05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ފަހު ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ސީރިއާ ސަރުކާރުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ފަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ބޮބް ވުޑްވާޑުގެ ފަހުގެ ފޮތުގައި ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 1
ޑަބްލިއުޓީއޯއިން ވަކިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - އެމެރިކާއާ މެދު އިންސާފުން ކަންތައް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުޓީއޯ) އިން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 4
"ޓްރަމްޕާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް، މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ފަހަތަށްނުޖެހޭނެ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 12) - ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ފާދިރީއެއްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 1
މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ މައިންބަފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ ސްލޮވޭނިއާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 3
"ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުގައި އީރާން އޮތްހާ ދުވަހަކު "އިތުބާރު ނުކުރެވޭ" އެމެރިކާއާ ކުރާނެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 6
"އީރާނާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ނުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ވޭންދެނިވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އެމެރިކާގެ...

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް، މަޝްވަރާ ކުރުން ބޭކާރު: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 1) - އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް އަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގެ ވެރިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 5
އީރާންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާނުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 5
ޓްރަމްޕަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 27) - ގާނޫނީ އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރީގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހިމަނައި ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބެލޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 1
އިވަންކާގެ ފެޝަން ކުންފުނީގައި ބަންދު ބޯޑު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާގެ ފެޝަން ކުންފުނި "އެޕޮނިމަސް" ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
އެމެރިކާ އަށް ބިރު ނުދައްކަން ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާ އަށް އެކި ފާޑުގެ ބިރުތައް ނުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

July 23, 2018 7
އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ އަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - "ސިންގާގެ ނަގުލަށް ނުކުޅުމަށާއި" އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވެގެން ދާނީ ހުރިހާ "ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ" އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2018
ކިމްގެ ފަރާތުން ޓްރަމްޕަށް ހިތްގައިމު ސިޓީއެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 13) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައި ވަނީ "ވަރަށް ހިތްގައިމު" ސިޓީއެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ޓްރަމްޕްގެ ލަންޑަން ދަތުރާ ދިމާކޮށް އިހްތިޖާޖް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ލަންޑަނަށް ކުރައްވާ ދަތުރާ ދިމާކޮށް އިހްތިޖާޖްތައް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

July 12, 2018 2
ޓްވިޓާގެ "ރައީސް" އަކީ ވެސް ޓްރަމްޕް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ފޮލޯވަރުންނާ އެކު އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ލީޑަރަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލް ޓްރަމްޕްގެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
ޓްރަމްޕްގެ ފަރާތުން "ރޮކެޓް މޭން" ލަވަ ކިމް އަށް

އުތުރު ކޮރެއާ އަށް އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާއާ އޮތް ގުޅުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ބަދަހިވަމުންނެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބައްދަލު ކުރައްވައި، ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ހާއްސަ ސޮފުހާއެއް ވެސް ވަނީ...

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހަރުކަށި އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ގައުމުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

July 01, 2018 5
އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވަރަށް އަރިސް ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ އާއި ނިއުޓް ގިންގްރިޗް...

July 01, 2018 5
ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމާ އެކު ސައުދީ ރަސްގެފާން އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދުވާލަކު ދެ މިލިއަން ފީފާ އަށް އިތުރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ...

30 ޖޫން

June 30, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ތާލިން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ޔޫރަޕުގެ ބައިވެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ކޮމެންޓަކާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެސްޓޯނިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި އެމެރިކާ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 8
އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 28) - އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އެންތަނީ ކެނެޑީ ރިޓަޔާ ކުރައްވާތީ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 8
މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް ދިއުން މަނާކުރާ ނިންމުމަށް ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 27) - މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ...

June 27, 2018
ޝޯން ސްޕައިސާ ފެންނާނީ ޓީވީ ޝޯއަކުން

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޝޯން ސްޕައިސާ މުޅިން ތަފާތު...

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓަށް ސިންގަޕޫރުން 12މިލިއަން ޑޮލަރު

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 25) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ސަމިޓަށް ސިންގަޕޫރުން 16.3 މިލިއަން ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (12 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.