22 ޖޫން

June 22, 2017 1
ރަޝިޔާގެ ހެކްކުރުން އެމެރިކާގެ 21 ސްޓޭޓަކަށް

އެމެރިކާގައި މިދިއަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި 21 ސްޓޭޓެއްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ސިސްޓަމްތައް ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދި ކަމަށް، ސެނެޓް ޕެނެލްގައި، އެމެރިކާގެ އިސް ވެރިޔަކު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 4
ހިލަރީގެ މައްސަލަ ނުބަލާ ޓްރަމްޕުގެ ތަހުގީގު ހިންގާތީ ކޯފާވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 17) - އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއާ ގުޅުން ބޭއްވި މައްސަލާގައި ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ މައްސަލަ ނުބަލާ ހަމައެކަނި ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގަވާތީ އެމަނިކުފާން ކޯފާވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
ބޭރު ގައުމުތަކުން ފައިސާ ހޯއްދަވާތީ ޓްރަމްޕަށް ދައުވާކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވިޔަފާރި މެދުވެރިކޮށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން މާލީ މަންފާ ހޯއްދަވާތީ ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ވޮޝިންޓަނާއި މެރީލޭންޑުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލުން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
ޕްރޮސެކިއުޓަރު ވަކިކުރީ ޓްރަމްޕުގެ ކޯލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - މަގާމުން ދުރުކުރީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ބޭނުމެއް ނެތް ފޯނު ކޯލްތަކެއްކޮށް އެ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ ކުރީގެ ފެޑެރަލް...

June 12, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ އާއިލާ ވައިޓްހައުސް އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ އާއި ހަގު ދަރިކަލުން ބެރޮން ވައިޓް ހައުސް އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 2
ގަތަރު މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕާއި ޓިލަސަންގެ ބަސްމަގު ތަފާތު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 11) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 2
ތަހުގީގު ހުއްޓާލަން އަންގައިފައެއް ނުވާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 10) - އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކޯމޭއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވާކޮށްފައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށާއި އެފްބީއައިގެ އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ހުއްޓާލުމަށް އަންގަފާއި ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 10
މަޝްވަރާ އަށް ގަތަރުގެ އަމީރު އެމެރިކާ އަށް ނުދާނެ

ދޯހާ (ޖޫން 9) - ގަތަރާ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެކަން ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ ގަބޫލް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 1
ގަލްފުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ އިރު ގަލްފު ސަރަހައްދުގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

June 07, 2017 11
"ގަތަރު އެކަހެރި ކުރުމަކީ ޓެރަރިޒަމަށް ނިމުން އައުން"

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 6) - ގަތަރު އެކަހެރި ކުރުމަކީ ޓެރަރިޒަމަށް ނުމުން އައުމުގެ ފެށުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 1
ޑިޕްލޮމެޓް ވަކިވީ ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ބެއިޖިން (ޖޫން 6) - ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވާން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ޗައިނާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ...

June 06, 2017 9
ޓްރަމްޕާއި ލަންޑަނުގެ މޭޔަރުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 6) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު ސޯދިގު ޚާން އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ދެއްވާ...

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
މޫސުމަށް ބަދަލު އަންނަކަން ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 4) - މޫސުމަށް ބަދަލު އަންނަކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމުގައި އިންސާނުންގެ ރޯލެއް އޮންނަ ކަމަށް އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ...

June 04, 2017 29
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަކީ ރާއްޖެ އަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ގައުމުތަކެއް ބައިވެރިވާ "ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް" އިން އެމެރިކާ ވަކިވުމަކީ ރާއްޖެ އަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމެއް...

02 ޖޫން

June 02, 2017 58
އެމެރިކާގެ އަމަލާ މެދު ހިތާމަކުރަން: ރައީސް ޔާމީން

ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ގައުމުތަކެއް ބައިވެރިވާ "ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް" އިން އެމެރިކާ ވަކިވުމަކީ ރާއްޖެއިން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 02, 2017
މުސްލިމުން މަނާކުުރުން އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރަން ނެރުނު އަމުރު އިޔާދަކޮށް ދިނުމަށް އެދި ވައިޓް ހައުސް އިން ސުޕްރީމް...

