07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 39
ދީނާ ދެކޮޅު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ 2016 ގައި ހުށަހެޅި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނަަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 18
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބިލެއް ހަދައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 05, 2019 30
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު...

October 05, 2019 12
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިލްމުވެރިން އެކުގައި

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ރާއްޖޭގައި އިތުރުވާތީ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިންތަކެއް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 11
އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ދީފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 1،000 ކޯޓާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 10
ކަންކަން ކުރާނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން:މިނިސްޓަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އިލްމުވެރިންނާ އެކުގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.