12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
ބަސްމަގާ މެދު ރޫހާނީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ބަސްމަގާ މެދު ސަމާލުވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

February 12, 2017 2
"މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ކުޑަކުރާނަން"

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 12) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ކުޑަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 1
ޔަހޫދީންނަށް ގެ އަޅާއިރު ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު ފުޅާ ކުރުމަކީ ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ބޭނުން ނަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް...

February 11, 2017 10
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުގެ އާ އަމުރެއް ނެރޭނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް އާ އަމުރެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 11
އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ވެސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބު

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 10) - އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރަށް އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 7
ޓްރަމްޕަށް ތާއީދު ކުރުމުން 20 އަހަރުވީ ފިރިމީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ތާއީދު ކުރުމުން 20 އަހަރު އެކުގައި އުޅުނު ފިރިމީހާ، 73 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 09, 2017
މަނާ ލިސްޓަށް އިތުރު ގައުމުތައް އަވަހަށް ލުމެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ހަތް ގައުމު ފިޔަވައި އެ ލިސްޓަށް އިތުރު ގައުމުތައް މާ އަވަހަށް ލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން...

February 09, 2017 1
ކޯޓުތައް ވަނީ މާބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައި: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އެމެރިކާގެ ކޯޓުތައް މާބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ގައުމުގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ތައުލީމީ ވަޒީރު ސަލާމަތްވީ ނައިބް ރައީސްގެ ވޯޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ބެޓްސީ ޑިވާސް އަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސެނެޓުގައި ނެގި ވޯޓު އެއްވަރުވުމުން ނައިބް ރައީސް މައިކް...

February 08, 2017
މުސްލިމުން މަނާކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންނަށް ތަފާތު ކުރޭތޯ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 3
އެމެރިކާ އިން ޑިޕޯޓްކޮށްލި ދަރިވަރު އަނބުރާ ހިނގައްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން ޑިޕޯޓްކޮށްލި އީރާނުގެ ދަރިވަރު އަނބުރާ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެވޭ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

February 06, 2017 8
ގޯހެއް ވެއްޖެ ނަމަ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ފަނޑިޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ގައުމު މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ގަބޫލް ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ގޯހުން ކަމެއް ހިނގައްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ފަނޑިޔާރު...

February 06, 2017 4
ބޯޑަރު ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - އެމެރިކާ އަށް ވަންނަ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ، އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ މީހުން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 5
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމެވުން ހުއްޓުވުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން...

February 04, 2017 2
ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 4) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 6
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އެޕަލް އިން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 2) - އެމެރިކާ އަށް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެތެރެވުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެޕަލް ކުންފުނިން ބުނެފި...

February 02, 2017 3
މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ދެ އަހަރު ތެރޭ ފާރު ރާނާ ނިންމާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 2) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ރޭނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ފާރުގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 16
އިންޑިއާގެ މުސްލިމް އެތުލީޓަށް އެމެރިކާ ވިސާ ނުލިބުނު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 1) - ކަޝްމީރުގެ އެތުލީޓް ތަންވީޒު ހުސައިން އަށް އެމެރިކާ ވިސާ ދޫކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

February 01, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުން އދ.ގެ ފާޑު ކިޔުން ޓްރަމްޕަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 1) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
ޓްރަމްޕް ޔޫކޭ އަށް ވަނުމާ ދެކޮޅަށް 1.5 މިލިއަން ސޮއި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނުގައި 1.5...

January 31, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެއްދުމާ އެކު އެމެރިކާގެ ވަގުތީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ސެލީ ޔޭޓްސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 3
ސްޓާބަކްސް އިން 10،000 ރެފިއުޖީންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މުސްލިމުން ގިނަ ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ދިޔުމާއި ރެފިއުޖީން އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާކުރެއްވުމުން ސްޓާބަކްސް އިން ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފި އެވެ....

January 30, 2017 2
ރެފިއުޖީން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ ދުވަހަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 30) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުންނާއި ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 4
އައިއެސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕް-ޕުޓިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރި 29) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވަން، ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް...

January 29, 2017 18
ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދޭން އެމެރިކާ މީހުން އީރާނަށް ވަނުން މަނާ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 29) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާކުރައްވާފައިވާތީ އެ ކަމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 21
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 28) - ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 13
ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރަކު މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ހަމަލާދީފި

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 27) - ނިއު ޔޯކުގެ ޖޭއެފްކޭ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ތާއީދު ކުރާ މީހަކު ހަމަލާދީފި އެވެ.

January 27, 2017 16
ފާރުގެ އަގު ހޯދާނީ މެކްސިކޯގެ މުދަލުގެ ޓެކްސް އިން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ހޯދާނީ މެކްސިކޯ އިން އެތެރެކުރާ މުދަލުން 20 ޕަސެންޓުގެ ޓެކްސްއެއް ނަގައިގެން ކަމަށް...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 20
އަލިފާނާ ކުޅެވޭނީ އަލިފާނުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުންނަށް ރައްދު ދޭން ޖެހޭނީ ހަރުކަށިކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަލިފާނާ ކުޅެވޭނީ އަލިފާނުން ކަމަށް އެމެރިިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިސާލު ޖައްސަވައިފި އެވެ.

January 26, 2017 12
މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ފާރު ރޭނުމަށް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އަންގަވައިފި އެވެ.

January 26, 2017
ފަންނާނަކު ޓްރަމްޕަށް ލެއިން ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދީފި

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރައީސްކަމަށް ހުވާ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އެކިއެކި ކަންތައްތައް އެމެރިކާގައި ހިނގި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވި އެއް ކަމަކީ އަންހެނުންގެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 6
ޓްރަމްޕް ވަނީ 400 ކުންފުނިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އޭނާ ކުރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 9
އޮބާމާ ދޫކުރެއްވި ސިޓީގެ މަތިން ހަނދާން ކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - ވައިޓްހައުސް އިން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ދޫކޮށްފައި ދިޔަ "ހިތްގައިމު" ސިޓީގެ މަތިން ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.