07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 17
ނުވަ ކިލޯގެ ޑްރަގާއި 3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއް ހޯދައި، ނުވަ ކިލޯގެ ޑްރަގސް އާއި ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 3
ޑްރަގާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޕްރިންސިޕަލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ނ. މާޅެންދޫ ސްކޫލު ޕްރިންސިޕަލް ޔޫސުފް އާދަމް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 20
މާމެންދު އަށް ލެއްގި ޕެކެޓްތަކެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް ބަންދުގައި ކޮށްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެކެޓްތަކެއް ގއ. މާމެންދު އަށް ލައްގާފައި ހުއްޓާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ. މި ވައްތަރުގެ ދެ ޕެކެޓެއް ތ. އަތޮޅަށް ވެސް އިއްޔެ ލައްގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 39
ކަނޑުހުޅުދޫ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ހަބަކަށްވެ ކަންބޮޑުވުން

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހަބަކަށް ހަދައި، އެ އަތޮޅާއި އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުން ޑިންގީގައި ރަށަށް ކައިރިކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 22
ޑްރަގާ އެކު ޕްރިންސިޕަލަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ނ. މާޅެންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 56
ފިލްމީ ތަރި މަލް އަށް އިތުރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ބަނގުލަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި، ފިލްމީ ތަރި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 11
ކުޑަ ކުއްޖަކާ އެކު ރާބޯން ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރު

ލ. ގަމުގައި 16 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ރާބޯން ތިބި ތިން ފިރިހެނަކު ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 19
ފުލުހުން ވަނުމުން ބަނގުރާ ފުޅިތައް އުކާލީ މަގުމައްޗަށް

ކޯޓު އަމުރަކާ އެކު، މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކުރަން ފުލުހުން މިރޭ ވަނުމާ އެކު، އެ ގޭގެ ބެލްކަނިން މަގުމައްޗަށް ބަނގުރާފުޅިތަކެއް އުކާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 25
ޑްރަގްގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމު މުރާޖައާ ކުރަން ޖެހޭ: ޖަމީލް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ހަމަލަދީ މަރައިލުމުން އެނގެނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމު އަލުން މުރާޖައާ ކުރަންޖެހޭ ކަން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 63
ޑްރަގް ވިއްކާ ގެތައް ދައުލަތަށް ނަގަން އާންމުން ގޮވަނީ

މ. ލޮނުމިދިލި ގެއަށް އެކަނި ބަލާލިޔަސް އެކަން ސާފެވެ. ކުށްތައް ކުރުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރު ގެ އެކެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ނަމަވެސް ހުއްޓުވޭ ތަނެއް ނާދެ އެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އަންނަނީ އެފަދަ ގެތައް ދައުލަތަށް ނަގަން ގޮވާލަމުންނެވެ.

December 22, 2019 4
އީރާން ބޯޓު އަދިވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު އަތުލައިގަތް އީރާނުގެ ބޯޓު ފޮނުވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 22, 2019 35
ކެފޭ އުސޫލުން ހިންގާ އިތުރު 2 ގެއެއް

ކެފޭ ހިންގާ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް، އެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ މާލޭގެ އިތުރު ދެ ގެއެއް ރޭ ފާސްކޮށް، ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 31
ލޮނުމިދިލިގެއިން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުން ޖަލަށް

މ. ލޮނުމިދިލިގެ އިން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 69
ލޮނުމިދިލިގެ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާއްޔެއް!

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ކުރިން ވެސް މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މ. ލޮނުމިދިލިގެ އިން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ކުޑަ ހަތަރު ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ދެ ފިރިހެނަކާއި...

December 19, 2019 51
ކެފޭގެ އުސޫލުން ޑްރަގް ވިޔަފާރިކުރާ ގެތައް ފާސްކުރަނީ

މާލޭގައި ކެފޭ ހިންގާ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގެތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، އެ ގެތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 82
އެންމެންގެ ސުވާލު: މަސްތުވެ، ބިތްޖެހުން ހުއްދަވީތަ؟

އެ ސުވާލު ގިނަވާ ސަބަބެއް އެބައޮތެވެ. މަސްތުވެ ބިތްޖެހިފައި މީހުން މަގުތަކުގައި ތިބޭ ވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވާތީ އެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާތަނެއް ނުފެނެ އެވެ. ނުފެނެއޭ ބުނެވެނީ އެ ހާލުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެކަކު ހުންނަ ތަން ވެސް ފެންނާތީ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 10
މަސްތުވެގެން ހުރެ ބިރުދެއްކި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވެގެން ހުރެ ބަޔަކަށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައެއްގައި ސަފާރީއެއްގެ ވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 16, 2019 4
ޓެކްސީއަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

މާލޭގައި ޓެކްސީއަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، އެ ޓެކްސީގެ ޑްރައިވަރާއި އިތުރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 25
މަސްތުވެގެން މަގުމަތީ ތިބޭ މީހުންގެ 89 މައްސަލައެއް!

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަގުމަތީގައި ތިބޭ މީހުންގެ 89 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 22
އާންމުންގެ ލޯ ފުލުހުންގެ "ޝަކީރާ" އަށް!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ކުއްތާތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްތާ ކަމަށްވާ "ޝަކީރާ" އަށެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 54
މަސްތުވެގެން މަގުމަތީ ބިއްޖެހިފައި، ޝަކުވާތައް ގިނަ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަކު އާންމުކުރި ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ މަގެއްގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ދެ ސައިކަލެއްގެ އަތްގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހަކު ނިދިގެން ތާއްޔާ ޖެހޭ މަންޒަރެވެ. އޭނާގެ ވަށައިގެން ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއީ ނިދި ޖެހިގެން ވެއްޓެންދާ މީހެއް ނޫން ކަމެވެ. އެއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރަ އަކަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 32
ޕާޓީކުރަން ތިއްބާ ހައްޔަރުކުރި މީހުން ބަންދަށް

ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޕާޓީކުރަން ތިއްބާ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 7
އީރާން ބޯޓުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗެއް ނެތް: ފުލުހުން

އޮޔާ ދަނިކޮށް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން ފެނުނު އީރާން ބޯޓުގައި، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް އެ ބޯޓުގައި މަސްތުވާތަކެތި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 14
މަސްތުވެ ހުރެ ފެރީ ދުއްވި ކައްޕިއާ ސުވާލުކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީއެއް ދުއްވަން ހުރި ކެޕްޓަނަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ފެރީ ދުއްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމުން ފުލުހުން އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިފި އެވެ.