14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ސްރީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ފީއަލިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ފ. ފީއަލިން ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 8
ދެ ކިލޯ ޑްރަގާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއަކުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މިއަދު މީހަކު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ހަތް ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 28
މައުމޫން ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު މާލެއިން އިއްޔެ...

June 06, 2017 1
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މާލެ އިންނާއި ނ. ވެލިދޫން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 5
ޖަލަށް ޑްރަގްސް ވައްދަން އުޅުނު މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަންހެނަކު، މާފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 21
ބަނގުރާ ބޯން ތިބި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ބޯން ތިބި ފަސް ފިރިހެނަކު ލ. ގަމުން ރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 8
ޕޯސްޓުން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ޕާރުސަލްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 2
ކޮތަރެއްގައި ޑްރަގު އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

ކުވޭތު ސިޓީ (މެއި 28) - ކޮތަރެއްގެ ބުރަކަށި މަތީ ހަރުކޮށްފައިވާ ކުޑަ ކޮތަޅެއްގައި ޑްރަގު އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް ކުވޭތުގެ ކަސްޓަމްސް އޮފިޝަލުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަލް ރައީ ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 5
ކުޑަ ހުކުމެއްގައި ހުއްޓާ ކުރި ކުށަކުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅެނިކޮށް ފަޅާ އަރައި، އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

May 24, 2017 4
ބައި ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 28
ހަ މިލިއަންގެ ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ގެއަށް

ހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 57
ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުން ކެޕްޓަނުންނަށް ބިރުވެރި މެސެޖެއް

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށްތަކަކީ ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ފަސޭހައިން ސާބިތު ކުރެވޭ މިންގަނޑަކުން އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. ބޭނުމަކީ އެ ކުށުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައު އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ ގޮޅިއަށް...

14 މެއި

May 14, 2017 1
ކާޑެއްދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 3
ބޫޓެއްގެ ތެރޭގައި އެތެރެކުރި ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި

އަރައިގެން ހުރި ބޫޓު ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 12
ދެ ގެއަކުން 1.1 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މާލޭގެ ދެ ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށް 1.1 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާ ތަކެތި ހޯދައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 11
ގޮތް ނޭނގޭ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ކައްޕިން

ބޭރު ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުން ފެންނަ ގޮތް ނޭނގޭ މަނާ ތަކެއްޗަށް އެ ބޯޓުތަކުގެ ކެޕްޓަނުން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރާއްޖެ އައި ބޯޓަކުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު...

April 27, 2017 5
ބައި ކިލޯ ހެރޮއިން އެތެރެކުރި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުބާއީ އިން އައި ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރި ބައި ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 10
ހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 1.3 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ ހެރޮއިނާއެކު ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއަކު މާލެ އިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 8
ގެދޮރާއި ވަޒީފާ ދިން މީހުންނަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިންގްލެންޑުގައި ފަގީރު ހާލުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު މީހަކަށް އެހީވެ ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިން މަންމައަކާއި އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކަށް އެ މީހާ ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވާން ދުންފަތް ހުރަސް އަޅާ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެކަމުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަށިގަނޑު ދުރުވުމުގެ މަރުހަލާ ލަސްކުރުވާ ކަމެއްކަން ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 6
ޑްރަގާ އެކު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ބައި ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެެއްޗާ އެކު ދިވެއްސަކު އިއްޑިއާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.