26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 12
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ހަދާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބު ވެއްޖެ ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަރިހު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހިލަރީއެކޭ އެއްގޮތަށް ޓްރަމްޕް ވެސް ފިޓް: ޑޮކްޓަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އޮންނަ ރިޔާސީ އންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ވަރަށް ފިޓް ކަމަށް އޭނާގެ ޑޮކްޓަރު ހާމަކުރި ލިޔުމެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
ހުޅަނގުގެ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުންނަށް ޒައިދު ހުސައިން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ހުޅަނގުގެ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުންނާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރާދު ހުސައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 6
އަބުރުގެ ބަދަލަކަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ދައުވާ ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އަބުރު ނަގާލި ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑެއިލީ މެއިލް ނޫހާއި އެމެރިކާގެ ބްލޮގަރަކާ ދެކޮޅަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 7
ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަން ޓްރަމްޕް ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 23) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ފިރިކަލުން އަދި ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ހިންގަވާ "ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަން" ބަންދު ކުރުމަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ހިލަރީގެ ކެމްޕޭން ޚަރަދު މާ ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި އަހަރު ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ...

August 21, 2016
ބުނެވުނު ބައެއް ބަސްތަކާ މެދު މިހާރު ދެރަވޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ބުނެވުނު ބައެއް ބަސްތަކާ މެދު ދެރަވާ ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 3
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޗެއާމަން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 19) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޗެއާމަން ޕޯލް މަނަފޯޓް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 2
އައިއެސްގެ ބާނީއަކީ އޮބާމާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 12) - ސީރިއާ އާއި އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާނީ އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ހިތްވަރު ލިބެނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާގައި ބަޑި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް...

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓަވަރަށް އަރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގެ ބޭރުން އެ އިމާރާތަށް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 2
ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރަން މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ސީއައިއޭގެ ކުރީގެ އެޖެންޓް އީވާން މެކްމުލިން...

August 09, 2016 7
ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުންތަކެއް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދެތުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވާނީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ރައީސްކަން ލިބޭ އެންމެ ފަރުވާ ކުޑަ އަދި މަގާމަށް އެކަށީގެން ނުވާ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ހިލަރީ ލީޑު ފުޅާކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ލީޑު ފުޅާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓާއި އޭބީސީ ނިއުސްގެ ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 6
ވޯޓު ދޭނީ ހިލަރީ އަށް: ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެންބަރު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 3) - އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދޭނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮންގްރެސްގައި...

August 03, 2016 2
ޓްރަމްޕަކީ ރައީސް ކަމަށް ފިޓް މީހެއް ނޫން: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 3) - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފިޓް މީހެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 7
ހިލަރީ ކްލިންޓަނަކީ ޝައިތޯނެއް: ޓްރަމްޕް

ޕެންސިލްވޭނިއާ (އޮގަސްޓް 2) - ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަނަކީ ޝައިތޯނެއް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

August 02, 2016 2
މުސްލިމް އާއިލާ އަށް ޓްރަމްޕް ދިމާކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 1) - އިރާގު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ސިފައިންގެ މީހާގެ އާއިލާއާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދިމާކޮށްލައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ސެނޭޓާ ޖޯން މެކޭން އާއި...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 6
މުސްލިމް މަންމައަކު އަސަރާ އެކު ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 1) - އިރާގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަނިކޮށް މަރުވި އެމެރިކާގެ މުސްލިމު ސިފައިންގެ މީހާގެ މަންމަ ވެސް އެންމެ ފަހުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބަހުގެ ހަމަލާދީފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 2
އޮބާމާގެ ބޭބެ ވިދާޅުވަނީ ވޯޓު ދޭނީ ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 27) - އެމެރިކާގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދޭނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އެއްބަފާ ބޭބެ މާލިކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 1
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޓްރަމްޕަށް ރަސްމީކޮށް ލިބިވަޑައިގެންފި

ކްލެވެލޭންޑް (ޖުލައި 20) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
ޓްރަމްޕުގެ އަންހެނުން ދެއްވީ މިޝޭލްގެ ކޮޕީ ތަގުރީރެއް

ކްލެވެލޭންޑް (ޖުލައި 19) - ރިޕަބްލިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަނުގައި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ދެއްވީ ރައީސް އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން 2008 ވަނަ އަހަރު ޑިމޮކްރެޓިކް...

July 19, 2016 2
ޓްރަމްޕާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޮންވެންޝަނާ ދުރުގައި

ކްލެވަލޭންޑް (ޖުލައި 19) - ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންޑޯސް ކުރުމަށް ބާއްވާ...

15 ޖުލައި

July 15, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ނައިބަކަށް އިންޑިއާނާ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 15) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޑޮނަލްްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް އިންޑިއާނާ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު މައިކް ޕެންސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
ޓްރަމްޕް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހާ އަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 30) - ލެސް ވެގާސްގައި އޮތް އެއްވުމެއްގައި ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ފިސްތޯލަ އަތުލުމަށް ފަހު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
ހިލަރީއަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ކޮރަޕްޓް ކެންޑިޑޭޓް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 23) - އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ކޮރަޕްޓް ކެންޑިޑޭޓަކީ ހިލަރީ ކްލިންޓަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފަ އެވެ.