11 ޖޫން

June 11, 2018 1
ސަލާމުގެ ވާދައިގައި އިމެނުއެލް 3 ޓްރަމްޕު 0

ކިއުބެކް (11 ޖޫން) - އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މަޚޯންއާ...

June 11, 2018 2
ޓްރަމްޕް އެއް ދުވަސް ކުރިން ސިންގަޕޫރަށް

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - އަންގާރަ ދުވަހުގެ 'ބޮޑު' ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރައްވާނީ މިއަދު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން...

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ސަމިޓު ދާ ގޮތަކުން ކިމް އެމެރިކާއަށް!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ ސަމިޓުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް އަށް ދައުވަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ސަމިޓަށް އެއްބަސްވީ ކިމްގެ އާދޭހަށް: އެމެރިކާ

އެމެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ތާރީޚީ ސަމިޓަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތީ ކިމް އާދޭސް ދެންނެވުމުން ކަމަށް ޓްރަމްޕްގެ ވަކީލު ރޫޑީ ޖޫލިއާނީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ބައްދަލުވުން ސަންތޯސާ އައިލެންޑުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ސަމިޓް ބާއްވާނީ ސިންގަޕޫރުގެ ސަންތޯސާ އައިލެންޑުގެ ކަޕެއްލާ ހޮޓަލުގައި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓަށް ސަންތޯސާ އޭރިޔާ ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ސަމިޓުގެ ތައްޔާރީތައް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ އިރު ސިންގަޕޫރުގެ...

June 05, 2018 7
ވައިޓްހައުސްގެ ރޯދަވީއްލުން ބާއްވަން ޓްރަމްޕް ނިންމައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 5) - ވައިޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުން މި އަހަރު ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
ކިމްއާ އެކު ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލްކުރި ނަމަވެސް އެ ސަމިޓް ކުރިން އިއުލާންކުރި ތާރީޚުގައި މިހާރު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 1
ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވާން ވައިޓްހައުސްގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވައިޓް ހައުސްގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް ދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް-ޖޮން އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018
ޓްރަމްޕާ ވާހަކަ ދައްކަން ނޯތު ކޮރެއާ އަބަދުވެސް ތައްޔާރު

ޕިއޮންޔަން (މެއި 25) ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރި ސަމިޓް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕާ އެކު ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް މަޝްވަރާ އަށް ތައްޔާރު ކަމަށް ޕިއޮންޔަން އިން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 24) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވަން ޕްލޭންކުރި ސަމިޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 2
ޓްރަމްޕާ ނުކުޅެން ކިމް އަށް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ނުކުޅުމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

May 23, 2018 1
ކިމްގެ ސަމިޓާ މެދު ޓްރަމްޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 23) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވަން ޕްލޭންކުރި ސަމިޓް އެ ތާރީޚުގައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

21 މެއި

May 21, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް އެފްބީއައި އިން ޖާސޫސް ކުރިތޯ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 21) - ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް "ނުރަނގަޅު މަގްސަދެއްގައި" އެފްބީއައި އިން ޖާސޫސް ކުރިތޯ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 1
ކިމް މަގާމުން ދުރުކުރަން އެމެރިކާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 18) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލާނީ "ލީބިއާގެ މޮޑެލް"އާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 17) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕިއޮންޔަން އިން ދިން ނަމަވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގައި އެ ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވޮޝިންޓަނުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 1
ޓްރަމްޕުގެ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިދާނެ: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔަން (މެއި 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޕިއޮންޔަން އިން ދީފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓް ޖޫން 12 ގައި ސިންގަޕޫރުގައި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ނޯތު ކޮރެއާގ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް އޮންނާނީ އަންނަ ޖޫން މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ސިންގަޕޫރުގައި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 10, 2018
އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

ތެހެރާން (މެއި 10) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހެއްދެވި ގޯހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ...

May 10, 2018
އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިނިވަން ކުރި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
ސަމިޓުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ނޯތު ކޮރެއާ އަށް

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 9) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވާ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ނޯތު...

May 09, 2018 7
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ޓްރަމްޕަށް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

ސޯލް (މެއި 2) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ސައުތު...

May 02, 2018 1
މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ލިޔުނީ ޓްރަމްޕް އަމިއްލަ އަށް: ކުރީގެ ޑޮކްޓަރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ނެރުނު މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ލިޔުނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންވި ގޮތަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ޑޮކްޓަރު...

01 މެއި

May 01, 2018
ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގެ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯންގައި ބޭއްވި ދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ހުށަހެޅުން ފަލަސްތީނުން ގަބޫލްކުރަން ޖެހޭ: ބިން ސަލްމާން

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 30) - މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ފަލަސްތީނުން ގަބޫލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ނޫނީ "އަނގަމަޑުންލައިގެން ތިބުމަށް" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފި އެވެ.