08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ބޫޓުގައި "ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރު"

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖޯކުޖަހާ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އާ ކަމެއް ލިބުނީ އެވެ. މިފަހަރު މިކަން ފެށުނީ ޓްރަމްޕް މަތިންދާބޯޓަށް އަރާވަޑައިގެން އިރު ބޫޓުގައި "ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރެއް" ތަތްވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ޓްރަމްޕް އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނޮމިނޭޓް ކުރެއްވި ބްރެޓް ކަވަނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު އެތައް ހުރަހަކަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ އޭނާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 5
ޓްރަމްޕާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ލޯބިކުރަން: ބިން ސަލްމާން

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރާ އެކު އޮތީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލޯބި ކުރާ ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 9
އެމެރިކާގެ އެހީއާ ނުލައި ސަލްމާނަށް ރަސްކަން ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ނެތި ރަސްކަމުގައި ދެ ހަފުތާ ވެސް ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާނަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 2
ޓްރަމްޕް އުޅެނީ އީރާނުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން: ރޫހާނީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އީރާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ބިރެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ބިރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ...

September 22, 2018 2
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ރޭވިކަން ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ޓްރަމްޕާ އެކު އާ ސަމިޓަކަށް ކިމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޕިއޮންޔަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އިތުރު ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަށް އެދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ އެހީ ޓްރަމްޕް ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ފަލަސްތީނުގެ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ވާހަކަ ޓްރަމްޕް ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިފާއީ އޮފިޝަލުންނަށް އަމުރި ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ފަހު ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ސީރިއާ ސަރުކާރުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ފަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ބޮބް ވުޑްވާޑުގެ ފަހުގެ ފޮތުގައި ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 1
ޑަބްލިއުޓީއޯއިން ވަކިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - އެމެރިކާއާ މެދު އިންސާފުން ކަންތައް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުޓީއޯ) އިން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 4
"ޓްރަމްޕާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް، މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ފަހަތަށްނުޖެހޭނެ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 12) - ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ފާދިރީއެއްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 1
މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ މައިންބަފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ ސްލޮވޭނިއާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 3
"ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުގައި އީރާން އޮތްހާ ދުވަހަކު "އިތުބާރު ނުކުރެވޭ" އެމެރިކާއާ ކުރާނެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 6
"އީރާނާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ނުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ވޭންދެނިވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އެމެރިކާގެ...

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް، މަޝްވަރާ ކުރުން ބޭކާރު: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 1) - އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް އަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގެ ވެރިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 5
އީރާންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާނުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 5
ޓްރަމްޕަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 27) - ގާނޫނީ އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރީގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހިމަނައި ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބެލޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ނިންމައިފި އެވެ.