01 ޖޫން

June 01, 2018 1
ފެންބޯން ހަނދާންކޮށްދޭ ފެންފުޅިއެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ފެން ބޯންޖެހެއެވެ. ދުވާލަކު 8 ތަށި ފެން ބޯންޖެހޭ ކަމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 13
ރޯދަ މަހު މުދާ އުފުލާ ގަޑިއަށް ލުޔެއް ދީފި

މި ރޯދަ މަހު މާލޭގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވެހިކަލްތަކުގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ލުޔެއް ދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 3
ގިނައިން ފެން ބުއިން: ކިޑްނީ އަށް ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟

ގިނައިން ފެން ބުއިމުން، ކިޑްނީގެ އެކި މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި އަބަދުވެސް ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނައިން ފެން ބުއިމާއި ކިޑްނީގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 4
ހޫނު ފެން ބޮއެގެން ހިކޭތަ؟

ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މީހުން ހޫނު ފެން ބުއިމަކީ މިހާރުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. މިއީ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަޔަކު ބުންޏަސް އެކި ދިރާސާތަކުގައި މިކަމުގެ ފައިދާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 16
އޯޑަރު ނެގުން މަޑުޖައްސާލުމުން ފެން ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މާލޭގެ ފިހާރަތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތާޒާ ފެނާއި އާއި ލައިފް ފެނުގެ އޯޑަރު ނެގުން އެ ދެ ކުންފުނިން މަޑުޖައްސައިލުމުން މާލޭގައި ފެން ލިބުން ދަތިވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 44
ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ތައުރީފުކޮށްފި

މާލެއާއި ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އިން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

January 23, 2018 122
ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާއި ފެން މާލެއެކޭ އެއް އަގަކަށް

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު، މާލެއެކޭ އެއް އަގަކަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 1
މި މީހާ ދިރިހުންނަން ދުވާލަކު 20 ލީޓަރު ފެން!

އިންސާނުން ދިރިތިބެން ފެނަކީ އެންމެ މުހިންމު ބަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް މާ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ އަށް ވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވެ އެވެ. ކަން އޮތީ އެހެން ނަމަވެސް ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުން ބައެއް ފަހަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތްތަކަށް އަމަލްކުރަން ޖެހެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 3
އަމިއްލައަށް ފެން ސާފުކޮށް ޖަރާސީމު ނައްތާލާ ފުޅިއެއް

ފުޅިފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެންފުޅި ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި، އާދައިގެ ފެން އަޅައިގެން ފިލްޓަރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރާނެ ފުޅިއެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 21
ލައިފް ފެން ނުވިއްކަން އެންގީ ވިޔަފާރިއަށް ގެންލުންދޭން

މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ލައިފް ފެނުގެ ބެޗެއް ވިއްކުން، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މަނާކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އަށް ގަސްދުގައި ގެއްލުން ދިނުމަށް ކަަމަށް އެ ފެން އުފައްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެވަރޭޖްކޯ ލިމިޓެޑް(އައިބީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 14
ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް

ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް، 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 5
ދުވާފަރު ފެން ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރ. ދުވާފަރުފައި ގާއިމްކުރާ ފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 48
ފެނުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނީ ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްގެން: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ޕްލާންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވިއްކާފައިވާއިރު، މާލޭގެ ފެނުގެ އަގު ދަށް ކުރެވެން އޮތީ އެ ހިއްސާ ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ބޯފެން ހޯދައިދޭން ބްރޫނޯ މާސް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެމެރިކާގެ މިޝިގަން ސިޓީގެ ފްލިންޓްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވި ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެ ސިޓީ އަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ތިން ރަށެއްގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހއ. ބާރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 10
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީކުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ މުދާ، މި ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ގޭގެ އަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ވަގުތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 20
ގަތަރަށް ކާނާ އާއި ފެން ފޯރުކޮށްދޭން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ދޯހާ (ޖޫން 8) - ބައެއް ގައުމުތަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ ގަތަރަށް ކާނާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެ ގައުމަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ތުރުކީ އާއި އީރާނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 3
ފަލަވުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފެން

ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ އެކި ފާޑުގެ ބުއިންތައް އަހަރެމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެބަ ބޮމެވެ. މިއީ ފަލަ މީހުން ގިނަވަމުން އަންނަ މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 19
ބޮޑު އަގުގައި ފެން ނުވިއްކުމަށް ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން މާލެ އިން ބޯފެން ލިބުން ދަތިވުމާ ގުޅިގެން ފިހާރަތަކުން އާއްމުކޮށް ފެން ވިއްކާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ފެން ވިއްކަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް، އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 5
ފެނުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑު، ޕްލާންޓްތައް މަރާމާތުގައި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެނެވެ. ވަޅު ފެނާއި ވާރޭ ފެން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރި ދުވަސް މާޒީވެއްޖެ އެވެ. މާލެ އާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކެއްކުމަށް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓުން އުފައްދާ ފެން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް އާއްމުކޮށް ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ފެނެ އެވެ. އެހެންވެ...

05 މެއި

May 05, 2017 28
ދެ ހަފުތާ ވީއިރު ވެސް ބޯފެން ލިބުން ދަތިވެފައި

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންސުރެ މިނަރަލް ވޯޓާ ލިބުން ދަތިވި ގޮތަށް އަދިވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބައެއް ފިހާރަތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.