19 ޖޫން

June 19, 2018 12
ޑްރަގް ނަގާ ކުދިންގެ ފަރުވާ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދޭ ހާއްސަ ކްލާސްތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 4
ދެ މަސްތެރޭގައި 1 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިފި

މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.74 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 5
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 4
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގާ އެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ތިން ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 4
ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯ އަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ޑްރަގް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި، މިއަދު އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 27
ރެކޯޑް އަދަދެއް ދައުލަތަށް ނަގަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 2.1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނަގަން އަމުރުކޮށް، މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 19
ޑްރަގު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފާރިސްގެ ގެއަށް

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު ހޯދަން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ އެޕާޓްމެންޓަށް ފުލުހުން މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 3
ލަންދޫ ކައުންސިލަރު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ އާރިފު، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެ ރަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 10
ބޮޑު ހުކުމަކުން ސަލާމަތްވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ޖަލަށް

ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކުން ސަލާމަތްވި މީހަކު، މަސްތުވާތަކެތީގެ އެހެން މައްސަލައެއްގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 5
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ޕާޓީއެއް ބާއްވަން އުޅެނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 16
10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 20
ވަކީލަކު ހޯދޭނެކަން ނޭންގުމުން ޑްރަގް ދައުވާއެއް ބާތިލު

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނަށް، ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ކަން ބުނެ ނުދީ އޮތުމުން، މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހަކަށް ކުރި ދައުވާއެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 9
އިޖްރާއާތު ގޯސްވުމުން ޑްރަގްގެ ދެ ދައުވާއެއް ބާތިލް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި އިޖްރާއާތު ގޯސްވުމުން، އެ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 3
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 19, 2017 6
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 16
ޕާޓީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް އާންމެއް ނޫން: ޕޮލިސް

ޕާޓީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގައި އެހާ އާންމު މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 16, 2017 28
އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގްތަކެއް އަތުލައިފި

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގެއް ކަމަށްވާ އެކްސްޓަސީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުޅަ ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 36
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 53
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ހަގީގަތް އެނގެން ބޭނުން: އާއިލާ

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 29
ދެ މަރު: ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް 12 ތުހުމަތެއް ފުލުހުން ކޮށްފި އެވެ.