27 މެއި

May 27, 2018 1
ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވާން ވައިޓްހައުސްގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވައިޓް ހައުސްގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް ދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް-ޖޮން އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018
ޓްރަމްޕާ ވާހަކަ ދައްކަން ނޯތު ކޮރެއާ އަބަދުވެސް ތައްޔާރު

ޕިއޮންޔަން (މެއި 25) ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރި ސަމިޓް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕާ އެކު ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް މަޝްވަރާ އަށް ތައްޔާރު ކަމަށް ޕިއޮންޔަން އިން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 24) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވަން ޕްލޭންކުރި ސަމިޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 2
ޓްރަމްޕާ ނުކުޅެން ކިމް އަށް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ނުކުޅުމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

May 23, 2018 1
ކިމްގެ ސަމިޓާ މެދު ޓްރަމްޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 23) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވަން ޕްލޭންކުރި ސަމިޓް އެ ތާރީޚުގައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

21 މެއި

May 21, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް އެފްބީއައި އިން ޖާސޫސް ކުރިތޯ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 21) - ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް "ނުރަނގަޅު މަގްސަދެއްގައި" އެފްބީއައި އިން ޖާސޫސް ކުރިތޯ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 1
ކިމް މަގާމުން ދުރުކުރަން އެމެރިކާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 18) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލާނީ "ލީބިއާގެ މޮޑެލް"އާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 17) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕިއޮންޔަން އިން ދިން ނަމަވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގައި އެ ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވޮޝިންޓަނުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 1
ޓްރަމްޕުގެ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިދާނެ: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔަން (މެއި 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޕިއޮންޔަން އިން ދީފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓް ޖޫން 12 ގައި ސިންގަޕޫރުގައި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ނޯތު ކޮރެއާގ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް އޮންނާނީ އަންނަ ޖޫން މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ސިންގަޕޫރުގައި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 10, 2018
އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

ތެހެރާން (މެއި 10) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހެއްދެވި ގޯހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ...

May 10, 2018
އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިނިވަން ކުރި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
ސަމިޓުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ނޯތު ކޮރެއާ އަށް

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 9) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވާ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ނޯތު...

May 09, 2018 7
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ޓްރަމްޕަށް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

ސޯލް (މެއި 2) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ސައުތު...

May 02, 2018 1
މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ލިޔުނީ ޓްރަމްޕް އަމިއްލަ އަށް: ކުރީގެ ޑޮކްޓަރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ނެރުނު މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ލިޔުނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންވި ގޮތަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ޑޮކްޓަރު...

01 މެއި

May 01, 2018
ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގެ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯންގައި ބޭއްވި ދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ހުށަހެޅުން ފަލަސްތީނުން ގަބޫލްކުރަން ޖެހޭ: ބިން ސަލްމާން

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 30) - މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ފަލަސްތީނުން ގަބޫލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ނޫނީ "އަނގަމަޑުންލައިގެން ތިބުމަށް" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018
ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ހަފުތާ ތެރޭ ކިމްއާ ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 29) - ކުރިއަށް އޮތް ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ހަފުތާ ތެރޭ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ...

April 29, 2018
"ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓް ބާއްވަން ހުށަހެޅުމެއް ނުލިބޭ"

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ސަމިޓް ބާއްވަން ސިންގަޕޫރަށް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި ނުވާ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 5
"މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ...

April 26, 2018
ޓްރަމްޕާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިގެން މަޖާ ކަމަކަށްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަޖޫ ޖަހާ މީހުންނަށް މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެކެވެ. އޭނާއާ ވައްތަރު މީހަކު ސްޕެއިނުން ފެނިގެން، އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ"

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 25) - ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވަންޏާ ޓްރަމްޕް ވަކިވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންނާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަމުން ނުދާ ނަމަ އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވަނީ ކިމްއާ ބައްދަލުކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ސިއްރު ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސްގެ ވެރިންނަކީ މުޖްރިމުން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި އަަދި ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން އަކީ "މުޖްރިމުން" ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.