09 މެއި

May 09, 2018
ސަމިޓުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ނޯތު ކޮރެއާ އަށް

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 9) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވާ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ނޯތު...

May 09, 2018 7
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ޓްރަމްޕަށް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

ސޯލް (މެއި 2) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ސައުތު...

May 02, 2018 1
މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ލިޔުނީ ޓްރަމްޕް އަމިއްލަ އަށް: ކުރީގެ ޑޮކްޓަރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ނެރުނު މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ލިޔުނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންވި ގޮތަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ޑޮކްޓަރު...

01 މެއި

May 01, 2018
ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގެ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯންގައި ބޭއްވި ދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ހުށަހެޅުން ފަލަސްތީނުން ގަބޫލްކުރަން ޖެހޭ: ބިން ސަލްމާން

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 30) - މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ފަލަސްތީނުން ގަބޫލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ނޫނީ "އަނގަމަޑުންލައިގެން ތިބުމަށް" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018
ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ހަފުތާ ތެރޭ ކިމްއާ ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 29) - ކުރިއަށް އޮތް ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ހަފުތާ ތެރޭ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ...

April 29, 2018
"ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓް ބާއްވަން ހުށަހެޅުމެއް ނުލިބޭ"

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ސަމިޓް ބާއްވަން ސިންގަޕޫރަށް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި ނުވާ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 5
"މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ...

April 26, 2018
ޓްރަމްޕާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިގެން މަޖާ ކަމަކަށްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަޖޫ ޖަހާ މީހުންނަށް މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެކެވެ. އޭނާއާ ވައްތަރު މީހަކު ސްޕެއިނުން ފެނިގެން، އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ"

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 25) - ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވަންޏާ ޓްރަމްޕް ވަކިވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންނާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަމުން ނުދާ ނަމަ އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވަނީ ކިމްއާ ބައްދަލުކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ސިއްރު ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސްގެ ވެރިންނަކީ މުޖްރިމުން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި އަަދި ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން އަކީ "މުޖްރިމުން" ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 4
ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ އަދިވެސް ބޮން އަޅާނަން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 15) - ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ އަދިވެސް މިސައިލް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ވަކީލްގެ އޮފީސް އެފްބީއައި އިން ފާސްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަ ވަކީލް މައިކަލް ކޯއެންގެ އޮފީސް އެފްބީއައި އިން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

April 10, 2018 7
ސީރިއާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018
ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 8) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މީހަކު މަރުވެ އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އުޅުނު ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 1
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ "އޮޅުވާލި" ވާހަކަ އަށް ފިލްމެއް

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި 2016 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރެއަަށް ރަޝިއާ އިން "އަތް ބޭނި" ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ފޮތް "ރަޝިއަން ރޫލެޓް: ދި އިންސައިޑް ސްޓޯރީ އޮފް ޕުޓިންސް ވޯ އޮން އެމެރިކާ އެންޑް ދި އިލެކްޝަން އޮފް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް" އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 1
އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގައި ތިބޭ ނަމަ ސައުދީން އަގު ދޭން ޖެހޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 5) - އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގައި ތިބޭ ނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ސައުދީ ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
މެކްސިކޯ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އެމެރިކާ ސިފައިން ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 4) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ސިފައިން ފޮނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 4
ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ކިމްއާ ބައްދަލު ކުރަން ކެތްމަދުވެފައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 29) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ކާމިޔާބުވުމާ އެކު ކިމްއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 2
ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 27) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި ކަމަށް ބުނެ، ބަރަހަނާ ފިލްމުތައް ގުޅޭ އެމެރިކާގެ ބަތަލާ ސްޓޯމީ ޑެނިއަލްސް ދެއްކި ވާހަކަތައް ވައިޓް ހައުސް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 2
ޓްރަމްޕްއާ ގުޅުން ބޭއްވި މޮޑެލްއަކު މައާފަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ގުޅުންތަކެއް ބޭއްވި މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ކަރެން މެކްޑޫގަލް، ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018
އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުކަން އާ ބޭފުޅަކަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމުން އެޗްއާރު މެކްމާސްޓާ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އދ.ގެ ސަފީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ދޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.