19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 1
މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވެ، ޓްރަމްޕުގެ މުއްސަނދިކަން ދަށަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރުންގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އަހަރުން އަހަރަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުއްސަނދިކަން ދަށަށްދާ...

October 19, 2017 4
ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވިއަސް ޓީވީ ލައިސަންސް ބާތިލެއް ނުވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިންޒާރުތައް ދެއްވި ނަމަވެސް ޓީވީ ލައިންސް ބާތިލް ކުރެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ފެޑެރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 4
ކޮރެއާ އަށް ބިރުދައްކާތީ ޓްރަމްޕަށް ހިލަރީގެ ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ބިރުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވާ އިންޒާރުތަކަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 3
ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި ތައާރަފް ކުރެއްވި ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަށް ރޫހާނީ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސެޓިފައި ނުކުރައްވާ، ކޮންގްރެސް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދޫކޮށްލެވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމުން އީރާނުގެ...

October 14, 2017
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމާ މެދު ޓްރަމްޕުގެ ނިންމެވުމާ ދުނިޔެ ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އީރާނާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން "އިރާލައްވާނެކަމުގެ" އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމަށް...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 2
އައިކިޔޫ ޓެސްޓުން ޓިލަސަނަށްވުރެ ކުރިހޯދާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 11) - ދެބޭފުޅުންގެ ތެރޭން ވިސްނުން ރަނގަޅަކީ ކާކުތޯ ބަލަން އައިކިޔޫ ޓެސްޓެއް ހަދައިފި ނަމަ ކުރި ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން އަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮންޖައްސަވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 1
ސެނެޓަރަކަށް ޓްރަމްޕުގެ ހުތުރު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ރިޕަބްލިކަން ސީނިއާ މެންބަރަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ހުތުރު ގޮތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ދެން ކުރަން އޮތީ އެންމެ ކަމެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ނޯތު ކޮރެއާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ކުރަން އުޅުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފެއިލް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ދެން ކުރަން އޮތީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށް...

October 08, 2017 2
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް މި ވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 1
އިސްތިއުފާ ދޭން އުޅޭ ވާހަކަ ޓިލަސަން ދޮގު ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި މައްސަލަ ޖެހި އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 4
ޓްރަމްޕް ކިބައިން މައާފަށް ނޭދޭނަން: ލެބްރަން ޖޭމްސް

ކްލެވެލޭންޑް (އޮކްޓޫބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ޓްވީޓްކުރުމުން ކިތަންމެ ފާޑުކިޔުމެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް މައާފަށް ނޭދޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު...

October 02, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާއާ މަޝްވަރާ ކުރަން އުޅުމަކީ ވަގުތު ބޭކާރުކުރުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - ނޯތު ކޮރެއާއާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017
ޓްރަމްޕާއި ކުޅިވަރު ތަރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލެސް، އެމެރިކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައެއް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ކުޝްނާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮތީ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ، ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 2
ޓްރަމްޕާއި ކިމް އެކަކު އަނެކަކަށް މޮޔައިންނަށް ގޮވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެއްވި ތަގްރީރާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ބަހުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެފަ އެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ވެސް ގެންދަވަނީ ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރަކީ ކުއްތާވައްވައްޖެހުން: ނޯތު ކޮރެއާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެއްވި ތަގްރީރަކީ "ކުއްތާ ވައްވައް ޖެހުން" ފަދަ ކަމެއްކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން...

September 21, 2017 6
"ރޮހިންޖާ މައްސަލައަށް އދ.އިން އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
އިންޒާރު ދޭނަމަ ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލާނަން: ޓްރަމްޕް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރުތައް ދީ އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން އަމިއްލަ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން މަޖްބޫރު ކުރުވާ ނަމަ ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 3
"އދ. އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އދ. އިން ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރަށް އެ ޖަމާއަތަަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު އަޑު އެހިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު ކޯލުތައް އަޑުއެހި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ތުހުމަތާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017
ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އެރި ތޫފާން ހާވޭގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށާއި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީއެއްވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަ ފައިސާ އިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
ތޫފާން އެރި ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންފި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 29) - ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ރައީސް ޑޮނަލްޑްޓްރަމް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 3
ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ނަޖީބު ވައިޓް ހައުސް އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އެ މައްސަލަތައް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 4
ޓްރަމްޕުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ބަޖެޓް ހުސްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އާއިލާ ބޮޑުވުމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުން ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ ބަޖެޓް ހުސްވުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

August 22, 2017 9
އަވި އައިނު ނެތި ޓްރަމްޕް އިރުކޭތަ އަށް ބައްލަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އިރުކޭތަ ހިފާ މަންޒަރު ބަލަން އެމެރިކާގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އިއްޔެ ނުކުތް އިރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ވަނީ ވައިޓް ހައުސްގައި ހުންނަވާ އާއިލާއާ...

August 22, 2017 3
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އަފްޣާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި ޓެރަރިސްޓުންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.