10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 33
"ނުފޫޒުތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރުގަދަ ކަން"

ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކަށް ބޯ ނުލެނބުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރުގަދަ ކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖެ އެކަހެރިވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 14
ކެމްޕޭނަށް ޝަހީމް ދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ދ. އަތޮޅަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 47
ރައީސް ޔާމީން، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި:ޝަހީމް

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި ކަން މިރޭގެ ޖަލްސާގެ އަދަދުންނާއި އެކި ރަށްތަކުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދުން ޔަގީންވެއްޖެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 75
އިލްމުވެރިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހަލާކުނުވޭ: ޝަހީމް

ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ހަލާކުވެ ނުދިޔުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 05, 2018 81
"އިދިކޮޅަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ގައުމު ބައިބައިވާނެ"

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެ ބައިބައިވާނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 35
މިއީ ސިޔާސީ ނުވެ ގައުމު ބިނާކުރަންވީ ވަގުތު: ޝަހީމް

މިއީ ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމަށް ނުގޮސް ގައުމު ބިނާ ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 03, 2018 44
ބާތިލު ވިސްނުމުގައި ޖަހާ ޕެނަލްޓީ ގޯލަކަށް ނުވަންނާނެ

އިސްލާމް ދީނުގެ އަދާވާތްތެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބާރުވެރިކަން ދިނުމަށް، ބާތިލު ވިސްނުމުގައި ޖަހާ ޕެނަލްޓީ ގޯލަށް ނުވަންނާނެ ކަމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު...

September 03, 2018 63
"ހައްގު ބަސް ބުނުމުގެ ނަމުގައި ބަޣާވާތެއް ނުކުރެވޭނެ"

ހައްގު ބަސް ބުނުމުގެ ނަމުގައި ބަޣާވާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ....

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 69
އިލްޔާސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންޖެހޭ:ނިހާން

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުހުންގެ...

September 02, 2018 74
ޝަހީމް އިލްޔާސަށް: ފަތުވާއަކުން މިވެރިކަމެއް ނުވެއްޓޭނެ

ދިވެހިންނަކީ ހޭލުންތެރި ބައެއް ކަމަށާާއި ޝެއިހުން ފަތުވާދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ....

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 66
ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެގެން ވޯޓު ލުން ނިމިއްޖެ: ޝަހީމް

އިސްލާހީ ހަރަކާތާއި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެގެން ވޯޓު ލުން މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ...

September 01, 2018 10
ޝަހީމް ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިނަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ކެމްޕެއިނަށް ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 41
ގާނޫނު ހިންގުމުގެ ފަލްސަފާ ރައީސް ޔާމީން ދަނޭ: ޝަހީމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ގާނޫނީ ހަޔާތާއި ގާނޫނު ހިންގުމުގެ ފަލްސަފާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގެން އަދި އެކަމަކުގެ ތަރުބިއްޔަތާ އެކު ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 55
"ޔާމީނަށް އެންމެ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބޭނީ ލާމުން"

އަންނަ މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެންމެ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބޭނީ ލ. އަތޮޅުން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 35
4 ލީޑަރުން ގުރުބާން ވަނީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި:ފައިސަލް

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނަމުން ގެންދާތީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެކަމަށް މިއަދު...

August 27, 2018 40
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި އޮންނާނީ ހަމަނުޖެހުން: ޝަހީމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު އެއީ ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް، ޑރ....

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 60
އެމްޑީޕީ މީހުންވެސް ވޯޓު ދޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް: ޝަހީމް

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ހޯއްދަވައިގެން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 81
ޝަހީމްގެ ވާހަކަ އަށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ރައްދު

ދީނީ ފަތުވާއެއް ދީގެން މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް އިލްމުވެރިއަކަށް ގޯނާ ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ، މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވުމުން،...

August 25, 2018 43
އޮތީ ހިޔާލު ތަފާތުވުން، ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝަހީމް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި އޮތީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ކަމަށާއި އެ ކޯލިޝަނަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 15
ކެމްޕޭނަށް ޑރ. ޝަހީމް ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ހަވީރު ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 60
ރައްޔިތުން މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރޭ: ޝަހީމް

ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫތަކުގެ އަގު އެރަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަޒަންކުރާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވޯޓް ދޭނެކަން ޔަގީން ކަމަށް އެމަނިކުފާންގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 45
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވާންވީ އެންމެ އޯގާތެރި މީހުންނަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް އެކުވެރިކަމާއި ބަދަހި ސަފުތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް،...

August 19, 2018 7
ޕީޕީއެމާ ގުޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އަބުޅޯ،ސައުދު

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ރައްޔިތުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތް ތަޖުރިބާ ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އަނބުރާ އެ ޕާޓީއަށް ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް،...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 5
ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދެނީ

އަންނަ މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

August 18, 2018 26
ޝަހީމްގެ ދައުވަތު އަބުޅޯއަށާއި ސައުދަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގދ. ތިނަދޫ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަހުމަދު (އަބުޅޯ) ސައުދުﷲ ހިލްމީ އަލުން...

August 18, 2018 108
ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1 ރައީސް ޔާމީނަށް، އިބޫ އަށް 2

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު އެކެއް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 73
"ތިނަދޫ އިސްލާމީމަރުކަޒުގައި ސިޔާސީ ކަމެއް ނުހިންގަން"

ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ އަދި މިސްކިތަކަށް ނުވެ ހުރި ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ވެސް އެތަނުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހިންގަވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

August 17, 2018 46
ރައީސް ޔާމީނަށް ތިނަދޫން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ދައްކަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ގދ. ތިނަދޫން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 16
ޝަހީމް ތިނަދޫގައި؛ މިއީ ހާއްސަ ރަށެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ގދ. ތިނަދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 94
މޮޅުވާނީ ވޯޓު އޮޅުވާނުލައި، ނަތީޖާ ސާފު: ޝަހީމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޮޅުވާލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް...

August 15, 2018 41
"އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި އޮންނާނީ ޖާސޫސްކުރުމާއި ތަޅާފޮޅުން"

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ވެރިކަން ދީފި ނަމަ، ގައުމުގައި އޮންނާނީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ޖާސޫސު ކުރުމާއި ހަމަނުޖެހުމާއި...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 133
ރައީސަކީ ލާދީނީ ފިކުރުތަކަށް ޖާގަ ދޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ލާދީނީ ފިކުރުތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގަ ދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް، އަންނަ މަހު އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ...

August 12, 2018 119
ރައީސް ޔާމީނާއި އިބޫ: އެންމެ ބުރެއް، ތަފާތު ރޭހެއް!

ދިވެހިން، މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާކުރި އެއް ހަގީގަތަކީ މިއެވެ؛ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ބޭފުޅަކު ނެތެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި...