26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 26
ކުއްޖާ މަރުވީ ގެއްލުނުތާ 15 މިނެޓް ތެރޭ

ހުވަފެންފުށީގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި ކުޑަކުއްޖާ ޕޫލްތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 15 ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުންކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ހުވަފެންފުށީގައި ޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 2
ދެމަފިރިން ސަލާމަތްކުރަންދިޔަ ފުލުހަކު އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ގެނބުނު ދެމަފިރިން ސަލާމަތް ކުރަން ދަނިކޮށް ހިނގި ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފުލުހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

October 18, 2017 63
ފަހުނޭވާގައި ދިއްކުރި އަތުގައި ފިރިމީހާއަކަށް ނުހިފުނު

މި ދެމަފިރިން އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީ މޫދަށް ގޮސްފައި އެނބުރި ވަރަށް އަވަހަށް ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އެކަމަކު މޫދަށް އެރުުނުތާ ވީ އެންމެ 10 މިނެޓެވެ. ދެން ދިމާވީ، ފާތުމަތު ލަބީނާ...

October 18, 2017 40
ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު ގެނބި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފިރިހެންމީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
މޫދުގައި އުޅެފައި މާ ފަހުން ވެސް ގެނބިގެން މަރުވެދާނެ

މޫދުގައި އުޅެފައި އަންނަ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން އާދަޔާޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެއްޔާ ފަރުވާކުޑަ ނުކުރާށެވެ. އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ އަލާމާތަކަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 58
ގާޒީ ޒުބޭރު، ދެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި އެހީތެރިއެއް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން، ފ. ދަރަނބޫދުއަށް ދިޔަ އެ އަތޮޅު މަގޫދޫ އަންހެނުންތަކެއް، އެނބުރި ރަށަށް ދާން އުޅެނިކޮށް، ދޯނީގައި އިން އަންހެނެއްގެ އަތުން އޭނާގެ ހަތް މަހުގެ ދަރިފުޅު މޫދަށް ވެއްޓުނެވެ. ބަނދަރު މަތީގައި އެ ވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް މޫދަށް ފުންމާލެއްވީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
ގެނބިފައި 15 މިނިޓް އޮތް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ގެނބި ފެނު އަޑީގައި 15 މިނެޓް ވަންދެން އޮތް ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ރަނގަޅުކޮށް އެ ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ސައިންސްވެރިން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 4
ގެނބުނު އާއިލާއެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް އިންސާނުންގެ ޗޭނެއް

އެެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަ މީހަކާއި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ގެނބެމުން ދަނިކޮށް އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެރިވެގެން ހެދި "އިންސާނުންގެ ޗޭނަކުން" އެންމެން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 5
ޑްރައި ޑްރޯނިން: އަލާމާތްތައް ދަސްކުރޭ؛ މަރުވެދާނެ

"ޑްރައި ޑްރައުނިން" އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މެދުވެރިވީ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަައަށް "ޑްރައި ޑްރައުނިން" ކުރިން އެނގިފައި އޮތުމުންނެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 10
ކުޑަކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދ. ހުޅުދެލީގައި ކުޑަ ފިރެން ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 3
ފެނުނު ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވެ ތިން ދަރިން މަރުވެއްޖެ

މި އަންހެން މީހާގެ ތިން ދަރިން މަރުވީ ފެނުނު ބިރުވެރި ހުވަފެނަކަށް ފަހުގަ އެވެ. އެ ހުވަފެނަށް ފަހު ދަރިންނަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެދާނެކަމަށް ހިތް ބިރުގެންފައި ހުއްޓާ ތިން ދަރިން މަރުވީ ފެން ކޯރަކަށް ގެނބިގެންނެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 4
ހަނިމާދޫގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ޔޮޓަކުން ޑައިވްކުރަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ކައްދޫ ބޭރުގައި އޮތް ޔޮޓަކުން ފްރީ ޑައިވް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 9
ކަސްރަތަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫގައި ކަސްރަތު ކުރުމަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އަންހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 10
ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 3
ބިލެތްފަހީގައި މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ށ. ބިލެތްފަހި ފަރަށް އެރި ކުޑަ ދޯންޏަކުން ވަލެއް ހިފައިގެން މޫދަށް ފުންމާލި މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2016 16
ޝޫޓިން ތެރޭގައި ދެ އެކްޓަރަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގައި ކަންނާޑާ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "މާސްތީގުޅީ" ގެ މަންޒަރެއް ކުޅުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ކޯރަކަށް ފުންމާލި ދެ އެކްޓަރަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
އަނބިމީހާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުން ފިރިމީހާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އަހުމަދުއާބާދުގެ ފަޔަ އެންޑް އިމަޖެންސީ ސާވިސް (އޭފްއީއެސް) އިން އެހިސާބުގަނޑުގައި އޮންނަ ސަބަރްމަތީ ރިވާފްރަންޓް ކިޔާ ކޯރެއްގެ އައްސޭރިއަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިޔައީ އަންހެނަކު ގެނބޭ ޚަބަރު ލިބިގެންނެވެ. އުމުރުން 37 އަހަރުގެ މި އަންހެންމީހާ ގަސްތުގައި ކޯރަށް ފުންމާލައިގެން މަރުވާން މަސައްކަތް ކުރީ ކަމަށްވެ...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 5
މީދޫގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫ މީދޫގައި މޫދަށް އެރުނު މީހެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ އައްސޭރިން ބޭރުން ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 14
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޒުވާނަކު ފިޓު ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު ފިޓު ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 6
އިރުފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އިރުފުށި ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ހަވީރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.