26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް ފެޑަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ފެޑެރަލް ރިޒާވް (ފެޑް) އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 7
ސީރިއާގައި އައިއެސް ބަލިކޮށްލެވިއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

December 20, 2018 3
ސޫތްޕަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނަން ދީފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ބޯހަރު ސިޔާސަޔުތަތަކާ ހެދި ރުޅި ގަދަވެފައި ތިބި ބަޔަކު، އަލަށް ފެނުނު އެމްފިބިއަން އާއިލާގެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 4
މައްސަލަ ބޮޑު ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 19) - މައްސަލަ ބޮޑު ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން ބަންދު ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ ވަކީލް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކުރީގެ ވަކީލް މައިކަލް ކޮއެން ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
"ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ޓްރަމްޕް ބެހިގެން ނުވާނެ"

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބެހިވަޑައިނުގަތުމަށް ފްރާންސްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

December 09, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް މަގާމު ދޫކޮށްލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 9) - ވައިޓްހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޖޯން ކެލީ މި އަހަރު ނިމުމުން މަގާމު ދޫކޮށްލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ނޯތު އެމެރިކާގެ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް އާކޮށްފި

އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯ އާއި ކެނެޑާއިން އާ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ޖީއެމް އިން ފެކްޓަރީ ބަންދުކުރާތީ ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ޖެނެރަލް މޮޓޯސް އިން އެމެރިކާގައި ހިންގާ ފެކްޓަރީ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަކީ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމެއް

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 25) - ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެކުލަވާލި ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަކީ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމެއް ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ސީނިއާ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 2
"ނޫސްވެރިޔާ މަރާލަން ވަލީ އަހުދު އެންގިކަމަށް ނުބުނޭ"

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލަން ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަމުރު ކުރި ކަމަށް ސީއައިއޭ އިން ގަބޫލްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
އެމެރިކާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ނުރުހުން ޓްރަމްޕަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޖަޖަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއީ "އޮބާމާގެ ފަނޑިޔާރެއް" ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖޯން ރޮބަޓްސް އެކަމަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 3
ސައުދީ އަރަބިއާއާ އެކު އޮތީ ގާތް ގުޅުމެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 21) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަކީ ގާތް ގައުމެއް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އޮތް ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 4
ބިން ލާދިން އަކީ މާކުރިން އަތުލައިގަންނަން ޖެހޭ މީހެއް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 20) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން އަކީ މާކުރިން އަތުލައިގަންނަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ސީއެންއެން އިން ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - ސީއެންއެންގެ ރިޕޯޓަރެއްގެ މީޑިއާ ފާސް ވައިޓް ހައުސް އިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސީއެންއެން އިން ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
ކޮންގްރެސް ޑިމޮކްރެޓުންނަށް، ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މިޑް-ޓާމް އިންތިޚާބުގައި ކޮންގްރެސްގެ ދަށު ގޭގެ ކޮންޓްރޯލް ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހޯދައިފަ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 4
ޓްރަމްޕުގެ ދައުވަތު ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ ގަބޫލެއްނުކުރި

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ވައިޓް ހައުސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ދައުވަތު، މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ ޚަދީޖާ ސެންގިޒް ގަބޫލެއް ނުކުރި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސޯވިއެޓް ކުރީގެ ލީޑަރު މިޚައިލް ގަރްބަޗޭފް އާއި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން 1987 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެއްވި ތާރީޚީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން...

October 21, 2018 10
ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ގެއްލުންވާނީ އެމެރިކާއަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ސައުދީއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ސައުދީ އަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމަށް...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 3
ނޫސްވެރިޔާ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 10
"ނޫސްވެރިޔާ މައްސަލާގައި ސައުދީ އަށް އަދަބު ދޭނަން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލުމުގެ ޒިންމާ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އުފުލަން ޖެހޭ ނަމަ އެ ގައުމަށް "ހަރުކަށި އަދަބު" ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ނުޖެހޭ: މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ފިރިކަލުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ މީޑިއާ އެޑްވައިޒަރު ފޮކްސް ނިއުސްއަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ވައިޓް ހައުސްގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހޯޕް ހިކްސް ރުޕަޓް މާޑޮކުގެ މީޑިއާ ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.