26 ޖޫން

June 26, 2020 23
ޑްރަގުން ސަލާމަތްވުމަށް މެތަޑޯންގެ ފަރުވާ އަލުން ފަށަނީ

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ދޭ ފަރުވާ، "މެތަޑޯން މެއިންޓެނެންސް ތެރަޕީ" ރާއްޖޭގައި ދިނުން ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ތިން އަަހަރަށް ފަހު އެ ފަރުވާ އަލުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 21
މަސްތުވާތަކެތީގެ ހައްލަށް އާ ވިސްނުމެއް ބޭނުންވޭ:ޝިދާތާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ތަފާތު ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 14, 2019 21
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރާނަން:ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން އަޅަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ އެތަކެތި ރާއްޖެ އަށް ވަންނަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން ކަމަށާއި ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކަމާބެހޭ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 18
މަސްތުން ސަލާމަތްވާން 1000 މީހުން ކިއޫގައި!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދުރުވުމަށް ފަރުވާ ހޯދަން ކޯޓުން އަމުރު އައިސްފައިވާ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުފެށި ކިއުގައި އެބަތިބި ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 5
ޑްރަގް ސެންޓަރެއް ހަދަން ފުލުހުންނަށް ލާޒިމް ކުރަނީ

ޑްރަގް އޮފެންޑާ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް ފުލުހުންނަށް ލާޒިމްވާ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 28, 2018 5
ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ފަރުވާ ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 12
ޑްރަގް ނަގާ ކުދިންގެ ފަރުވާ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދޭ ހާއްސަ ކްލާސްތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 36
މި ވަބާއިން ސަލާމަތްވުން، އަދިވެސް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ދެއްކި ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ބޮޑުކޮށް އާދެ އެވެ. ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، އަމާންކަމަށް ބެލިޗނަމަވެސް، އަދި ތަރައްގީއަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް އެވާހަކަ އެބަޗދެކެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ އެއް...

14 މެއި

May 14, 2018 5
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 9
އެންޑީއޭގަައި ފަރުވާހޯދާ 4 މީހަކު އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ފަރުވާ ހޯދާ ހަތަރު މީހަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާ ދޭން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 6
ޑްރަގްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަން ޖެހެނީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް އާ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.