29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 20
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފެހިކުރަން ގަސް ހަދިޔާކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފެހިކުރަން އެންވަޔަރަމެންޓު މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 2،700 ގަސް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

January 29, 2019 2
ރަނގަޅަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގައިޑްލައިނެއް ހަދަނީ

އިމާރާތްތަކުގައި މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ހަކަތަ ބޭނުން ކުރާނެ ގައިޑްލައިނެއް ހަދަން ބަޔަކާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 11
އައްޑޫގައި އެނާޖީ ސިސްޓަމެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫގައި އެނާޖީ ސްޓޮރެޖް ސިސްޓަމަކާއި އެނާޖީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ޖަޕާން ކުންފުންޏަކާ ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 2
ރާއްޖޭގެ ވަފުދު އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް

ޕޮލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާ ވަފުދުން އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓްރެސްއާ ބައްދަލުކޮށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 23
ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު

މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމަށް ހިންގާ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 79
އެމްޑީޕީގެ ނިންމުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުކަން ހާމަވެއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ހުރިހާ ދާއިރާ އަކަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުން ރޭ ފާސްކުރީ، މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު އެ ޕާޓީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 3
ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ގްރީން ފަންޑެއް އުފައްދަނީ

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން "ގްރީން ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް އުފައްދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 29, 2018 2
ރަށްރަށުން ގަސްނެގުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫން، ހައްލުކުރާނަން

ރަށްރަށުން ގަސް ނަގައި އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިއުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އެކަން ހައްލުކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ....

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިވެގެން 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަކަށް ޔޫއެންޑީޕީ ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީގެ ފަރާތުން 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ މިއަދު ދީފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 18
ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 38
"ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރާނަން"

އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، އުފައްދާ އެ ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް، ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 14
އެންމެން ވެސް ރަނިން މޭޓުގެ އިންތިޒާރުގައި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކޮށްލުމަށް އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ބުނަމުން އައީ، އެ ޕާޓީތަކުގައި ހުރި އެއްބަސްވެވޭ ކަންތަކަށް ވުރެ އެއްބަސް ނުވެވޭ ކަންތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. އަދި އަމުދުން...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 35
ފައިސަލް ނަސީމާއި ޑރ. ހުސެން ވެސް ރަނިންމޭޓް ކަމަށް

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓަކަށްވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ނައިބު ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް މިއަދު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 109
ލަހެއް ނުވެ ޖޭޕީން ރަނިން މޭޓަކު ކަނޑައަޅާނެ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ އެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިން މޭޓަކު ލަސްތަކެއް ނުވެ ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު، ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 14
ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޑރ. ހުސެއިން އަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، އެ ޕާޓީގެ ހަތަރު ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަނާ ހަވާލުކުރަން ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 34
"ޖޭޕީ އޮތީ ވެރިކަން ކުރަން ތައްޔާރަށް، ކާމިޔާބުވާނެ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އޮތީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ވެރިކަމަށް އައުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހޮވި ޑރ. ހުސެއިން...

June 23, 2018 21
ޖޭޕީގެ ހަތަރު ނައިބު ލީޑަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު ފަތިހު ހޮވައިފި އެވެ.