26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 2
ވިސްކޮންސިންގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން ހުށަހަޅައިފި

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 26) - މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އެމެރިކާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ކުޑަ ތަފާތަކުން ކުރި ހޯއްދެވި ވިސްކޮންސިންގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 12
ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ހިލަރީ ދެ މިލިއަން ވޯޓު ކުރީގައި

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 24) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވުރެ އިތުރަށް ދެ މިލިއަން ވޯޓު ހިލަރީ ކްލިންޓަން ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ސާފުކުރި ނަތީޖާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

November 24, 2016 3
ދެވަނަ ދައުރެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ އިޝާރާތެއް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ އަދި ނުކުރައްވަނީ ވެސް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ބޭނުންވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 24, 2016 2
ވެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތު ފުށުނާރާނެ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ވިޔަފާރި ހިންގުމާ ކޮންމެހެން ދުރުވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބިލިއަނަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
އދ.ގެ ސަފީރު ކަމަށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅު މީހަކު

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 23) - އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ މީހަކު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 23, 2016 3
ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލް ސުލްހަވާން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 23) - މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދުމަށް އެމެރިކާ އިން މީގެ ކުރިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަކީ ވަރަށް...

November 23, 2016 4
ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ހިލަރީ ޖަލަކަށް ނުލާނެ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 23) - ހިލަރީ ކްލިންޓަން ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން ހިލަރީގެ އީމެއިލް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ޓްރަމްޕް ވެރިކަން ގޯސްނުވާނެ ކަމަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 22 ) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންތިޚާބުު ކުރިތާ ދެ ހަފުތާ ފަހުން ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުންތަކުން ދައްކަނީ ޓްރަމްޕް ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ގޮތް ގޯސް...

November 22, 2016 8
ޓްރަމްޕް ސެކިއުރިޓީ އަށް ދުވާލަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އާއިލާގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ނިއު ޔޯކް ސިޓީ ފުލުހުން ދުވާލަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
ރޮމްނީ އަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 21) - ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ދިނުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މިޓް ރޮމްނީ ކަމަށް ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 21, 2016 3
ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން ގާނޫނުތައް މުގުރަފާނެ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ...

November 21, 2016
ޓްރަމްޕް ގޯސް މަގުން ދާނަމަ ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނަން

ލީމާ (ނޮވެމްބަރު 21) - އެމެރިކާ އިން ގަބޫލް ކުރާ މައިގަނޑު އުސޫލްތަކާ، ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނެ ކަމަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަން ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ނުބެލުން އެދެން

ލީމާ (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޓްރަމްޕަށް ވެސް ވެރިކަން ކުރަން ފުރުސަތު...

November 20, 2016 1
ވައުދު ފުއްދައިފި ނަމަ 50 އަހަރު ވެރިކަން ކުރާނެ: މުޝީރު

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރިޔާސީ ދައުރުގައި ފުއްދަވައިފި ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރު ވެސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 4
ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި: ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި ކަމަށާއި އެހެންވެ ގެއިން ވެސް ނުކުންނަހިތް ނުވި ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅުހަދަން ކިޔަވާ ކުދިން ކްލާހުން ނުކުމެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގެ ކިޔަވާ ކުދިން ކްލާސްތަކުން...

November 15, 2016 7
ޓްރަމްޕާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 2
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ދައުރު ބޮޑު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނު ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ބާލުސްކޯނީ ވިދާޅުވަނީ ޓްރަމްޕާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާއާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސިލްވިއޯ ބާލުސްކޯނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 13, 2016 2
ބިލް ކްލިންޓަނުގެ ލަފާ ހޯއްދަވަން ޓްރަމްޕް ވިސްނަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 13) - ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަނުގެ ލަފާ ހޯއްދަވަން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

November 13, 2016 8
ނާކާމިޔާބުގެ ޒިންމާ ހިލަރީ އަޅުވަނީ އެފްބީއައިގެ ބޮލުގާ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލަން ޖެހުނީ އެފްބީއައި އިން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 8
ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ފިލްމެއްގައި އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް

ބިލިއަނަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ފައި ނެންގެވުމާ އެކު ވެސް އޭނާގެ ޕްލޮޕް ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ މީޑިއާ އަށް ތިލަވި އެވެ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން އެއީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ބައެއް މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މިއީ އެ ވާހަކަ އާކޮށްލަން ރަނގަޅު ވަގުތެކެވެ. ޓްރަމްޕަކީ މިހާރު އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 11
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ ދުވަހަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 11) އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމުން އެކަން ގަބޫލް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ އަށް ދުވަހަކަށް ކުރިއަށް...

November 11, 2016 1
އޮބާމާއާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 10) - ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 5
ޓްރަމްޕަށް ފާޑުވިދާޅުވި ސައުދީ ބިލިއަނަރު އެންމެ ފަހުން ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 10) - އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އޭނާގެ ނަން ރިޔާސީ ރޭހުން ނެގުމަށް ގޮވާލި ސައުދީ ޕްރިންސް، ބިލިއަނަރު އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލް އެންމެ...

November 10, 2016 1
ޓްރަމްޕަށް ވޯޓު ދިން އަންހެނުން ވެސް މަދެއް ނޫން

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ފޯރިގަދަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އެތައް އަންހެނުންނެއް ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގައި...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 36
ޓްރަމްޕުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް އުފާތަކެއްލިބޭ: ރައީސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމަކީ ކޮންމްވެސް ވަރެއްގެ އުފާތަކެއް އަދި ހިތްހަމަ ޖެހުންތަކެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ރަައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

November 09, 2016 2
ޓްރަމްޕަށް އޮބާމާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ވައިޓްހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ މާދަމާ ވައިޓްހައުސްގައި ބައްދަލު ކުރުމަށް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 5
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - މުޅި ދުނިޔެ ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގެ ގަޑިން ހެނދުނު 6 ޖެހުމާ އެކު (ރާއްޖޭ ގަޑިން...

November 08, 2016 1
އެމެރިކާ މި ފަހަރު ވެސް ތާރީޚް ބަދަލު ކޮށްފާނެބާ؟

މިހާރު އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބަރަކް އޮބާމާ ވެރިކަމަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކޮށްލި އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 2
ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ، އެފްބީއައި އަަށް ބަހުގެ ހަމަލާ

ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ އީމެއިލްތަކުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްބީއައި އިން އިއްޔެ ބުނުމާ އެކު، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ، ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރޭ ފޮނުވާލައްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ޓްރަމްޕުގެ އަމާޒު ޑިމޮކްރެޓިކުންގެ ސްޓޭޓްތަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 6) - އިންތިޚާބަށް ދެ ދުވަހަށްވެފައިވާ އިރު ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުރީ ޑިމޮކްރެޓިކުންގެ ބާރު އޮތް ސްޓޭޓްތަކަށް...

November 06, 2016 4
ސިޔާސީ ރޭސް ހިލަރީ އަށް، ރައްޔިތުން ނިންމާނީ ކިހިނެއް

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެމެރިކާގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މާ ގިނަ އިޚްތިޔާރުތަކެއް ނެތެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު އެ ގައުމުގެ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 3
ހިލަރީ އާއި ޓްރަމްޕުގެ ވެސް ސަމާލުކަން ފްލޮރިޑާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް...

November 05, 2016 5
އިންތިޚާބުވެއްޖެ ނަމަ 25 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާނަން

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ 25 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް...