19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 3
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 19, 2017 6
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 16
ޕާޓީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް އާންމެއް ނޫން: ޕޮލިސް

ޕާޓީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގައި އެހާ އާންމު މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 16, 2017 28
އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގްތަކެއް އަތުލައިފި

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގެއް ކަމަށްވާ އެކްސްޓަސީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުޅަ ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 18
ޕީޖީން އެދިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ހުކުމެއް ބާތިލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ބޮޑު ހުކުމެއް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އިން އެދިގެން ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 36
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 2
ޑްރަގާއެކު މިއަންމާ ސިފައިންގެ ދެ މީހުން އަތުލައިގެންފި

ރަކީން ސްޓޭޓް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ދެ މިލިއަން ގުޅަ ޑްރަގާ އެކު މިއަންމާ ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ރަކީން ސްޓޭޓުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 53
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ހަގީގަތް އެނގެން ބޭނުން: އާއިލާ

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 29
ދެ މަރު: ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް 12 ތުހުމަތެއް ފުލުހުން ކޮށްފި އެވެ.

September 30, 2017 117
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ އެކު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލު

ޒުވާން ދެ ކުއްޖަކު އިއްޔެ ރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެގެން ދިޔައިރު ލިބޭ ހެކިތަކުން އެނގެނީ "ޕާޓީ ޑުރަގްސް" ބޭނުންކުރިކަމެވެ. އެކުދިން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ އުފަން ދުވަހުގެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
މަސްތުވާތަކެެއްޗާ އެކު ޕާކިސްތާން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެން އެތަކެއްޗާ އެކު އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 5
ކުށްވެރިވެއްޖެ ނަމަ ދަރިފުޅު ނަމަވެސް މަރާނަން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން މަރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް...

September 21, 2017 23
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ބިދޭސީންތަކެއް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ވައިގެ މަގުން އައްޑު އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި ނަމަވެސް އެ މީހުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 15
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދުބާއީން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުބާއީން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 40 އަަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ދުބާއީން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 4
އެންމެ ފަހުން ޑުޓާޓެގެ ދަރިއަށް ޑްރަގު ވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން މަރަން އަމުރުކުރައްވާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 34
ޑްރަގްގެ "ބޮޑަކު" ކޯޓުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017
ޑްރަގު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 29) - މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ލަންކާއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޓްރާންސިޓް ޕޮއިންޓަކަށް ބަދަލުވެފައިވާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލޯ އެންޑް އޯޑާ މިނިސްޓަރު ސަގަލަ ރަތުނަޔަކަ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 3
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި އެއްރެއިން 32 މަރު

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 17) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި އެއް ޕްރޮވިންސްއަކުން އެއްރޭ މަތިން ދިން ހަމަލާގައި 32 މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 8
މާލޭގެ ފިހާރައަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މާލޭގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 5
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 1
އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ދޮޅު ޓަނުގެ ޑްރަގު އަތުލައިގެންފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 31) - އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން 1.5 ޓަނުގެ ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 4
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި މޭޔަރަކު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

މެނީލާ (ޖުލައި 29) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާ މޭޔަރަކަށް ފުލުހުން ބަޑިން ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 16
ޑްރަގު ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހަން އަންގައިފި

ޖަކާޓާ (ޖުލައި 22) - އިންޑޮނީޝިއާގައި ޑްރަގު ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ގަޔަށް ބަޑި ޖަހަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖޮކޯ ވިޑޯޑޯ އަންގަވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 5
ޑްރަގްސް އާ އެކު އިންޑިއާއިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޓްރިވެންޑްރަމް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.