22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 4
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް ތަރިންނާ ސުވާލުކުރަނީ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަތަބީ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އަށް ދިން ބަޔާންތަކުގައި، ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެ ޓްރެފިކްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެތައް ފަންނާނުންނެއްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަރިންނާ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 1
ރަންބީރް، ރަންވީރު އަދި ވިކީ އަށް ޑްރަގްސްގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ފަންނާނުންތަކެއް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭން އެ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރަން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އެދިއްޖެ އެވެ.