04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 82
އިސްކުރު ފެން ބުއިމަށް ރައީސް ބާރު އަޅުއްވައިފި

ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ބޯފެން ބޮޑު އަގުގައި ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރަން ބާރު އަޅުއްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ފެން ވައިރުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް އެކުލަވައިލަނީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދޫކުރާ ފެނަކީ ބޯން ރައްކާތެރި ފެނަކަށް ވިޔަސް، ގޭގޭގައި ފެން ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ފެން ވައިރުކުރުމުގެ ގައުމީ...

March 19, 2019 17
ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެން ދޫކުރަނީ ރާއްޖޭގައި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ދޫކުރާ ފެނަކީ މި ސަރަހައްދު ގައުމުތަކުގައި ދޫކުރާ ބޯފެނުގެ ކޮލިޓީއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސަޕްލައި ފެން ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ....

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 16
އޯޑަރު ނެގުން މަޑުޖައްސާލުމުން ފެން ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މާލޭގެ ފިހާރަތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތާޒާ ފެނާއި އާއި ލައިފް ފެނުގެ އޯޑަރު ނެގުން އެ ދެ ކުންފުނިން މަޑުޖައްސައިލުމުން މާލޭގައި ފެން ލިބުން ދަތިވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 14
ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް

ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް، 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 5
ދުވާފަރު ފެން ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރ. ދުވާފަރުފައި ގާއިމްކުރާ ފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 48
ފެނުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނީ ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްގެން: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ޕްލާންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވިއްކާފައިވާއިރު، މާލޭގެ ފެނުގެ އަގު ދަށް ކުރެވެން އޮތީ އެ ހިއްސާ ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ތިން ރަށެއްގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހއ. ބާރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 28
ދެ ހަފުތާ ވީއިރު ވެސް ބޯފެން ލިބުން ދަތިވެފައި

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންސުރެ މިނަރަލް ވޯޓާ ލިބުން ދަތިވި ގޮތަށް އަދިވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބައެއް ފިހާރަތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 45
އަނެއްކާ ވެސް ބޯ ފެން ލިބުން ތާށިވެއްޖެ

މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ފިހާރަތަކުން އަނެއްކާ ވެސް މިނެރަލް ވޯޓާ ފެން ހުސްވެ ފެން ލިބުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 4
ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް ފެންހޮޅި އަޅަން ޑިޒައިންކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ހަދާ ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް މާލެ އަށް އަޅާ ފެން ހޮޅި ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހަބާ އިންޖިނިއަރިންއާ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
ތާށިކަން ފިލުވާލުމަށް "ލައިފު"ން އިތުރަށް އުފައްދަނީ

މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ފަސް ލީޓަރުގެ މިނަރަލް ވޯޓާ ލިބުން ދަތިވުމާ ގުޅިގެން ލައިފް ބްރޭންޑުން އިތުރަށް ފެން އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރެފިި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 2
މައްސަލަ ޖެހުނު ތާޒާ ފެން ޓެސްޓް ކުރަނީ

މައްސަލަ ދިމާވި ތާޒާ ބްރޭންޑުގެ ދެ ބެޗުގެ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު...

March 06, 2017 74
ވެރި ރަށް: ބެކަޕް ޕްލޭނެއް، ސިސްޓަމެެއް ނެތް؟

މާލެ އިން އިއްޔެ ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މަންޒަރެކެވެ؛ ހަގީގަތުގައި އެއީ އާންމުން ކަންބޮޑުވި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސަތު ރާވާ ފަރާތްތައް ވިސްނަން ޖެހޭ ސީރިއަސް...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ކެނޑިއްޖެ

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތެއް މިރޭ ކުރަނިކޮށް، ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.