16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 4
ޖަމީލަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ މީހަކަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 53
މިއީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ ސަރުކާރެއް:އާޒިމާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 7
މިއަންމާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިސްވެ ތެދުވާން ގޮވާލައިފި

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުން ދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮށް، ރާއްޖެއިން އިސްވެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަޅުތާލެއް ފަށަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 18
"ކޯޓުތައް ބެލެވެނީ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާ ބައެއް ގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ކޯޓުތަކަކީ ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތް ދަމަހައްޓަން ތިބި ބައެއްގެ ގޮތަށް މިހާރު ބެލެވޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 23
ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ އަޒުލްވެފައި: ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު އިއުތިރާފުވުމާ އެކު، މިހާރު އެ ހުންނެވީ މަގާމުން އަޒުލްވެފައި ކަމަށާއި ރައީސްގެ ނަމުން މުޚާތަބު ކުރުން ވެސް އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 7
މިއީ އެންމެ ކަޅު އަނދިރި މިނިވަން ދުވަސް: ޖަމީލް

މިއަދަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ކަޅު އަނދިރި މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 29
އޭޖީ އާއި ސިފައިންގެ ޗީފަކީ ސިޔާސީ ވިޕެއް ނޫން:ޖަަމީލް

ސަރުކާރަށް ނުވެގެން އުޅޭ ކަންކަން ކޮށްދީ، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ޗީފް ވިޕަކަށް، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 36
ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށްވެގެން ނުވާނެ: ޖަމީލް

ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަމާޒަކަށް ހަދައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 19
ކުށްވެރިންނާމެދު އޮންނަ ތަފާތު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ

ހުރިހާ ކުށްވެރިންނާ މެދު ވެސް ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމާއި ކަރާމާތްތެރިކަމާ އެކު ކަމަށާއި އެކަމަކު ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ މީހުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތު ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 42
އޭޖީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަޒީރުން ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 49
"ފުވައްމުލަކުން މަސީހަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި، އިސްތިއުފާދީ"

މި ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ބޮޑު "ހަނގުރާމައެއް" ކުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށެވެ. އެކަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފުވައްމުލަކުން ހޯދި ނަތީޖާއިން، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަން...

05 މެއި

May 05, 2017 71
ޖަމީލްގެ އިހުސާސްތައް ބަންޑުންކޮށްލައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމުގެ "ހިތްދަތި އިހުސާސްތައް"، ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިއްޔެ ބަންޑުންކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 39
ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނެއް ނެތް! އެކަމަކު މި ކުރަނީ ކީއް؟

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ތިން އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ގޮތާ މެދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮވެ އެވެ؛ އެމަނިކުފާނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގަ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 8
މަޖިލިސް އޮތީ ހިސޯރުކޮށްފައި، މަސީހު ވަކިކުރަންޖެހޭ: ޖަމީލް

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ސަރުކާރުން އަރައިގަނެ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދެމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް އޮތީ ހިސޯރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 167
އެކަންޏެއް ނުވާނެ، ފަހަތުގައި އެތައް ބައެއް: އުމަރު

ދެހާސް އަށްވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 2،472 ވޯޓާ އެކު އުމަރަށް ނާކާމިޔާބުވި އެވެ. އަދި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަައި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި އަނެއްކާ ވެސް ފެއިލް ވުމުން އުމަރު ނަސީރަކީ ހުސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް ބަޔަކު ދެކެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 81
މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އުމަރު ވާދަކުރައްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލައްވައި، 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނެވުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 35
ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 29
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަމީލާއި އުމަރު މަޝްވަރާ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލްއާ ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 82
ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކޮބާ؟

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވަން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. އެކަމަކު އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރައްވާނެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިވަނީ ފަނޑުވެފަ އެވެ. އިދިކޮޅު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް، ކެމްޕޭނެއް އަދި...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
އަދާލަތަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތް: ޖަމީލް

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އާ އެކު އަދާލަތު ޕާޓީން ކޯލިޝަން ހަދާފައި ވިއަސް އެ ޕާޓީގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް އެ ޕާޓީ އަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.