21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 3
ސައުދީ އަރަބިއާއާ އެކު އޮތީ ގާތް ގުޅުމެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 21) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަކީ ގާތް ގައުމެއް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އޮތް ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 4
ބިން ލާދިން އަކީ މާކުރިން އަތުލައިގަންނަން ޖެހޭ މީހެއް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 20) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން އަކީ މާކުރިން އަތުލައިގަންނަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ސީއެންއެން އިން ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - ސީއެންއެންގެ ރިޕޯޓަރެއްގެ މީޑިއާ ފާސް ވައިޓް ހައުސް އިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސީއެންއެން އިން ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
ކޮންގްރެސް ޑިމޮކްރެޓުންނަށް، ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މިޑް-ޓާމް އިންތިޚާބުގައި ކޮންގްރެސްގެ ދަށު ގޭގެ ކޮންޓްރޯލް ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހޯދައިފަ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ދައުވަތު ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ ގަބޫލެއްނުކުރި

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ވައިޓް ހައުސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ދައުވަތު، މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ ޚަދީޖާ ސެންގިޒް ގަބޫލެއް ނުކުރި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސޯވިއެޓް ކުރީގެ ލީޑަރު މިޚައިލް ގަރްބަޗޭފް އާއި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން 1987 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެއްވި ތާރީޚީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން...

October 21, 2018 10
ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ގެއްލުންވާނީ އެމެރިކާއަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ސައުދީއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ސައުދީ އަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމަށް...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 3
ނޫސްވެރިޔާ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 10
"ނޫސްވެރިޔާ މައްސަލާގައި ސައުދީ އަށް އަދަބު ދޭނަން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލުމުގެ ޒިންމާ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އުފުލަން ޖެހޭ ނަމަ އެ ގައުމަށް "ހަރުކަށި އަދަބު" ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ނުޖެހޭ: މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ފިރިކަލުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ މީޑިއާ އެޑްވައިޒަރު ފޮކްސް ނިއުސްއަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ވައިޓް ހައުސްގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހޯޕް ހިކްސް ރުޕަޓް މާޑޮކުގެ މީޑިއާ ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ބޫޓުގައި "ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރު"

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖޯކުޖަހާ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އާ ކަމެއް ލިބުނީ އެވެ. މިފަހަރު މިކަން ފެށުނީ ޓްރަމްޕް މަތިންދާބޯޓަށް އަރާވަޑައިގެން އިރު ބޫޓުގައި "ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރެއް" ތަތްވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ޓްރަމްޕް އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނޮމިނޭޓް ކުރެއްވި ބްރެޓް ކަވަނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު އެތައް ހުރަހަކަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ އޭނާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 5
ޓްރަމްޕާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ލޯބިކުރަން: ބިން ސަލްމާން

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރާ އެކު އޮތީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލޯބި ކުރާ ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 9
އެމެރިކާގެ އެހީއާ ނުލައި ސަލްމާނަށް ރަސްކަން ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ނެތި ރަސްކަމުގައި ދެ ހަފުތާ ވެސް ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާނަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 2
ޓްރަމްޕް އުޅެނީ އީރާނުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން: ރޫހާނީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އީރާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ބިރެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ބިރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ...

September 22, 2018 2
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ރޭވިކަން ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ޓްރަމްޕާ އެކު އާ ސަމިޓަކަށް ކިމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޕިއޮންޔަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އިތުރު ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަށް އެދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ އެހީ ޓްރަމްޕް ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ފަލަސްތީނުގެ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ވާހަކަ ޓްރަމްޕް ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިފާއީ އޮފިޝަލުންނަށް އަމުރި ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.