02 މެއި

May 02, 2017 45
އަނެއްކާ ވެސް ބޯ ފެން ލިބުން ތާށިވެއްޖެ

މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ފިހާރަތަކުން އަނެއްކާ ވެސް މިނެރަލް ވޯޓާ ފެން ހުސްވެ ފެން ލިބުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 35
"ސްޓެލްކޯ ފެން" ބާޒާރަށް ނެރެފި

އިންޖީނުގެ ހޫނުން އުފެދޭ ފެން، ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްގެން "ސްޓެލްކޯ ފެނު"ގެ ނަމުގައި މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ މައި ކުންފުނިން، ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްގެން ފެން ވިއްކުން އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 34
ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށްގެން ސްޓެލްކޯ އިން ވިއްކަނީ

އިންޖީނުގެ ހޫނުން އުފެދޭ ފެން، ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްގެން ވިއްކަން ފަށަން ސްޓެލްކޯ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
ފެން ފުޅީގެ ބަދަލުގައި "ފެން ގުޅަ"

އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އެކައްޗަކީ، ފެން ހުސްކުރި ފުޅި އެވެ. އެހެންވެ މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެ ފަދަ އީޖާދެއް ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމަކީ "ފެން ގުޅަ" އެކެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 4
ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް ފެންހޮޅި އަޅަން ޑިޒައިންކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ހަދާ ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް މާލެ އަށް އަޅާ ފެން ހޮޅި ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހަބާ އިންޖިނިއަރިންއާ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
ތާށިކަން ފިލުވާލުމަށް "ލައިފު"ން އިތުރަށް އުފައްދަނީ

މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ފަސް ލީޓަރުގެ މިނަރަލް ވޯޓާ ލިބުން ދަތިވުމާ ގުޅިގެން ލައިފް ބްރޭންޑުން އިތުރަށް ފެން އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރެފިި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 16
މާލެއިން ބޯފެން ލިބުން ދަތިވެއްޖެ!

މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ފަސް ލީޓަރުގެ މިނަރަލް ވޯޓާ ފުޅި މުޅިންހެން ހުސްވެ، އެހެން ބައެއް ސައިޒްތަކުގެ ފެން ވެސް ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 2
މައްސަލަ ޖެހުނު ތާޒާ ފެން ޓެސްޓް ކުރަނީ

މައްސަލަ ދިމާވި ތާޒާ ބްރޭންޑުގެ ދެ ބެޗުގެ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 06, 2017
ގޭސް ޑެލިވަރީ ކުރާނެ ވަގުތަކާ މެދު އަލުން މަޝްވަރާއަށް

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ މުދާ، ފިހާރަތަކާއި ގޭގެ އަށް ގެންގޮސްދޭނެ ވަގުތަކާ މެދު ހިޔާލު ހޯދަން ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އަލުން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި...

March 06, 2017 74
ވެރި ރަށް: ބެކަޕް ޕްލޭނެއް، ސިސްޓަމެެއް ނެތް؟

މާލެ އިން އިއްޔެ ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މަންޒަރެކެވެ؛ ހަގީގަތުގައި އެއީ އާންމުން ކަންބޮޑުވި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސަތު ރާވާ ފަރާތްތައް ވިސްނަން ޖެހޭ ސީރިއަސް...

05 މާޗް

March 05, 2017 23
މައްސަލަ ދިމާވި ދެބެޗްގެ ފެންފުޅިތައް ނަގައިފިން: ތާޒާ

މައްސަލަ ދިމާވި ދެ ބެޗުގެ ފެން ފުޅިތައް ފިހާރަތަކުން ނަގާފައިވާނެ ތާޒާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 12
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީގެ ވަގުތަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ މުދާ، ފިހާރަތަކާއި ތަަންތަނަށް އުފުލަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި ވަގުތުތަކަށް އަމަލު ކުރުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 64
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީކުރަން ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ ގިނަ މުދާ، ފިހާރަތަކާއި ތަަންތަނަށް އުފުލާނެ ވަކި ވަގުތުތަކެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 1
ފަސް ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދެފި

ތ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތެއް ސާފުކޮށް ދިނުމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމްގެ ކިބައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 13
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބިލެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 1
މާގިނައިން ފެން ބޮއެގެން ގެއްލުން ވެދާނެ

ފެނާ ނުލައި އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ހަަށިގަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ފުދޭ ވަރަށް ފެން ބޭނުންވާނެ އެވެ. އެ މިންވަރަށް ފެން ނުލިބޭ ނަމަ ސިއްހީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެހެންވެ ގިނައިން ފެން ބުއިމަށް އަބަދުވެސް ލަފާ ދެ އެވެ. ސުވާލަކީ ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ގިނައިން ފެން ބޯންވާނެ ހެއްޔެވެ؟

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ކެނޑިއްޖެ

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތެއް މިރޭ ކުރަނިކޮށް، ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 56
އެމްޑީޕީން ފުވައްމުލަކަށް ދެއްކީ ހުސް ހުވަފެން: ތޯރިގް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ތަރައްގީ ގެނެސް ދެވޭނީ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް މުޅިން ވެސް ދެއްކީ ހުސް ހުވަފެން ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 2
ފަސް ލީޓަރުގެ ފެން ފުޅި ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

ފަސް ލީޓަރުގެ ފެން ފުޅި އަށް އޮތް ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، މާލޭގެ ބައެއް ފިހާރަތަކުން ފެން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހަލަބު ސިޓީން ފެން ކެނޑިއްޖެ

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް މިހާރު ދޭ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޯފެނުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 6
ތާޒާ ފެނުގެ ކޮލިޓީގައި މައްސަލައެއް ނެތް: އައިބީއެމް

"ތާޒާ" ފެނުގެ ބައެއް ފެން ފުޅީގައި ފުސްކަމެއް ހުރުމުން އެފަދަ ފެން ފުޅި ބޭނުން ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވިޔަސް އެފަދަ ފުޅިތަކުގައި ހުންނަ ފެނުގެ ކޮލިޓީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް...

July 27, 2016 11
ތާޒާ ފެންފުޅި ފުސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ:އެމްއެފްޑީއޭ

އައިލެންޑް ބެވަރޭޖްސް މޯލްޑިވްސް (އައިބީއެމް) އިން އުފައްދާ "ތާޒާ" ފެނުގެ ބައެއް ފެންފުޅިތައް ފުސްވެފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ ފުޅިތައް އައިބީއެމުން ނަގަމުންދާ ކަމަށް...

20 ޖޫން

June 20, 2016 1
މި އުޅެނީ ހުސް ފެން ބޮއިގެން ޑައިޓްކުރަން

ނަސޭހަތެއް ދޭން އެނގޭނީ ތިޔައީ ކީއްކުރަން ކުރާ ކަމެއްކަން އެނގުނީމަ އެވެ. ހުސް ފެން ބޮއިގެން ހުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުން ކަމަށް ވާ ނަމަ، ތިޔަ އަށް ވުރެ ކޮސް ކަމެއް ދުވަހަކު ވެސް މީހަކު ނުކުރާނެ އެވެ. އެހެނީ ދިރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކީ ފެން ކަމަށް ވިޔަސް ހުސް ފެން ބޮއިގެން މަރުވުން ވެސް އެކަށީގެން ވާތީ އެވެ.