June 02, 2017 1
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވުމުން ރުޅިވެރިކަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - ޕެރިހުގައި ގާއިމްކުރި ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވާކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެކަން ކުށްވެރި...

01 ޖޫން

June 01, 2017 2
ޓްވިޓާގައި ޓްރަމްޕް އާ ބަހެއް އުފެއްދެވުމުން ހަޖޫ ޖަހަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އޮޅިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަހެއް ޓްވިޓާ އަށް ދޫކޮށްލެއްވުން އެމަނިކުފާނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަޖޫ ޖެހުން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2017 1
ޓްރަމްޕް ހޮޓަލުގެ ގެސްޓެއްގެ ކާރުން ބަޑިއެއް ފެނިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ޓްރަމްޕް އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮޓެލްގެ ގެސްޓެއްގެ ކާރު ތެރޭން ބަޑިއަކާއި ގޮވާ ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

June 01, 2017 2
ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވަނީ!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - ޕެރިހުގައި ގާއިމްކުރި ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވާން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް...

25 މެއި

May 25, 2017 34
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެހީ ކުޑަކުރަނީ

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ ކުޑަކުރަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ކޮންގްރެސް އަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެހީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ދަށްކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 1
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަކީ މޮޔައެއްކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 24) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަކީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހުރި މޮޔައެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ އަރަބި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދެއްކުމެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 23) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު ސައުދީ އަރަބިއާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭއްވި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދައްކަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2017 2
ސުލްހަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ބައިތުލަހަމް (މެއި 23) - އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުން ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ގުދުސް ދަތުރުފުުގައި ހުރިހާ ހަމަލާއެއް އީރާނަށް

ގުދުސް (މެއި 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިޒްރޭލަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން...

22 މެއި

May 22, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ދަތުރަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 22) - އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 14
ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ދީނާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ އެއްވެސް ދީނަކާ ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ އަގީދާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ "ރަނގަޅާއި ނުބަޔާ ދެމެދު" ކުރާ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 21, 2017 8
ސައުދީގެ ކަނޑި ނެށުމަށް ޓްރަމްޕް ނައްޓަވައިފި

ރިޔާޒް (މެއި 20) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސައުދީގެ ކަނޑި ނެށުމަށް ނައްޓަވައިފި އެވެ.

May 21, 2017 4
ސައުދީ-އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު އެއްބަސްވުން 110 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ހަތިޔާރު ވިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އެމެރިކާ އިން 110 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 2
ޓްރަމްޕް ސަމިޓުގައި ސޫދާންގެ ރައީސް ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ

ޚަރުތޫމް (މެއި 20) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ސައުދީގައި ބާއްވާ ސަމިޓުގައި، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ކުށުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން...

May 20, 2017 12
14 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރުގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ ތަގުރީރު އެޑިޓް ކުރައްވާފައި

ރިޔާޒްް (މެއި 20) - އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު ބާއްވަވާ ސަމިޓުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވުމަށް ތައްޔާރު ކުރި ތަގްރީރު، އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަށް ކުރި 14 ގަޑިއިރުގެ...

19 މެއި

May 19, 2017 4
ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރު ލިޔުއްވީ މުސްލިމުން މަނާކުރި ބޭފުޅާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - އިސްލާމް ދީނުގެ ބައެއް އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ދެއްވާ ތަގްރީރު ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލެއްވި ސީނިއާ އެޑްވައިޒަރު ސްޓެފަން މިލާ ކަމަށް ވައިޓް...

18 މެއި

May 18, 2017 2
ޓްރަމްޕް ސަމިޓުގެ ދައުވަތު އައިސީސީ އިން ހޯދާ ބަޝީރަށް

ރިޔާޒް (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓަށް، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ކުށުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ...

May 18, 2017
އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލަ ބަލަން އާ ބޭފުޅަކު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިޔާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވާ އަދި ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް އެ ގައުމުން އެހީވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ އިސްވެރިއެއްގެ...