11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ސުޝާންތަށް ހަދާ ދެ ފިލްމެއް އާއިލާ އިން ހުއްޓުވައިފި

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ދެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
ޝޫޓިން އަަށް އަލުން ދީޕިކާ ގޯއާ އަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނާކޮޓިކް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް މިދިޔަ މަހު ބަޔާން ދިނުމަށް ފަހު، ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން މިހާރު ޝޫޓިން އަށް ގޯއާ އަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރިއާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަކުރި، ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ ކަލާފާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަން ބޮމްބޭ ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020
ޑްރަގްސް މައްސަލާގައި މުޅި ބޮލީވުޑް ގޯހެއް ނުކުރެވޭނެ

ބޮލީވުޑަކީ މިހާރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިލި ދިއްކުރެވުނަސް އެކަމާ ގުޅުވައިގެން މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ ނަން ހަރާބު ނުކުރުމަށާއި މައްސަލަތައް ހުރި ނަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުތަކަށް ޝްރަދާ އިންކާރު

ޝްރަދާ، ސާރާ، ދީޕިކާ އަދި ރަކުލްގެ ފޯނު ވެސް އެންސީބީން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި.

September 28, 2020
ސުޝާންތާ ރައްޓެހިވި ކަމަށް ސާރާ އެއްބަސްވޭ؟

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ސުޝާންތާ ގުޅުން ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝާމިލުނުވާ ކަމަށް ނާކޮޓިކްސް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ޑްރަގާ ގުޅުވަނީ އަގުވައްޓާލަން: ކަރަން

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުވައިގެން އަމިއްލަ ނަމާއި އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ އަބުރު ވެސް ކަތިތިލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް،...

September 27, 2020 3
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަދެއްކި ކަމަށް ދީޕިކާ އެއްބަސް؟

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުންް މިހާރު ނެޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ސުވާލުކޮށްފައިވާ އިރު،...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 4
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތާ އެކު ދީޕިކާ އަށް މަލާމާތް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުޅިގަނޑުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ މައްޗަށް ވެސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެން ފެށުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތާއި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
ސަލްމާނަށް ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުކުރާތީ އިންޒާރު ދީފި

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ހިލިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުވައިގެން ސަލްމާން ޚާންގެ ނަން ހަރާބުކުރަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެފަދަ ވާހަކަ ފަތުރާ ނޫސްތަކަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 2
ރިއާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު...

September 22, 2020 4
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް ތަރިންނާ ސުވާލުކުރަނީ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަތަބީ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އަށް ދިން ބަޔާންތަކުގައި، ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުން ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ލަދެއް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާ އިރު، މުޅި ތަހުގީގުގެ މުޅި ފޯކަސް މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ އެ މަރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. ސުޝާންތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދިން މައްސަލަ އާއި އެތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލާގައި ލޯބިވެރިޔާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ އާއި އޭނާގެ ބޭބެއާ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ކަފާލާތަށް ރިއާ ދުލެއް ނުކުރި، ބަންދަށް 14 ދުވަސް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދީ، އެ ބޭނުންކުރަން މަގުފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ބަންދަށް 14 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅޭ ޑްރަގް ކޭސްއެއްގައި ރިއާ ހައްޔަރު

ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިއާގެ ކޮއްކޮ ޝޯވިކާއި އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 1
ރަންބީރް، ރަންވީރު އަދި ވިކީ އަށް ޑްރަގްސްގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ފަންނާނުންތަކެއް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭން އެ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރަން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އެދިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
ޑްރަގާ ގުޅުވައިގެން ކަންގަނާ ދެއްކީ ރިތިކްގެ ވާހަކަ؟

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުމެއްވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް އަރާފައި ވަނިކޮށް، ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނާ އަބަދު ވެސް ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއްގައި ސަންޖޭ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހު އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނެއްގައި ބައިވެރިވާން، ކުރިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 4
ސަންޖޭގެ ނަސޭހަތް: މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ނުޖެހޭތި!

ދިއްލީގައި ދާދި ފަހުން އޮތް އިވެންޓެއްގައި އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ވަނީ އޭނާގެ މާޒީގެ ކަޅު ސަފުތާތައް އާއްމުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ޑްރަގްގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއެއް

ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ރީތި ބަތަލާ މަމްތާ ކުލްކަރްނީ ފިލްމަކުން ނުފެންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްފަހު އޭނާގެ ޚަބަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. ނަަމަވެސް މިފަހަރު ފިލްމެއް ކުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާއަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މަމްތާ އަޑީގައި ހުރެގެން އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް އިންޑިއާގެ...