22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 2
މަސްތުގައި ހުރި ލަންކާ އެއާލައިނުގެ ޕައިލެޓް ސަސްޕެންޑް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - މަސްތުވެފައި ހުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
ބޭސްކާއިރު ޖޫސް ބޯ ނަމަ ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ

ބޭސް ކާއިރު ފެނުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް މީހުން ބޮނީ ޖޫހެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ބޭސް ކާއިރު ބޯންޖެހޭނީ ފެން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ހުތް މޭވާގެ ޖޫސް ބުއިމުން ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވެސް އިންޑިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އައި.އެމް.އޭ) އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
ޑްރަގު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ ނަން އާއްމުކޮށްފި

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 7) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުގެ 150 ވަރަކަށް މީހުންގެ ނަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 8
ހަނީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފެހުންތެރިޔާ މިރުފަތު ހަނީފް (ހަނީ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 23
ގޮތް ނޭނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުރައްކާ! ހަވާލުނުވާތި!

ދަތުރު ކުރާއިރު މީހުން ދޭ އެއްޗިއްސާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ގިނަ ދިވެހިން ހަވާލުވެ އެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުން ހަވާލުކުރާ އެއްޗެހި ގެންގޮސް ދެނީ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 11
ރާއްޖެ އައި ބޯޓަކުން 9.6 ކިލޯގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 13
ހެރޮއިންއާ އެކު ދެ ދިވެއްސަކު ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ދެ ދިވެއްސަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 10
ޑްރަގް ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދި 1.1 މިލިއަން ދައުލަތަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 1.1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނަގައި، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 2
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން މި ހުކުމް އައިސްފައި ވަނީ މަރަދޫ، ނޫކޮކާގެ މައުސޫމް ރަޝީދު، 36، ގެ މައްޗަށެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 6
ޑްރަގްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަން ޖެހެނީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް އާ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ޑްރަގްގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއެއް

ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ރީތި ބަތަލާ މަމްތާ ކުލްކަރްނީ ފިލްމަކުން ނުފެންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްފަހު އޭނާގެ ޚަބަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. ނަަމަވެސް މިފަހަރު ފިލްމެއް ކުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާއަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މަމްތާ އަޑީގައި ހުރެގެން އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖެ އައި ބޭރު މީހެއްގެ އަތުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރޭ އަތުލައިގަނެ، އެ މީހާއާ އެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 5
އަމުރު ނެތި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 21
ގޭންގު ކުދިންގެ އަތުގައި ހިފައިދޭނީ ކާކު؟

މާލޭގައި 20-30 ގޭންގު އެބަ އޮތް. އެއިން ކޮންމެ ގޭންގެއްގައި 50-400 މެންބަރުން. ގޭންގުތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 12،000 މީހުންނާއި ކުދިން. ގޭންގު ކުދިން ތިބީ އިސްލާހުވާން އެދިގެން. ބޭނުންވަނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގާ އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމެއް.

08 ޖޫން

June 08, 2016 3
ހައްޔަރުކުރީ ވަޒީފާ ގެއްލުވާލަން: ތިނަދޫ ގާޒީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހައްޔަރުކުރި ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ފުލުހުން ރާވައިގެން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި މަސްތުވާއެއްޗެއް އެތެރެކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 10
ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކަނޑުމަތީގައި ހިންގި 48 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް 29 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް މިއަދު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

June 07, 2016 35
29 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި، މިއީ ރެކޯޑެއް

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބެލެވޭ 29 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެނެ ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 07, 2016 9
ތިނަދޫ ގާޒީގެ މައްސަލަަަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލް ބެންޗަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލް...

01 ޖޫން

June 01, 2016 12
ޑްރަގްގެ ބޮޑު ޝަރީއަތް: ދައުލަތަށް ކާމިޔާބު ވާނެތަ؟

އީރާނުގެ މަސްބޯޓަކުން ގެނައި ޑިންގީއެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވާފައި ހުރި 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، 18 މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ފުލުހުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އެއް އޮޕަރޭޝަނެވެ. އެ ޑިންގީއާ ހަވާލުވާން ދިޔަ ދޯންޏާއި އެ ދޯނި އަތުލުމަށް ފަހު ޑިންގީގެ ބައެއް ކަފާލައިގެން ހޯދި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަގު 100 މިލިއަން...

31 މެއި

May 31, 2016 5
ތިނަދޫ ގާޒީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ގދ. ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 6
ތިނަދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުއްޓައި ފުލުހުން އަތުލައިގަތް، ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
އެންމެ ބޮޑު ޑްރަގް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެއްފަހަރާ ފަޅާ އެރި ޑްރަގްގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަށްވާ 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

May 29, 2016 2
ތިނަދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ގދ.ތިނަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި އެ ރަށު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ފުލުހުން މިއަދު ނިންމައިފި...

May 29, 2016 8
ތިނަދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރޭ ހައްޔަރުކުރި، އެ ރަށު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން ދެންމެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.