26 ޖުލައި

July 26, 2018 1
އިވަންކާގެ ފެޝަން ކުންފުނީގައި ބަންދު ބޯޑު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާގެ ފެޝަން ކުންފުނި "އެޕޮނިމަސް" ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
އެމެރިކާ އަށް ބިރު ނުދައްކަން ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާ އަށް އެކި ފާޑުގެ ބިރުތައް ނުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

July 23, 2018 7
އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ އަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - "ސިންގާގެ ނަގުލަށް ނުކުޅުމަށާއި" އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވެގެން ދާނީ ހުރިހާ "ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ" އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2018
ކިމްގެ ފަރާތުން ޓްރަމްޕަށް ހިތްގައިމު ސިޓީއެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 13) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައި ވަނީ "ވަރަށް ހިތްގައިމު" ސިޓީއެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ޓްރަމްޕްގެ ލަންޑަން ދަތުރާ ދިމާކޮށް އިހްތިޖާޖް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ލަންޑަނަށް ކުރައްވާ ދަތުރާ ދިމާކޮށް އިހްތިޖާޖްތައް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

July 12, 2018 2
ޓްވިޓާގެ "ރައީސް" އަކީ ވެސް ޓްރަމްޕް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ފޮލޯވަރުންނާ އެކު އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ލީޑަރަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލް ޓްރަމްޕްގެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
ޓްރަމްޕްގެ ފަރާތުން "ރޮކެޓް މޭން" ލަވަ ކިމް އަށް

އުތުރު ކޮރެއާ އަށް އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާއާ އޮތް ގުޅުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ބަދަހިވަމުންނެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބައްދަލު ކުރައްވައި، ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ހާއްސަ ސޮފުހާއެއް ވެސް ވަނީ...

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހަރުކަށި އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ގައުމުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

July 01, 2018 5
އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވަރަށް އަރިސް ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ އާއި ނިއުޓް ގިންގްރިޗް...

July 01, 2018 5
ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމާ އެކު ސައުދީ ރަސްގެފާން އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދުވާލަކު ދެ މިލިއަން ފީފާ އަށް އިތުރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ...

30 ޖޫން

June 30, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ތާލިން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ޔޫރަޕުގެ ބައިވެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ކޮމެންޓަކާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެސްޓޯނިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި އެމެރިކާ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 8
އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 28) - އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އެންތަނީ ކެނެޑީ ރިޓަޔާ ކުރައްވާތީ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 8
މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް ދިއުން މަނާކުރާ ނިންމުމަށް ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 27) - މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ...

June 27, 2018
ޝޯން ސްޕައިސާ ފެންނާނީ ޓީވީ ޝޯއަކުން

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޝޯން ސްޕައިސާ މުޅިން ތަފާތު...

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓަށް ސިންގަޕޫރުން 12މިލިއަން ޑޮލަރު

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 25) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ސަމިޓަށް ސިންގަޕޫރުން 16.3 މިލިއަން ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (12 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
ޓްރަމްޕުގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ރެސްޓޯރެންޓަކުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭތީ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ސާރާ ސެންޑާސް ރެސްޓޯރެންޓަކުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 23) - ނޯތު ކޮރެއާ އަކީ އަދިވެސް ބިރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެއް އަހަރަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 6
އާއިލާތައް ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެމެރިކާ އަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭން ކުޑަ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
200ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ނަގާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 19) - ޓެކްސްގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން އެމެރިކާގެ އިމްޕޯޓު މުދަލުން ޓެކްސް ނަގަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އިތުރު 200 ބިިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި މުދަލުން ޓެކްސް...

June 19, 2018 3
އެމެރިކާ އަކީ ހިޖްރަކުރާ މީހުންގެ ކޭމްޕެއް ނޫން

އެމެރިކާއަކީ ހިޖްރަކުރާ މީހުންގެ ކޭމްޕަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
ސަލާމުގެ ވާދައިގައި އިމެނުއެލް 3 ޓްރަމްޕު 0

ކިއުބެކް (11 ޖޫން) - އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މަޚޯންއާ...

June 11, 2018 2
ޓްރަމްޕް އެއް ދުވަސް ކުރިން ސިންގަޕޫރަށް

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - އަންގާރަ ދުވަހުގެ 'ބޮޑު' ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރައްވާނީ މިއަދު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން...

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ސަމިޓު ދާ ގޮތަކުން ކިމް އެމެރިކާއަށް!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ ސަމިޓުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް އަށް ދައުވަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ސަމިޓަށް އެއްބަސްވީ ކިމްގެ އާދޭހަށް: އެމެރިކާ

އެމެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ތާރީޚީ ސަމިޓަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތީ ކިމް އާދޭސް ދެންނެވުމުން ކަމަށް ޓްރަމްޕްގެ ވަކީލު ރޫޑީ ޖޫލިއާނީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ބައްދަލުވުން ސަންތޯސާ އައިލެންޑުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ސަމިޓް ބާއްވާނީ ސިންގަޕޫރުގެ ސަންތޯސާ އައިލެންޑުގެ ކަޕެއްލާ ހޮޓަލުގައި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓަށް ސަންތޯސާ އޭރިޔާ ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ސަމިޓުގެ ތައްޔާރީތައް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ އިރު ސިންގަޕޫރުގެ...

June 05, 2018 7
ވައިޓްހައުސްގެ ރޯދަވީއްލުން ބާއްވަން ޓްރަމްޕް ނިންމައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 5) - ވައިޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުން މި އަހަރު ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
ކިމްއާ އެކު ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލްކުރި ނަމަވެސް އެ ސަމިޓް ކުރިން އިއުލާންކުރި ތާރީޚުގައި މިހާރު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.