01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 6
މުސްލިމް މަންމައަކު އަސަރާ އެކު ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 1) - އިރާގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަނިކޮށް މަރުވި އެމެރިކާގެ މުސްލިމު ސިފައިންގެ މީހާގެ މަންމަ ވެސް އެންމެ ފަހުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބަހުގެ ހަމަލާދީފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 2
އޮބާމާގެ ބޭބެ ވިދާޅުވަނީ ވޯޓު ދޭނީ ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 27) - އެމެރިކާގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދޭނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އެއްބަފާ ބޭބެ މާލިކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 1
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޓްރަމްޕަށް ރަސްމީކޮށް ލިބިވަޑައިގެންފި

ކްލެވެލޭންޑް (ޖުލައި 20) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
ޓްރަމްޕުގެ އަންހެނުން ދެއްވީ މިޝޭލްގެ ކޮޕީ ތަގުރީރެއް

ކްލެވެލޭންޑް (ޖުލައި 19) - ރިޕަބްލިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަނުގައި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ދެއްވީ ރައީސް އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން 2008 ވަނަ އަހަރު ޑިމޮކްރެޓިކް...

July 19, 2016 2
ޓްރަމްޕާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޮންވެންޝަނާ ދުރުގައި

ކްލެވަލޭންޑް (ޖުލައި 19) - ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންޑޯސް ކުރުމަށް ބާއްވާ...

15 ޖުލައި

July 15, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ނައިބަކަށް އިންޑިއާނާ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 15) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޑޮނަލްްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް އިންޑިއާނާ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު މައިކް ޕެންސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
ޓްރަމްޕް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހާ އަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 30) - ލެސް ވެގާސްގައި އޮތް އެއްވުމެއްގައި ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ފިސްތޯލަ އަތުލުމަށް ފަހު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
ހިލަރީއަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ކޮރަޕްޓް ކެންޑިޑޭޓް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 23) - އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ކޮރަޕްޓް ކެންޑިޑޭޓަކީ ހިލަރީ ކްލިންޓަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފަ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016
ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ހިލަރީ ކުރީގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 22) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ބިލިއަނަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ކުރީގައި ހިލަރީ ކްލިންޓަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން...

June 21, 2016 3
ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ބޭނުންވީ ޓްރަމްޕް ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ އަވަހާރަކޮށްލަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - ލެސް ވެގާސްގައި އޮތް އެއްވުމެއްގައި ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ފިސްތޯލަ އަތުލުމަށް ފަހު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހާ ބޭނުންވީ ޓްރަމްޕް އަވަހަރަކޮށްލަން...

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އޮބާމާ ރައްދު ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 15) - ފްލޮރިޑާގެ އޯލެންޑޭގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ބަޑިން ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެތައް ބަޔަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ނޮމިޝޭން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މުސްލިމުންނަށް ބޭލި ރުޅިގަނޑަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 6
ޓްރަމްޕުގެ ރުޅިގަނޑު އަނެއްކާވެސް މުސްލިމުންނަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 14) - ފްލޮރިޑާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ބަޑިން ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރުޅިގަނޑު މުސްލިމުންނަށް ބާލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016
ވޮޝިންޓަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ޓްރަމްޕް ނޮމިނޭޝަނާ ގާތަށް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، ވޮޝިންޓަން ސްޓޭޓުގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރައްވާ، އެ ޕާޓީގެ ނޮމިނޭޝަން ހޯދުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް އަޅުއްވައިފި އެވެ.