20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަން ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ނުބެލުން އެދެން

ލީމާ (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޓްރަމްޕަށް ވެސް ވެރިކަން ކުރަން ފުރުސަތު...

November 20, 2016 1
ވައުދު ފުއްދައިފި ނަމަ 50 އަހަރު ވެރިކަން ކުރާނެ: މުޝީރު

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރިޔާސީ ދައުރުގައި ފުއްދަވައިފި ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރު ވެސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 4
ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި: ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި ކަމަށާއި އެހެންވެ ގެއިން ވެސް ނުކުންނަހިތް ނުވި ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅުހަދަން ކިޔަވާ ކުދިން ކްލާހުން ނުކުމެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގެ ކިޔަވާ ކުދިން ކްލާސްތަކުން...

November 15, 2016 7
ޓްރަމްޕާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 2
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ދައުރު ބޮޑު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނު ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ބާލުސްކޯނީ ވިދާޅުވަނީ ޓްރަމްޕާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާއާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސިލްވިއޯ ބާލުސްކޯނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 13, 2016 2
ބިލް ކްލިންޓަނުގެ ލަފާ ހޯއްދަވަން ޓްރަމްޕް ވިސްނަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 13) - ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަނުގެ ލަފާ ހޯއްދަވަން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

November 13, 2016 8
ނާކާމިޔާބުގެ ޒިންމާ ހިލަރީ އަޅުވަނީ އެފްބީއައިގެ ބޮލުގާ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލަން ޖެހުނީ އެފްބީއައި އިން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 8
ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ފިލްމެއްގައި އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް

ބިލިއަނަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ފައި ނެންގެވުމާ އެކު ވެސް އޭނާގެ ޕްލޮޕް ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ މީޑިއާ އަށް ތިލަވި އެވެ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން އެއީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ބައެއް މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މިއީ އެ ވާހަކަ އާކޮށްލަން ރަނގަޅު ވަގުތެކެވެ. ޓްރަމްޕަކީ މިހާރު އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 11
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ ދުވަހަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 11) އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމުން އެކަން ގަބޫލް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ އަށް ދުވަހަކަށް ކުރިއަށް...

November 11, 2016 1
އޮބާމާއާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 10) - ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 5
ޓްރަމްޕަށް ފާޑުވިދާޅުވި ސައުދީ ބިލިއަނަރު އެންމެ ފަހުން ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 10) - އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އޭނާގެ ނަން ރިޔާސީ ރޭހުން ނެގުމަށް ގޮވާލި ސައުދީ ޕްރިންސް، ބިލިއަނަރު އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލް އެންމެ...

November 10, 2016 1
ޓްރަމްޕަށް ވޯޓު ދިން އަންހެނުން ވެސް މަދެއް ނޫން

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ފޯރިގަދަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އެތައް އަންހެނުންނެއް ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގައި...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 36
ޓްރަމްޕުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް އުފާތަކެއްލިބޭ: ރައީސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމަކީ ކޮންމްވެސް ވަރެއްގެ އުފާތަކެއް އަދި ހިތްހަމަ ޖެހުންތަކެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ރަައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

November 09, 2016 2
ޓްރަމްޕަށް އޮބާމާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ވައިޓްހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ މާދަމާ ވައިޓްހައުސްގައި ބައްދަލު ކުރުމަށް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 5
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - މުޅި ދުނިޔެ ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގެ ގަޑިން ހެނދުނު 6 ޖެހުމާ އެކު (ރާއްޖޭ ގަޑިން...

November 08, 2016 1
އެމެރިކާ މި ފަހަރު ވެސް ތާރީޚް ބަދަލު ކޮށްފާނެބާ؟

މިހާރު އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބަރަކް އޮބާމާ ވެރިކަމަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކޮށްލި އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 2
ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ، އެފްބީއައި އަަށް ބަހުގެ ހަމަލާ

ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ އީމެއިލްތަކުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްބީއައި އިން އިއްޔެ ބުނުމާ އެކު، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ، ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރޭ ފޮނުވާލައްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ޓްރަމްޕުގެ އަމާޒު ޑިމޮކްރެޓިކުންގެ ސްޓޭޓްތަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 6) - އިންތިޚާބަށް ދެ ދުވަހަށްވެފައިވާ އިރު ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުރީ ޑިމޮކްރެޓިކުންގެ ބާރު އޮތް ސްޓޭޓްތަކަށް...

November 06, 2016 4
ސިޔާސީ ރޭސް ހިލަރީ އަށް، ރައްޔިތުން ނިންމާނީ ކިހިނެއް

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެމެރިކާގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މާ ގިނަ އިޚްތިޔާރުތަކެއް ނެތެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު އެ ގައުމުގެ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 3
ހިލަރީ އާއި ޓްރަމްޕުގެ ވެސް ސަމާލުކަން ފްލޮރިޑާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް...

November 05, 2016 5
އިންތިޚާބުވެއްޖެ ނަމަ 25 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާނަން

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ 25 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 5
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގައި 27 މިލިއަން މީހުން ވޯޓުދީފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް 27 މިިލިއަން މީހުން ވޯޓުދީފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

November 03, 2016
އަރަބި ދުނިޔޭގައި މަގްބޫލް ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 3) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މި އަހަރު ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތެރޭން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުލާން ލިބިއްޖެ ނަމަ އެއްވެސް...

November 03, 2016 3
އެފްބީއައިގެ ވެރިޔާ އަށް އޮބާމާ ވެސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - މުޅިން ސާފު ނުވާ މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެމެރިކާ އިން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 4
ޚިޔާލު ހޯދުންތަކުން ޓްރަމްޕް ތަފާތު ކުޑަކުރަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ހިލަރީ ކްލިންޓަން ކުރީގައި އުޅުއްވި ނަމަވެސް ފަހުގެ ޚިޔާލު ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންނަނީ އަރާ ހަމަކުރައްވަމުންނެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 5
ޓްރަމްޕުގެ ފާޑުކިޔުން އެންމެ ފަހުން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކަށް ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތައް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންމެ ފަހުން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ވެސް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

October 31, 2016
ކޮންގްރެސް އަށް ރިޕޯޓްކުރީ އޭޖީގެ ރުހުން ނެތި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ އީމެއިލް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަން އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ ކޮންގްރެސް އަށް އެންގީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް...

October 31, 2016
"އެފްބީއައިގެ ވެރިޔާ ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ އީމެއިލްގެ އާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރާކަން ހާމަކުރުމަކީ އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ ގާނޫނާ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
އަމިއްލަ ޖީބުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރާނަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އިންތިޚާބުގެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކެމްޕޭނަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރަައްވާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2016
އާލީ ވޯޓިންގައި ވާދަވެރި ސްޓޭޓްތަކުގައި ހިލަރީ ކުރީގައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އާލީ ވޯޓިން (ވޯޓުލާ ދުވަހު އެކި ސަބަބާ ހުރެ ވޯޓުނުލެވޭ މީހުންގެ ވޯޓުލުން) ގައި ސްވިން...

October 27, 2016 5
ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްދަ :ޓްރަމްޕް

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުމަކީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
ހިލަރީގެ ސިޔާސަތުން ތިން ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށޭނެ

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 26) - ސީރިއާއާ މެދު ހިލަރީ ކްލިންޓަން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ތިން ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.