30 މެއި

May 30, 2018 1
ގުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަހޯދި އަޝްރަގަށް ސްކޮލަޝިޕެއް

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ގުރުއާން މުބާރާތުން ތިން ވަނަ ހޯދި އަޝްރަގް ނާޒިރަށް، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން އިއްޔެ ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 15
މަޖީދު: ގެއްލިގެން ދިޔައީ އަގު ބޮޑު ޝަހުސިއްޔަތެއް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް މަޖީދުގެ ބައެއް އަރިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ސައުދީގައި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ (އައިޔޫއެމް) ގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ސައުދީ އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
އައިޔޫއެމް-މަދީނާ ޔުނިވަސިޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ތައުލީމާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 4
މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސް ޑރ. ހާތިމް އަލް މަރްޒުކީ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 25
18 އަހަރުން މައްޗަށް މުބާރާތް ހާއްސަކޮށްގެން ނުވާނެ

ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތް އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 5
މާލި ނިޒާމެއް ނެތި ޔުނިވަސިޓީ ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ

އަމިއްލަ މާލީ ނިޒާމެއް ނެތި ޔުނިވަސިޓީ ތަރައްގީއެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ...

April 17, 2018 28
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތް ހޯދަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު ވިސްނައި ފިކުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 10
ޑރ. ޒަކަރިއްޔާގެ ދެ ފޮތެއް އައިޔޫއެމް އިން ނެރެފި

ޑރ. އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ ލިޔުއްވި ދެ ފޮތެއް، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 8
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ވަގުފް ބިނާގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އިސްލާމީ ޔުނިވަސިޓީން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ވަގުފް ބިނާގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 96
މާފަށް އެދުނީ ރޭޕް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީއެއް ނޫން:އިޔާޒް

އޭނާ ދެއްވި ޖަވާބެއްގެ މާނަ ނުބައިކޮށް ނެގި މީހުންގެ ފަރާތުން މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތީ، ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކަކީ "ރޭޕަށް" ވާނެ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމަށް ޝައިޚް ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 7
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ދަރިވަރުން

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ކޯސްތަކަށް، ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 76
ސިޔާސީ މަސްރަހުން އަލުން ފެނިދާނެ: ޑރ. ޝަހީމް

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިޔާސީ މަސްރަހުން އަލުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
އައިޔޫއެމް އިން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 4
އައިޔޫއެމް ޓަވަރުއަޅަން ހަ ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއު "ހިޔާ" ގެ ދަށުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 14 ބުރީގެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަ ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 6
އައިޔޫއެމްގައި ހިފުޒު ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ޝަހީމް

ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސް އަންނަ އަހަރު އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް)ގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގުރުއާން ހިތުދަސްވިކަމުގެ ނުވަތަ ހާފިޒު ކަމުގެ ސަނަދު ދޭނީ ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ކަމަށް އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 23
ލިމްކޮކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑު ދިވެއްސަކަށް

މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަސިޓީގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑުކަމަށްވާ ޗާންސެލާސް އެވޯޑު ދިވެހި ދަރިވަރަކު މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 68
އެއްލައިލީމާ ހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަކީ ކުށެއް ނޫން: ޝަހީމް

އަދާލަތު ޕާޓީގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، "ނެރެ އެއްލައިލީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެ ޕާޓީގެ ވެރިންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 14
އައިޔޫއެމް އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 5
އައިޔޫއެމް އިން އަންނަ އަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ 17 ޕްރޮގްރާމަކާ އެކު، އަންނަ އަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 12
ތިން ސަރަހައްދެއްގައި އައިޔޫއެމްގެ ކެމްޕަސް އަޅަނީ

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ކެމްޕަސްތަކެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.