

03 މާޗް

March 03, 2017 1
މައްސަލަ ބޮޑުވި އެޓާނީ ޖެނެރަލަށް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 3) - ރަޝިޔާއާ ގުޅުންތަކެއް ބޭއްވިކަން ފަޅާއެރުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންދާ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް އަކީ ތެދުވެރިއެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 3
އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - ޓްރަމްޕުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 9
އައިއެސް މި ޕްލެނެޓުން ވެސް ނައްތާލަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ދުނިޔެ އަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށްވެފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) މި ޕްލެނެޓުން ވެސް ނައްތާލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 2
ވައިޓްހައުސްގެ ނޫސްވެރިންގެ ޑިނާގައި ޓްރަމްޕް ބައިވެރިނުވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 26) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީގަނޑުވަރު ވައިޓްހައުސްގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ޑިނާގައި މި އަހަރު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 7
ވައިޓްހައުސްގެ ނޫސް ކޮންފަރެންސަށް ބޮޑެތި މީޑިއާތައް މަނާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ވައިޓްހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތައް ވަނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 4
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އިތުރުކޮށް، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ގައުމަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާގައި ނެރެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މި ހަފުތާގައި ނެރުއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
ސަލާމަތީ މުޝީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 21) - ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 3
ޓްރަމްޕަށް މެކްކޭން ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 20) - މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސެނޭޓުގެ މެންބަރު ޖޯން މެކްކޭން ޓްރަމްޕަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ވައިޓްހައުސްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 19) - ވައިޓް ހައުސްގެ ހިންގުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަނީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 19, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމެއްގެ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނިއު ޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ ފޯލް ވިންޓާ ފެޝަން ވީކް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޑިޒައިނަރުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވެސް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 3
ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ކަރާކަސް (ފެބްރުއަރީ 18) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިއޮޕޮލްޑޯ ލޮޕޭޒް ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 14 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 30
ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުންގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 11
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 16) - ދެ ދައުލަތް އުފައްދައިގެން ފަލަސްތީނު- އިޒްރޭލް މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން އެމެރިކާ އިން ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ނެރެފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 15) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަކީ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާޖީނިއާގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ސަލާމަތީ މުޝީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - ރަޝިޔާއާ ޚާއްސަ ގުޅުންތަކެއް އޮތްކަން ފަޅާ އަރާފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަލާމަތީ މުޝީރު މައިކަލް ފްލައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިޕޯޓްކުރަން އެމެރިކާގައި އެދިއްޖެ

ލީމާ (ފެބްރުއަރީ 13) - ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލެހެންދުރޯ ޓޮލެޑޯ ޑިޕޯޓް ކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުގައި ޕެރޫގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ޕަބްލޯ ކުޒިންސްކީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 13, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މެކްސިކޯ ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާއި މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ފާރެއް ރާނަން އުޅުމާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޓްރަމްޕާ...

February 13, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުޝީރު ވެސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 13) - އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ހުއްޓުވުމަށް ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ނެރުނު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
ބަސްމަގާ މެދު ރޫހާނީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ބަސްމަގާ މެދު ސަމާލުވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

February 12, 2017 2
"މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ކުޑަކުރާނަން"

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 12) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ކުޑަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 1
ޔަހޫދީންނަށް ގެ އަޅާއިރު ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު ފުޅާ ކުރުމަކީ ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ބޭނުން ނަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް...

February 11, 2017 10
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުގެ އާ އަމުރެއް ނެރޭނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް އާ އަމުރެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.