22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދަރިވަރުން ފެންބޯން މަޖުބޫރު ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށްދީ އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ކިޔަވާ ގަޑިތަކުގައި ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށް ރަނގަބީލް ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 1
ސްމާޓް މަކުނެއް، އިންސާނުންނަށް ފިލާވަޅެއް

ފެން އިސްރާފު ނުކުރާށޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިޔަސް އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފެން އިސްކުރެއް ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ބާރު ކުރާކަށް ހަނދާނެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރާމާމަކުނު ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ފެން ބޮއެ ނިމިގެން އެސޮރު ދަނީ އިސްކުރު ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
"ވެޖެޓޭރިއަން ވޯޓާ" ބޮޑު ޖޯކަކަށް

މަހުގެ ބާވަތްތައް ދޫކޮށްލައި، ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ މިހާރު ތަކުރާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ޑައިޓްތަކަށް ބަރޯސާވާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ވެޖެޓޭރިއަނުންނަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް މިހާރު އާންމުކޮށް ގަންނަން ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ

ޗެންނާއި (ޖޫން 19) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޗެންނާއީގެ މައި ހަތަރު ރިޒޮވަޔާ އިން މުޅިން ފެން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.