07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 13
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެންގެވީ ޕުޓިން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކޮށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބަށް ނުފޯޒު ފޯރުވުމަށް އަންގަވާފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 2
ގުއަންޓަނާމޯ ޖަލުން ގައިދީން ހުއްޓުވާނަން: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 4) - ކިއުބާގެ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުން ގައިދީން މިނިވަން ކުރުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 04, 2017 1
ޓްރަމްޕް ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ހިލަރީ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ހިލަރީ ކްލިންޓަން...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 1) - މައުލޫމާތު ފޮރުވާފައި ބަހައްޓަން ބަލާއިރު އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް ކޮމިއުނޭޓް ކުރުމަށް ވުރެ ޕޯސްޓުން ލިޔުންތައް ފޮނުވުމުން މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
އދ. އަށް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 29) - އދ. އަށް އާ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެ ޖަމާއަތުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް...

December 29, 2016 6
"އިޒްރޭލަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން"

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 29) - އިޒްރޭލަށް ލިބިފައިވާ އިހުތިރާމް ކުޑަ ކުރަން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 1
ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން އުވާލަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 25) - ހައިރާތުގެ ގޮތުގައި އެހީ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައުންޑޭޝަން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016
ގަރާރަށް ފަހު ޓްރަމްޕް: ޖެނުއަރީ 20ގެ ފަހުން ކަންކަން ބަދަލުވާނެ

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 24) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ސަލާތީ މަޖިލީހުން ގަރާރު ފާސް ކުރުމާ އެކު އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016
އިވާންކާއާ ދިމާކޮށްލި މީހަކު ފްލައިޓުން ބާލުވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނަބަލުން އިވާންކާ ޓްރަމްޕާ ދިމާކޮށްލި ޕަސިންޖަރަކު ޖެޓްބްލޫގެ ފްލައިޓަކުން...

December 23, 2016 4
ސައްދާމުގެ ދަރިކަނބަލުން ޓްރަމްޕަށް ތައުރީފް ކޮށްފި

އައްމާން (ޑިސެމްބަރު 23) - ސިޔާސީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާ އަދި އިރާގު ހަނގުރާމައާ ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އިރާގުގެ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 22) - ދުނިޔޭގެ ބިމުން ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 22, 2016
ނާކާމިޔާބުވިޔަސް ނަތީޖާގެ ފަރަގު އެންމެ ބޮޑުކުރީ ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި ނާކާމިޔާބުވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުދީފައި ވަނީ ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ކަމަށް...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
ކުރީގެ ރައީސް ކްލިންޓަނަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތޫނުފިލި ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓު ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓު ވެސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ރައީސްގެ މަގާމު ރަސްމީ ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 2
މިޝޭލް އޮބާމާ އަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 19) - ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ކުރިމަގު ބަނަވެއްޖެ ކަމަށާއި އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް މިޝޭލް އޮބާމާ ޓޯކް ޝޯއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި...

December 19, 2016 4
އިލެކްޓާސް ބޭވަފާތެރި ވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައްވާ، އެޖެންޑާ ރާއްވަވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ރަސްމީކޮށް...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 3
ފަސްޓް ލޭޑީއެއްގެ ރޯލު ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް!

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 18) - ބައްޕާފުޅުގެ ސަރުކާރުގައި ފަސްޓް ލޭޑީއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރައްވާނީ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާންކާ ޓްރަމްޕް ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 2
ޓްރަމްޕް އާއި ޕުޓިންއަށް ސާފު މެސެޖެއް ދޭނަން: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ކުޅެން އުޅެފައިވާތީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އާއި ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސާފު މެސެޖެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 1
އިޒްރޭލުގެ ސަފީރަކަށް ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅަކު ޓްރަމްޕް ހަމަޖައްސައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 16) - އެމެރިކާ އިން އިޒްރޭލަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ހޯދުމާ ދެކޮޅު ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 8
ޓްރަމްޕް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހާ 12 މަހަށް ޖަލަށް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 14) - ލެސް ވެގާސްގައި އޮތް އެއްވުމެއްގައި ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ފިސްތޯލަ އަތުލުމަށް ފަހު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހާ 12 މަހާއި އެއް ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާގެ އެކުވެރިއެއް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާއާ ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރެކްސް ޓިލާސަން...

December 13, 2016
ވެރިކަމުގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް އާ ޑީލެއް ނޯންނާނެ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - ވެރިކަމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް އިތުރު ޑީލެއް ނުހަދާނެ ކަމަށާއި އެ މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރި ހިންގާނީ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިން ކަމަށް...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 2
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ޗައިނާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން...

December 12, 2016 4
މޫސުމަށް ބަދަލުއައުމަކީ ހަގީގަތެއްކަން ނޭނގޭ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 12) - މޫސުމަށް ބަދަލު އައުމަކީ ހަގީގަތެއްކަން އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ސޮއިކުރި ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 1
ރަޝިޔާ އިން ވަނީ ޓްރަމްޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ރަޝިޔާ އިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިން ބުނެފައިވާ...

December 10, 2016 3
އިންތިޚާބު ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަޝިޔާ އިން ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ފުޅާ ތަހުގީގެއް ހިންގެވުމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 16
އެއާ ފޯސް ވަން އެހާ އަގު ބޮޑީ ކީއްވެ؟

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަތިންދާ ބޯޓެއް އުފެއްދުމަށް ބޯއިން ކުންފުންޏަށް ދިން އޯޑަރުގެ އަގު 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން، މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެއާ ފޯސް ވަންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަކީ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވަން އޮބާމާގެ ލަފާ ޓްރަމްޕް ހޯދާ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް...

December 08, 2016 6
ޓައިމް މަޖައްލާގެ އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 8) - ޓައިމް މަޖައްލާގެ މި އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވައިފި އެވެ.