29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017
ޓްރަމްޕާއި ކުޅިވަރު ތަރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލެސް، އެމެރިކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައެއް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ކުޝްނާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮތީ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ، ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 2
ޓްރަމްޕާއި ކިމް އެކަކު އަނެކަކަށް މޮޔައިންނަށް ގޮވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެއްވި ތަގްރީރާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ބަހުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެފަ އެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ވެސް ގެންދަވަނީ ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރަކީ ކުއްތާވައްވައްޖެހުން: ނޯތު ކޮރެއާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެއްވި ތަގްރީރަކީ "ކުއްތާ ވައްވައް ޖެހުން" ފަދަ ކަމެއްކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން...

September 21, 2017 6
"ރޮހިންޖާ މައްސަލައަށް އދ.އިން އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
އިންޒާރު ދޭނަމަ ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލާނަން: ޓްރަމްޕް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރުތައް ދީ އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން އަމިއްލަ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން މަޖްބޫރު ކުރުވާ ނަމަ ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 3
"އދ. އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އދ. އިން ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރަށް އެ ޖަމާއަތަަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު އަޑު އެހިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު ކޯލުތައް އަޑުއެހި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ތުހުމަތާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017
ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އެރި ތޫފާން ހާވޭގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށާއި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީއެއްވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަ ފައިސާ އިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
ތޫފާން އެރި ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންފި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 29) - ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ރައީސް ޑޮނަލްޑްޓްރަމް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 3
ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ނަޖީބު ވައިޓް ހައުސް އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އެ މައްސަލަތައް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 4
ޓްރަމްޕުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ބަޖެޓް ހުސްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އާއިލާ ބޮޑުވުމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުން ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ ބަޖެޓް ހުސްވުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

August 22, 2017 9
އަވި އައިނު ނެތި ޓްރަމްޕް އިރުކޭތަ އަށް ބައްލަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އިރުކޭތަ ހިފާ މަންޒަރު ބަލަން އެމެރިކާގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އިއްޔެ ނުކުތް އިރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ވަނީ ވައިޓް ހައުސްގައި ހުންނަވާ އާއިލާއާ...

August 22, 2017 3
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އަފްޣާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި ޓެރަރިސްޓުންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 5
ޓްރަމްޕް ހޮވަން އެހީވި މީހާ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެނައުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ކެމްޕޭނުގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ސްޓީވް ބެނަން ވައިޓް ހައުސްގެ މުޝީރުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017
ހަމަލާ މަޑުޖައްސާލުމުން ޓްރަމްޕުގެ ތައުރީފް ކިމް އަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - ޕެސިފިކުގައިވާ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ކަމަށްވާ ގުއާމަށް ހަމަލާ ދޭން ނޯތު ކޮރެއާ އިން ރާވަމުން ދިޔަ ޕްލޭން މަޑުޖައްސާލަން ނިންމުމުން އެ ގައުމުގެ...

August 17, 2017 1
މައްސަލަ ހޫނުވެ ޓްރަމްޕުގެ ވިޔަފާރި ކައުންސިލް އުވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - އެމެރިކާގެ ވީޖީނިއާގެ ޗާލޮޓެސްވިލްގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ބަޔާނުގައި ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތުކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ވައިޓް ހައުސް ތެރޭން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ވައިޓް ހައުސްގެ އިސް ބައެއް ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި އެންތަނީ ސްކަރަމުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 5
ވެނެޒުއެލާ އަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 12) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ބޯހަރުވެ ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު ނާއްސަވާތީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ނެތް ކަމަށް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
ވެރިކަމުގެ 200 ދުވަހު ނޫސްވެރިކަމުގައި ވެސް ޓްރަމްޕަށް ރެކޯޑެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 8) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ 200 ދުވަސްވީއިރު، ރައީސް އެކަނި، ނޫސް ކޮންފަރެންސް ދެއްވުމުގައި ވެސް ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 2
ރައީސް ޓްރަމްޕް 17 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 5) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 17 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނަންގަވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 4
އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ޖަލަށްލާތީ މަދޫރޯއަށް ޓްރަމްޕުގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 2) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރުން ޖަލަށްލާތީ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 2
އެޓާނީ ޖެނެރަލްއާ މެދު ޓްރަމްޕް ގޮތެއް ނިންމަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސްއާ މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 26, 2017 3
އަޅުގަނޑަކީ އަސަދުގެ ސަޕޯޓަރެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އިތުރަށް ދެމިހުންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އަސަދުގެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2017
ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނެތް: ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 25) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު ހަތަރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.