25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ފްލޮރިޑާގައި އާލީ ވޯޓިން ފަށައިފި

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓުގައި އާލީ ވޯޓިން (ވޯޓުލާ ދުވަހު އެކި ސަބަބާ ހުރެ ވޯޓުނުލެވޭ މީހުންގެ ވޯޓުލުން) ފަށައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 9
ހޮވޭނީ ނުބައި މީހެއް ނުވަތަ ވަރަށް ނުބައިމީހެއް:އީރާން

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 24) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމެރިކާގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ "ނުބައި މީހަކާއި ވަރަށް ނުބައި" މީހެއްގެ ތެރޭން...

October 24, 2016 2
ފަހަތުގައި އުޅޭ ކަމަށް އެންމެ ފަހުން ޓްރަމްޕް އެއްބަސް

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ހިލަރީ ކްލިންޓަނާ އަޅާ ބަލާއިރު ފަހަތުގައި އުޅޭ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ސަމާލުކަން ދެނީ ޓްރަމްޕަކަށް ނޫން، މައްސަލަތަކަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ސަމާލުކަން ދެނީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭން ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ...

October 23, 2016
ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނި މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނަން

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 23) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ މުހިންމު މަރުހަލާ އަށް އެޅިފައި ވަނިކޮށް ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނެ މުޅި ކެމްޕޭން ހަރާބުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 1
ނަތީޖާ ގަބޫލް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނުމަކީ ނުރައްކާ ކަމެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލް ނުކޮށްފާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް...

October 21, 2016 3
މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

އޮހާޔޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބައްޕަ ގަބޫލް ކުރާނެ: އިވާންކާ

ލަސް ވެގާސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެކަން ބައްޕަ ގަބޫލް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާންކާ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 20, 2016
ބަހުސަށް ޓްރަމްޕުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތު އޮބާމާގެ ބޭބެ އަށް

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަހު ބަހުސްގައި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް ރައީސް...

October 20, 2016 2
ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ގަބޫލްކުރަން ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - އަންނަ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 1
ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި، ހިލަރީ ކުރީގައި

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 18) - އަންނަ މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފޯރިގަދަވެފައިވާ އިރު ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ބަހުގެ ހަމަލާތައް...

October 18, 2016
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކި އަންހެނުން ހަދަނީ ދޮގު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ފިރިމީހާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖިންސީ ވާހަކަތައް ދެއްކި ހުރިހާ އަންހެނުން ވެސް ހަދާފައި ވަނީ ދޮގު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ދެން އޮންނަ ބަހުސެއް ކުރިން ޑްރަގު ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 16) - އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ހިލަރީ ކްލިންޓަން ހުންނެވީ "ވަރަށް މަތީގައި" ކަމަށާއި އެހެންވެ ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ ބަހުސެއްގެ ކުރިން ދެ މީހުންގެ ވެސް...

October 16, 2016 4
ހިލަރީ ގެންދަނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒްފޯރުވަމުން: ޓްރަމްޕް

ނިއު ހެމްޝަޔާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާގެ ކޮރަޕްޓް މީޑިއާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016
އިންތިޚާބުން ބަލިވުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ދެރަ

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހިލަރީ ކްލިންޓަން އަތުން ބަލިވުމަކީ ވަގުތާއި ފައިސާގެ ގޮތުން ބެލި ނަމަވެސް ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ދެރަ ކަމަށް...

October 13, 2016 3
އަޅުގަނޑުގެ ޝަހުސިއްޔަތު ދަނީ ކަތިލަމުން: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 13) - އެކި އަންހެނުންނާއި ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އޭނާގެ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލަމުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 3
ޓްރަމްޕް ހޮވުމަކީ ދުނިޔެއަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް: ޒައިދު

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރާދު އަލް...

October 12, 2016 1
ރިޕަބްލިކަނުން ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލުމަށް އޮބާމާ އެދިއްޖެ

ނޯތު ކެރޮލީނާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ރިޕަބްލިން ޕާޓީގެ ސީނިއާ މެންބަރުންގެ ތެރޭން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންޑޯޒް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދު އަނބުރާ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 15
އިންތިޚާބު ވެއްޖެ ނަމަ ހިލަރީ ޖަލަށްލާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން މަހަކަށް ވުރެ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ދިފާއުގައި ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 6
ޓްރަމްޕަށް ޕާޓީގެ ތެރޭން ވެސް ތާއީދު ގެއްލެން ފަށައިފި

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަންހެނުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަވާ ގޮތަށް ދައްކަވާފައިވާ ޖިންސީ ވާހަކަތަކެއް އާއްމުވުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އޮތް ތާއީދު ވެސް ކުޑަވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 2
އިންތިޚާބުން ވަކިވުން އެއީ ނެތް ގޮތެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ވަކިވުމުގެ އޮތީ ސުން ޕަސެންޓް ފުރުސަތެއް ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
ރަނިން މޭޓުންގެ ބަހުސް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް މައްސަލަ އަށް

ވާޖީނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 5) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނައިބުންގެ ބަހުސްގައި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސްގެ މައްސަލަ އަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓެކްސް ނުދައްކާ މައްސަލަ ދިފާއުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 18 އަހަރު ވަންދެން ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި ޖެހި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕުގެ ދިފާއުގައި އޭނާގެ ގާތް ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 3
ޓްރަމްޕް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮފެސަރަކު ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮން ބޭފުޅަކުކަން ނޭނގުނު ނަމަވެސް އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެނގޭ ކަމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ އެމެރިކަން ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު އެލަން ލިޗްމަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ޓްރަމްޕުގެ އާމްދަނީން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު ދަށްވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު އަބަދުވެސް ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ؛ އޭނާގެ މުއްސަނދި ކަމާއި ކެމްޕޭނަށް ހޭދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ޖީބުން ކަމަށެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 2
ޓްރަމްޕް-ހިލަރީގެ ބަހުސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ބެލި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު...

September 28, 2016 4
ދެން ފަހަރަކުން ހިލަރީ އަށް މާވަރުގަދައަށް ހަމަލާދޭނަން

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ ބަހުސެއްގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް މާވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 4
ހިލަރީ އާއި ޓްރަމްޕް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ވަޒީފާ އާއި ޓެރަރިޒަމާއި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޓީވީން ވަގުތުން ބަލަމުންދިޔަ 100 މިލިއަން މީހުން ކުރިމަތީ ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 12
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ހަދާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބު ވެއްޖެ ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަރިހު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހިލަރީއެކޭ އެއްގޮތަށް ޓްރަމްޕް ވެސް ފިޓް: ޑޮކްޓަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އޮންނަ ރިޔާސީ އންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ވަރަށް ފިޓް ކަމަށް އޭނާގެ ޑޮކްޓަރު ހާމަކުރި ލިޔުމެއްގައި ބުނެފި އެވެ.