18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 3
ފަސްޓް ލޭޑީއެއްގެ ރޯލު ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް!

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 18) - ބައްޕާފުޅުގެ ސަރުކާރުގައި ފަސްޓް ލޭޑީއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރައްވާނީ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާންކާ ޓްރަމްޕް ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 2
ޓްރަމްޕް އާއި ޕުޓިންއަށް ސާފު މެސެޖެއް ދޭނަން: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ކުޅެން އުޅެފައިވާތީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އާއި ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސާފު މެސެޖެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 1
އިޒްރޭލުގެ ސަފީރަކަށް ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅަކު ޓްރަމްޕް ހަމަޖައްސައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 16) - އެމެރިކާ އިން އިޒްރޭލަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ހޯދުމާ ދެކޮޅު ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 8
ޓްރަމްޕް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހާ 12 މަހަށް ޖަލަށް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 14) - ލެސް ވެގާސްގައި އޮތް އެއްވުމެއްގައި ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ފިސްތޯލަ އަތުލުމަށް ފަހު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހާ 12 މަހާއި އެއް ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާގެ އެކުވެރިއެއް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާއާ ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރެކްސް ޓިލާސަން...

December 13, 2016
ވެރިކަމުގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް އާ ޑީލެއް ނޯންނާނެ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - ވެރިކަމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް އިތުރު ޑީލެއް ނުހަދާނެ ކަމަށާއި އެ މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރި ހިންގާނީ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިން ކަމަށް...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 2
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ޗައިނާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން...

December 12, 2016 4
މޫސުމަށް ބަދަލުއައުމަކީ ހަގީގަތެއްކަން ނޭނގޭ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 12) - މޫސުމަށް ބަދަލު އައުމަކީ ހަގީގަތެއްކަން އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ސޮއިކުރި ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 1
ރަޝިޔާ އިން ވަނީ ޓްރަމްޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ރަޝިޔާ އިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިން ބުނެފައިވާ...

December 10, 2016 3
އިންތިޚާބު ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަޝިޔާ އިން ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ފުޅާ ތަހުގީގެއް ހިންގެވުމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 16
އެއާ ފޯސް ވަން އެހާ އަގު ބޮޑީ ކީއްވެ؟

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަތިންދާ ބޯޓެއް އުފެއްދުމަށް ބޯއިން ކުންފުންޏަށް ދިން އޯޑަރުގެ އަގު 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން، މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެއާ ފޯސް ވަންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަކީ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވަން އޮބާމާގެ ލަފާ ޓްރަމްޕް ހޯދާ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް...

December 08, 2016 6
ޓައިމް މަޖައްލާގެ އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 8) - ޓައިމް މަޖައްލާގެ މި އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016
ޓެކްސަސްގެ އިލެކްޓަރަކު ޓްރަމްޕަށް "ބޭވަފާތެރި"ވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 7) - މިހާރު ފުދިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، މި މަހު 19 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށް ޓެކްސަސްގެ އިލެކްޓަރަކު ފާޅުގައި ބުނެފި އެވެ.

December 07, 2016 2
އީރާނުގެ ރައީސް، ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 7) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ވީދާލުމުގެ ފުރުސަތު އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ރައީސް...

December 07, 2016 1
ރައީސްގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު

ނިއު ޔޯކް(ޑިސެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޯއިންގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އޯޑަރު ދީފައި ވަނިކޮށް އެ އޯޑަރު ކެންސަލް ކުރަން،...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
ތިމާވެށީގެ މަޝްވަރާތަކަށް ޓްރަމްޕާއި އަލް ގޯ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ތިމާވެށީގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަލް ގޯ އާއި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބައްދަލު...

December 06, 2016 6
ޓްރަމްޕް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް މައި ސަރުކާރުގައި...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
ޗައިނާގެ ބައެއް ސިޔާސަތަށް ޓްރަމްޕް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 5) - ޗައިނާގެ މާލީ ސިޔާސަތަށާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ އިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ޓްރަމްޕް ތާއީދު: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 3
ވޯޓު އަލުން ގުނަން ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކޮޅު

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 3) - ވޯޓުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ވިސްކޮންސިން އާއި ޕެންސިލްވޭނިއާ އަދި މިޝިގަންގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކޮޅު ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 12
ޓްރަމްޕާއެކު ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މުއްސަނދި ސަޕޯޓަރުންނަށް މި ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. އުއްބައްތި އަލީގައި ޓްރަމްޕާއި ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަ މައިކް ޕެންސް އަދި ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާ އެކު ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
ވެރިކަމަށް އިސްކަން ދޭން ވިޔަފާރިން ޓްރަމްޕް ދުރުވަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 1) - ގައުމުގެ ވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކޮށްދިނުމަށާއި މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކުން ދުރުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާނުލުމަށް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އީރާނާ އެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޯން ބްރެނަން އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
މިޝިގަންގެ ވޯޓާ އެކު ޓްރަމްޕް އިތުރަށް ކުރިއަށް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 29) - މިޝިގަންގެ 16 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓާ އެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިތުރަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

November 29, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތުތަކަށް ވައިޓްހައުސް އިން ރައްދު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮޅުވާލައިގެން އެތައް ބަޔަކު ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމުން ވައިޓް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 5
އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ ވަގަށް ވޯޓު ދީފައި

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ގަވާއިދާޚިލާފަށް ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ވޯޓުތައް ބާތިލްކޮށްފި ނަމަ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ވެސް ކުރި ލިބޭނެ ކަމަށް ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 1
ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވާން ޓްރަމްޕުގެ އެހީ ލަންކާ އިން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުން ސްރީ ލަންކާ ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމުގައި އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ޕްރެޝަރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި...

November 27, 2016 17
ވޯޓު އަލުން ގުނަން އުޅޭތީ ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 27) - އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގެ ވޯޓު ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުުހުމަތުކޮށް ތިން ސްޓޭޓެއްގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން އުޅޭތީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް...